Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε η ομάδα Αχτσιόγλου — Εννιά βουλευτές ανάμεσά τους

Την απο­χώ­ρη­σή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανα­κοί­νω­σε η ομά­δα «6+6» της Έφης Αχτσιό­γλου με κεί­με­νο που εστά­λη στους γραμ­μα­τείς του κόμ­μα­τος ενώ στο γρα­φείο του προ­έ­δρου της Βου­λής, Κων­στα­ντί­νου Τασού­λα, έφτα­σαν λίγο πριν τις 10 το πρωί οι βου­λευ­τές Αλέ­ξης Χαρί­τσης και Νάσος Ηλιό­που­λος για να ανα­κοι­νώ­σουν την ανε­ξαρ­τη­το­ποί­η­ση εννέα βου­λευ­τών της ομά­δας των «6+6»

Οι βου­λευ­τές είναι:

Ανα­γνω­στό­που­λου Σία
Αχτσιό­γλου Έφη
Ζει­μπεκ Χουσεΐν
Ηλιό­που­λος Νάσος
Τζα­να­κό­που­λος Δημήτρης
Τζού­φη Μερόπη
Φερ­χάτ Οζγκιουρ
Φωτί­ου Θεανώ
Χαρί­τσης Αλέξης

Στους 9 βου­λευ­τές αυτούς ανα­μέ­νε­ται να προ­στε­θούν Ευκλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος και Πέτη Πέρ­κα ώστε να μπο­ρέ­ο­συν όλοι μαζί να συγκρο­τή­σουν ανε­ξάρ­τη­τη κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες ως επι­κρα­τέ­στε­ρο πρό­σω­πο για να τεθεί επι­κε­φα­λής της ΚΟ αυτής θα είναι ο Αλέ­ξης Χαρίτσης.

Σε ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρουν μετα­ξύ άλλων πως «εμείς, μέλη της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής, σήμε­ρα απο­χω­ρού­με από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.Το βήμα που κάνου­με εκκι­νεί από μια σκλη­ρή παρα­δο­χή. Η κατά­στα­ση που έχει παγιω­θεί στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μας επι­τρέ­πει να υπε­ρα­σπι­στού­με, να υλο­ποι­ή­σου­με και να ανα­νε­ώ­σου­με το πρό­γραμ­μα και το πολι­τι­κό σχέ­διο με βάση το οποίο διεκ­δι­κή­σα­με την υπο­στή­ρι­ξη και την ψήφο των πολι­τών στις πρό­σφα­τες εκλο­γι­κές αναμετρήσεις».

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο