Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#ΣΥΡΙΖΑξεφτίλες: Χυδαίος αντικομμουνισμός στο φεστιβάλ «Σπούτνικ»…

Ένας ακόμα κρετινισμός του ΣΥΡΙΖΑ…

Αν βλέ­πα­με στο πρό­γραμ­μα ενός φεστι­βάλ να μιλά­ει ο Νίκος Μαραν­τζί­δης, σεση­μα­σμέ­νος αντι­κομ­μου­νι­στής ιστο­ριο­γρά­φος, τρό­φι­μος του Άρη Πορ­το­σάλ­τε, που έγι­νε γνω­στός για το μίσος του για το ΕΑΜ και παράλ­λη­λα να προ­βάλ­λε­ται η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή ται­νία «Οι ζωές των άλλων», που «εξαν­θρω­πί­ζει» τον ναζι­σμό, θα νομί­ζα­με σίγου­ρα ότι μάλ­λον ξεκί­νη­σε να κάνει φεστι­βάλ η ΔΑΠ…

Αλλά όχι. Η νεο­λαία (;;;) ΣΥΡΙΖΑ ξεπέ­ρα­σε γι’ άλλη μια φορά τον εαυ­τό της και αφού κάνει τη λαθρο­χει­ρία και ονο­μά­ζει το πανη­γυ­ρά­κι της «Σπούτ­νικ», επι­λέ­γει τον τίτλο μιας άκρως αντι­κομ­μου­νι­στι­κής ται­νί­ας (βλ. «Οι ζωές των άλλων»), υιο­θε­τώ­ντας τη ρητο­ρι­κή Μητσο­τά­κη για την Ανα­το­λι­κή Γερ­μα­νία, για να μιλή­σει για την υπό­θε­ση των παρα­κο­λου­θή­σε­ων, με κεντρι­κό ομι­λη­τή τον Ν. Μαραν­τζί­δη φυσικά.

Βέβαια, δεν πέφτου­με από τα σύν­νε­φα. Κάθε φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ μοιά­ζει να ανα­νε­ώ­νει όλο και πιο πολύ, όλο και πιο συχνά τους όρκους πίστης που έχει δώσει στο σύστη­μα. Η συκο­φά­ντη­ση στη σοσια­λι­στι­κή Γερ­μα­νία σε μια περί­ο­δο που η καπι­τα­λι­στι­κή Γερ­μα­νία ψάχνει απελ­πι­σμέ­να λύσεις, ρίχνει τα βάρη στον λαό και ανα­μέ­νε­ται να χτυ­πη­θεί πολύ σκλη­ρά από την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια είναι ένα πρώ­της τάξε­ως ξέπλυ­μα στην εκμε­τάλ­λευ­ση, στον καπιταλισμό.

Φαί­νε­ται πως η σπί­λω­ση συμ­βό­λων και εννοιών δεν στα­μα­τά ποτέ να είναι στη μόδα. Πάντως κρί­νο­ντας τόσο από το περιε­χό­με­νο, όσο και από την προ­σέ­λευ­ση στο φεστι­βάλ της νεο­λαί­ας ΣΥΡΙΖΑ, πιο ται­ρια­στό, αντί για “Σπούτ­νικ”, θα ήταν να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν το όνο­μα του προ­γράμ­μα­τος της NASA, “Artemis”. Και αμε­ρι­κα­νι­κό και αποτυχημένο…

Υ.Γ. Άρα­γε, ποια ται­νία δεί­ξα­νε εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ όταν κατήγ­γει­λε το ΚΚΕ υπο­κλο­πές κατά τη δια­κυ­βέρ­νη­ση του κόμ­μα­τός τους; Είχα­νε και τότε προ­τί­μη­ση στον ευρω­παϊ­κό κινη­μα­το­γρά­φο ή τους κέρ­δι­σε το Hollywood και οι αγα­πη­μέ­νες τους ΗΠΑ;

Πηγή: Οδη­γη­τής.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο