Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Διοργανώνει εκδήλωση για να διαφημίσει τα ΕΛΠΕ ως «πυλώνα της δίκαιης μετάβασης»!!

«Η διορ­γά­νω­ση εκδή­λω­σης του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα ”Τα ΕΛΠΕ πυλώ­νας της ενερ­γεια­κής και δίκαι­ης μετά­βα­σης στην υπη­ρε­σία της χώρας και της κοι­νω­νί­ας”, δεν μας προ­κα­λεί καμία εντύ­πω­ση, καθώς όσο πλη­σιά­ζουν οι εκλο­γές τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ θα χαριε­ντί­ζε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο με τους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στην περιο­χή για να εξα­σφα­λί­σει την εμπι­στο­σύ­νη και τη στή­ρι­ξή τους», σημειώ­νουν οι Τομε­α­κές Οργα­νώ­σεις Ενέρ­γειας – Νερού και Βορειο­δυ­τι­κής Αττι­κής του ΚΚΕ.

Ενώ προ­σθέ­τουν: «Είναι πρό­κλη­ση ωστό­σο ο ΣΥΡΙΖΑ να ανα­φέ­ρε­ται στα ΕΛΠΕ και να μιλά­ει για ”δίκαιη μετά­βα­ση στην υπη­ρε­σία της χώρας και της κοι­νω­νί­ας” όταν ο λαός της Δυτι­κής Αττι­κής και όλης της χώρας γνω­ρί­ζει τα υπέ­ρο­γκα κέρ­δη που ανα­κοι­νώ­νει κάθε χρό­νο ο συγκε­κρι­μέ­νος όμι­λος την ίδια στιγ­μή που στη Δυτι­κή Αττι­κή, λίγα μέτρα από τις εγκα­τα­στά­σεις των ΕΛΠΕ, υπάρ­χουν λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά που βγά­λα­νε το χει­μώ­να χωρίς θέρ­μαν­ση, λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά που τρέ­μουν να ανοί­ξουν τους λογα­ρια­σμούς τους, που ανα­γκά­ζο­νται να πλη­ρώ­νουν υπέ­ρο­γκα ποσά λόγω του μεγά­λου κύμα­τος της ακρί­βειας. Την ίδια στιγ­μή οι εργα­ζό­με­νοι βιώ­νουν τη συνε­χή εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας τους με εξα­ντλη­τι­κά δωδε­κά­ω­ρα, ενώ καθε­στώς έχουν γίνει οι εργο­λα­βι­κοί εργα­ζό­με­νοι που ζουν σε μόνι­μη ανασφάλεια.

Ο λαός πλη­ρώ­νει κάθε μέρα στους λογα­ρια­σμούς του, την πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων που μετέ­τρε­ψαν την ενέρ­γεια σε ένα πανά­κρι­βο εμπό­ρευ­μα. Πλη­ρώ­νει τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ για τις πρά­σι­νες μπίζ­νες, πλη­ρώ­νει την επι­λο­γή του ΣΥΡΙΖΑ για έντα­ξη στο χρη­μα­τι­στή­ριο ενέρ­γειας που η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση το δια­τή­ρη­σε, πλη­ρώ­νει ταυ­τό­χρο­να τα χαρά­τσια των ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης που ανα­νέ­ω­σαν με από κοι­νού ψήφι­ση πριν λίγους μήνες η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, την ώρα που εξα­σφα­λί­ζουν αφο­ρο­λό­γη­το πετρέ­λαιο στους εφοπλιστές.

Ο λαός της Δυτι­κής Αττι­κής τους έχει δει όλους τους, να προ­σπα­θούν να εξω­ρα­ΐ­σουν στο λαό τη δρα­στη­ριό­τη­τά των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στην περιο­χή. Την ίδια στιγ­μή είδε όλες τις κυβερ­νή­σεις να ”γρά­φουν στα παλιά τους τα παπού­τσια” τις προει­δο­ποι­ή­σεις σωμα­τεί­ων και μαζι­κών φορέ­ων της περιο­χής, για ανα­γκαί­ους ελέγ­χους και μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας του λαού της περιο­χής από τη ρύπαν­ση του περι­βάλ­λο­ντος ή την πιθα­νό­τη­τα βιο­μη­χα­νι­κού ατυ­χή­μα­τος μεγά­λης έκτασης.

Είμα­στε σίγου­ροι ότι η πρό­σκλη­ση που απηύ­θυ­νε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ25 για τη συγκε­κρι­μέ­νη εκδή­λω­ση, θα πιά­σει τόπο.

Μάλι­στα προ­τεί­νου­με από τη ΝΔ να παρευ­ρε­θεί ο Υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης και έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ να απο­σπά­σει κι άλλα συχα­ρί­κια μετά την πλά­τη που έβα­λε για το ξεπού­λη­μα των Ναυ­πη­γεί­ων Ελευ­σί­νας στην αμε­ρι­κά­νι­κη ΟΝΕΧ».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο