Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ — Ενωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού: Μια σχέση με… βάθος

Βάθος …απύθ­με­νο φαί­νε­ται πως απο­κτούν οι σχέ­σεις του ΣΥΡΙΖΑ με την Ενω­ση Απο­στρά­των Αξιω­μα­τι­κών Στρα­τού (ΕΑΑΣ), που επα­να­λαμ­βά­νει με κάθε αφορ­μή τα ακρο­δε­ξιά — εμφυ­λιο­πο­λε­μι­κά της παραλ­λη­λή­μα­τα, ιδιαί­τε­ρα στις γιορ­τές μίσους σε Γράμ­μο και Βίτσι. Εκεί όπου πρω­τα­γω­νι­στεί κάθε χρό­νο, μαζί με άλλα αντι­δρα­στι­κά — φασι­στι­κά φιντά­νια, όπως το κόμ­μα Κασι­διά­ρη και παλιό­τε­ρα η Χρυ­σή Αυγή.

Οπως απο­δει­κνύ­ε­ται, η συνά­ντη­ση του προ­έ­δρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλ. Τσί­πρα με τον Πρό­ε­δρο του Παραρ­τή­μα­τος Καστο­ριάς Τζωρ­τζό­που­λο, μόνο μεμο­νω­μέ­νο περι­στα­τι­κό δεν ήταν, καθώς υπήρ­ξε και προη­γού­με­νη συνά­ντη­ση του Παραρ­τή­μα­τος με στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σύμ­φω­να με δελ­τίο Τύπου της ΕΑΑΣ, στην συνά­ντη­ση με τον Αλ. Τσί­πρα συμ­φω­νή­θη­κε να δοθεί και συνέχεια!

Εχου­με και λέμε λοι­πόν: Οπως μας ενη­με­ρώ­νει η εφη­με­ρί­δα της ΕΑΑΣ, «την 25η Νοεμ­βρί­ου ο πρό­ε­δρος του παραρ­τή­μα­τος υπο­στρά­τη­γος εν απο­στρα­τεία Τζωρ­τζό­που­λος Ηλί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σε συνά­ντη­ση στο γρα­φείο της βου­λευ­τής ΣΥΡΙΖΑ νομού Καστο­ριάς κυρί­ας Ολυ­μπί­ας Τελι­γιο­ρί­δου προ­κει­μέ­νου να προ­ω­θή­σει θέμα­τα ενδια­φέ­ρο­ντος των απο­στρά­των και να ζητή­σει τη στή­ρι­ξη της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης στη διεκ­δί­κη­ση των δικαί­ων αιτη­μά­των της ΕΑΑΣ από τα βου­λευ­τι­κά έδρανα.

Στη συνά­ντη­ση παρα­βρέ­θη­καν εκτός της βου­λευ­τή νομού Καστο­ριάς και οι βου­λευ­τές του ίδιου κόμ­μα­τος κύριε Τσί­πρας Γεώρ­γιος και Ρήγας Πανα­γιώ­της, οι οποί­οι υπο­σχέ­θη­καν ότι θα στα­θούν αρω­γοί στην προ­σπά­θεια δικαί­ω­σης των απο­στρά­των. Ο πρό­ε­δρος του παραρ­τή­μα­τος Καστο­ριάς ζήτη­σε από τους κυρί­ους βου­λευ­τές να συνα­ντη­θούν με το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της ΕΣΗΕΑ στην Αθή­να και έλα­βε θετι­κή απάντηση».

Δέκα μέρες μετά, στις 6 Δεκέμ­βρη, κατά την περιο­δεία του στο νομό Καστο­ριάς, ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ συνα­ντή­θη­κε επί­ση­μα με τον Τζωρ­τζό­που­λο, γεγο­νός που κατέ­γρα­ψε ο φωτο­γρα­φι­κός φακός, αλλά και το δελ­τίο Τύπου της ΕΑΑΣ, όπου ανα­φέ­ρε­ται επί λέξη:

«Την Τρί­τη 6η Δεκεμ­βρί­ου, ο Πρό­ε­δρος του Παραρ­τή­μα­τος Καστο­ριάς, Υπτ­γος ε.α. Τζωρ­τζό­που­λος Ηλί­ας, με πρω­το­βου­λία του είχε συνά­ντη­ση με τον αρχη­γό της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης και πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αλέ­ξη Τσί­πρα, παρου­σία και της τοπι­κής βου­λευ­τού ΣΥΡΙΖΑ κας Ολυ­μπί­ας Τελιγιορίδου.

Κατό­πιν προ­τά­σε­ως του Προ­έ­δρου του Παραρ­τή­μα­τος, ο κύριος Τσί­πρας απο­δέ­χθη­κε τον προ­γραμ­μα­τι­σμό συνά­ντη­σης με τα μέλη του ΔΣ της ΕΑΑΣ, προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρω­θεί και να στη­ρί­ξει τις θέσεις των σε απο­στρα­τεία στε­λε­χών — μελών της Ενώσεως.

Η Ενω­ση επι­κρο­τεί και προ­τρέ­πει πρω­το­βου­λί­ες που απο­σκο­πούν στην επί­τευ­ξη των στό­χων της και συγ­χαί­ρει τον Πρό­ε­δρο και τα μέλη του Τοπι­κού Συμ­βου­λί­ου του Παραρ­τή­μα­τος Καστο­ριάς, για το θετι­κό αποτέλεσμα.

Διαρ­κής Αντι­κει­με­νι­κός Σκο­πός μας είναι η υλο­ποί­η­ση δρά­σε­ων προς όφε­λος των συνα­δέλ­φων, οι οποί­ες αφή­νουν έντο­νο απο­τύ­πω­μα στην τοπι­κή Κοι­νω­νία και παράλ­λη­λα ανα­δει­κνύ­ουν ότι η ΕΑΑΣ είναι ζωντα­νό Κύτ­τα­ρο της».

Τι προ­κύ­πτει απ’ όλα αυτά;

Οτι οι «γέφυ­ρες» ανά­με­σα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ακρο­δε­ξιό συνον­θύ­λευ­μα της ΕΑΑΣ, είχαν «ριχτεί» πριν τη συνά­ντη­ση του Τσί­πρα με τον Τζωρ­τζό­που­λο, με εμπλο­κή μάλι­στα κορυ­φαί­ων στε­λε­χών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Γ. Τσί­πρας και ο Π. Ρήγας, μαζί και της τοπι­κής βου­λευ­τή Τελι­γιο­ρί­δου, που όπως όλα δεί­χνουν ανέ­λα­βε τις σχε­τι­κές «συστά­σεις».

Οτι η συνά­ντη­ση με τον Αλ. Τσί­πρα στις 6 Δεκέμ­βρη δεν ήταν του «ποδα­ριού», κι όπως όλα δεί­χνουν «κλεί­στη­κε» στο «ραντε­βου­δά­κι» των Τσί­πρα — Ρήγα — Τελι­γιο­ρί­δου δέκα μέρες πριν.

Οτι το θέμα δεν τελειώ­νει εδώ, αλλά θα υπάρ­ξει και συνέ­χεια, αφού τόσο στη συνά­ντη­ση της 25ης Νοέμ­βρη, όσο και στη συνά­ντη­ση τον Δεκέμ­βρη με τον Τσί­πρα, συμ­φω­νή­θη­κε αντι­προ­σω­πεία της ΕΑΑΣ να συνα­ντη­θεί με στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ και στην Αθήνα.

Οπως δια­βε­βαιώ­νει μάλι­στα ο Τζωρ­τζό­που­λος σε δηλώ­σεις τους μετά τη συνά­ντη­ση, «ο κύριος πρό­ε­δρος (σ.σ. ο Τσί­πρας) έδω­σε την αίσθη­ση ότι θα ήθε­λε να παρα­μεί­νει με ενδια­φέ­ρον» και δια­πί­στω­νε πως στα λεγό­με­να «εθνι­κά» θέμα­τα «δεν υπάρ­χουν δια­κρί­σεις πολι­τι­κές και διαχωρισμοί».

Το ποιος είναι ο Τζωρ­τζό­που­λος και η ΕΑΑΣ, αλλά και η αντί­λη­ψή τους για τα «εθνι­κά θέμα­τα», μπο­ρεί εύκο­λα να το δια­πι­στώ­σει κανείς, ακού­γο­ντας στο δια­δί­κτυο τις ομι­λί­ες του στις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές εκδη­λώ­σεις στο Βίτσι.

Δεν είναι τυχαίο μάλι­στα ότι στην εκδί­κα­ση της πρώ­της αγω­γής που είχε κατα­θέ­σει η ΕΑΑΣ στον δημο­σιο­γρά­φο Ν. Μπο­γιό­που­λο, για δημο­σιεύ­μα­τα σχε­τι­κά με αυτές τις άθλιες γιορ­τές μίσους (θυμί­ζου­με ότι η Ενω­ση είναι στη δικαιο­δο­σία του υπουρ­γεί­ου Αμυ­νας), δεν είχε βρε­θεί ούτε ένας από­στρα­τος για να υπε­ρα­σπι­στεί ως μάρ­τυ­ρας στο δικα­στή­ριο τις κατη­γο­ρί­ες και την ηγε­σία της ΕΑΑΣ!

Αυτούς δηλα­δή με τους οποί­ους συνα­ντά­ται τακτι­κά απ’ ότι φαί­νε­ται ο Τσί­πρας, τα στε­λέ­χη και οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ.

Και μια ρητο­ρι­κή απο­ρία: Το κατά άλλα λαλί­στα­το γρα­φείο Τύπου και τα Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ, για­τί δεν ενη­μέ­ρω­σαν τόσες μέρες τον κόσμο για τη συνά­ντη­ση αυτή του προ­έ­δρου τους στην Καστο­ριά, που απο­δει­κνύ­ε­ται πως μόνο «τυχαία» δεν ήταν;

Προ­σβο­λή, ντρο­πή και αίσχος η στά­ση του ΣΥΡΙΖΑ για όποιον αισθά­νε­ται αρι­στε­ρός και παρα­κο­λου­θεί αυτά τα εκλο­γι­κά χαριε­ντί­σμα­τα με ό,τι πιο σάπιο και αντι­δρα­στι­κό υπάρχει.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο