Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Βαπτίζει τη γενοκτονία «έντονη απάντηση από το Ισραήλ»

Μία ακό­μη από­δει­ξη στή­ρι­ξης του κρά­τους του Ισρα­ήλ από τον ΣΥΡΙΖΑ ήρθε τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες και πέρα­σε στα …ψιλά.

Ο λόγος για τη συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε ο βου­λευ­τής Επι­κρα­τεί­ας του ΣΥΡΙΖΑ Όθω­νας Ηλιό­που­λος, στην εκπο­μπή «Επί­λο­γος» της ΕΡΤ την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη. Ο Οθ. Ηλιό­που­λος κλή­θη­κε να τοπο­θε­τη­θεί στην εκπο­μπή ως βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ και καθη­γη­τής του Harvard σχε­τι­κά με τις συγκλο­νι­στι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό που βρί­σκο­νται σε εξέ­λι­ξη στα Πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ.

Οι τοπο­θε­τή­σεις του είναι εξό­χως απο­κα­λυ­πτι­κές. Σύμ­φω­να με τον βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που βλέ­που­με στην Παλαι­στί­νη είναι «μια έντο­νη απά­ντη­ση από το Ισρα­ήλ». Η γενο­κτο­νία ενός ολό­κλη­ρου λαού, η σφα­γή χιλιά­δων παι­διών, ο εγκλω­βι­σμός 1,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ου ανθρώ­πων στη Ράφα, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ απο­τε­λεί «μια έντο­νη απάντηση»…

Για τον βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ και καθη­γη­τή του Harvard οι κινη­το­ποι­ή­σεις σχε­τί­ζο­νται με «αντι­ση­μι­τι­κά πρό­τυ­πα», αφού, όπως τόνι­σε, «παρό­λο που κάποιοι Εβραί­οι φοι­τη­τές συμ­με­τέ­χουν κατη­γο­ρώ­ντας και κρι­τι­κά­ρο­ντας το κρά­τος τους στις κινη­το­ποι­ή­σεις… χάνε­ται μια παρά πολύ μεγά­λη ευκαι­ρία και ξανα­α­να­πα­ρά­γο­νται δυστυ­χώς κάποια αντι­ση­μι­τι­κά πρό­τυ­πα». Αυτά είπε ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ την ίδια στιγ­μή που ‑όλως τυχαί­ως- η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ ουσια­στι­κά νομο­θε­τεί πως με την κατη­γο­ρία του «αντι­ση­μι­τι­σμού» θα σέρ­νο­νται όλοι όσοι κατα­δι­κά­ζουν τα εγκλή­μα­τα του Ισρα­ήλ στην Παλαι­στί­νη. Ακό­μα και οι Εβραί­οι που κινη­το­ποιού­νται θα κατη­γο­ρού­νται για αντι­ση­μι­τι­σμό! Σε ποιον αντι­δρα­στι­κό — μετα­φυ­σι­κό κόσμο ζει ο επι­στή­μο­νας βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ και δεν αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι γίνε­ται υπο­βο­λέ­ας της πιο άθλιας προ­πα­γάν­δας, όταν λέει ότι δημιουρ­γού­νται αντι­ση­μι­τι­κά πρό­τυ­πα σε κινη­το­ποι­ή­σεις που συμ­με­τέ­χουν (σε κάποιες πρω­το­στα­τούν μάλι­στα) Εβραίοι;

Σύμ­φω­να με τον Όθω­να Ηλιό­που­λο οι «φοι­τη­τές που είναι Ισραη­λι­νοί, οι οποί­οι είναι Εβραί­οι» υφί­στα­νται «τρο­μο­κρα­τία» από τις κινη­το­ποι­ή­σεις, ενώ σχο­λιά­ζο­ντας το όργιο κατα­στο­λής σε βάρος φοι­τη­τών και πανε­πι­στη­μια­κών, αφού οι δυνά­μεις κατα­στο­λής έχουν μετα­τρέ­ψει σε εμπό­λε­μη ζώνη μια σει­ρά μεγά­λα Πανε­πι­στή­μια, ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ σημεί­ω­σε πως δεν ξέρει αν έκα­νε σωστά ή λάθος η πρύ­τα­νης του Κολού­μπια και κάλε­σε σε εισβο­λή των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων, ενώ προ­σφεύ­γο­ντας σε άλλα επί­πε­δα ξεπλύ­μα­τος της κυβέρ­νη­σης και του κρά­τους των ΗΠΑ ο Όθω­νας Ηλιό­που­λος σημεί­ω­σε ότι «η κατα­στο­λή από την αστυ­νο­μία και τα Πανε­πι­στή­μια κυμαί­νε­ται ανά­λο­γα με τις τοπι­κές δυνά­μεις, θα έλε­γε κανείς τις προ­ο­δευ­τι­κές ή όχι που υπάρ­χουν… Παρα­τη­ρού­με ότι στις νότιες πολι­τεί­ες η κατα­στο­λή είναι πιο βίαιη απ’ ό,τι ήταν σε άλλες πολι­τεί­ες που πρό­σκει­νται… στους “Δημο­κρα­τι­κούς”»! Αυτά βρή­κε να πει! Η πολι­τι­κή (και πολ­λά άλλα είναι αλή­θεια) των Δημο­κρα­τι­κών είναι μαγι­κή! Ρίχνει στο ψαχνό αλλά υπάρ­χουν επι­στή­μο­νες βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ που δια­κρί­νουν «προ­ο­δευ­τι­κό» αέρα στην κατα­στο­λή, τις αστυ­νο­μι­κές εισβο­λές στα Πανε­πι­στή­μια, τις πλα­στι­κές σφαί­ρες στο ψαχνό ενά­ντια σε φοι­τη­τές που δια­δη­λώ­νουν! Αυτά γίνο­νται στις ΗΠΑ!

Το παζλ των άθλιων δηλώ­σε­ων κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών όπως του Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη έρχε­ται να συμπλη­ρω­θεί με τις κατά­πτυ­στες δηλώ­σεις βου­λευ­τών του ΣΥΡΙΖΑ. Για κακή τους τύχη οι λαοί όλου του κόσμου το ξέρουν και το λένε με το όνο­μά του: ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ! Αυτό δια­πράτ­τει το Ισρα­ήλ σε βάρος του λαού της Παλαι­στί­νης με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, της ΕΕ, αλλά και της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και του ΣΥΡΙΖΑ!

Η στά­ση των κομ­μά­των απέ­να­ντι στη γενο­κτο­νία απο­τε­λεί κρι­τή­ριο ψήφου για τις επι­κεί­με­νες ευρω­ε­κλο­γές. Μόνο η ψήφος στο ΚΚΕ «φωνά­ζει» αλλη­λεγ­γύη στην Παλαι­στί­νη, κατα­δί­κη του κρά­τους-τρο­μο­κρά­τη του Ισρα­ήλ, stop στη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στη σφα­γή και τη στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ! Όλοι σήμε­ρα στις ολο­νύ­κτιες κινη­το­ποι­ή­σεις στην Αθή­να, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και άλλες πόλεις σε όλη την Ελλά­δα: Με την Παλαι­στί­νη ως τη λευτεριά!

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο