Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ Ιδιοκτήτης ξένης εταιρείας ο Στ. Κασσελάκης

Ζήτη­μα έχει ανα­κύ­ψει μετά από δημο­σί­ευ­μα της ιστο­σε­λί­δας news247.gr, σύμ­φω­να με το οποίο ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέ­φα­νος Κασ­σε­λά­κης, είναι ιδιο­κτή­της και νόμι­μος εκπρό­σω­πος αλλο­δα­πής εται­ρεί­ας, πράγ­μα ασυμ­βί­βα­στο σύμ­φω­να με τον νόμο για τον επι­κε­φα­λής κοι­νο­βου­λευ­τι­κού κόμ­μα­τος. Μάλι­στα, ο ίδιος ο Στ. Κασ­σε­λά­κης, με ανάρ­τη­ση στους προ­σω­πι­κούς του λογα­ρια­σμούς επι­βε­βαί­ω­σε το δημο­σί­ευ­μα, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι θα που­λή­σει την εται­ρεία, «εφό­σον προ­κύ­πτει νομι­κό ζήτημα».

Το δημο­σί­ευ­μα ανα­φέ­ρει ότι η σχέ­ση του Στ. Κασ­σε­λά­κη με την εται­ρεία «Osios LLC», η οποία έχει έδρα το Ντέ­λα­γου­ερ των ΗΠΑ, προ­έ­κυ­ψε στη δημο­σιό­τη­τα μετά το δάνειο που ο ίδιος ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε διαρ­ρεύ­σει ότι χορή­γη­σε στη «Left Media ΑΕ», την εται­ρεία δηλα­δή που δια­χει­ρί­ζε­ται τα ΜΜΕ του ΣΥΡΙΖΑ. Τη σύμ­βα­ση για λογα­ρια­σμό της «Osios LLC» υπέ­γρα­ψε ο ίδιος ο Στ. Κασ­σε­λά­κης, με την ιδιό­τη­τά του ως μονα­δι­κός εταί­ρος της εται­ρεί­ας, όπως ακρι­βώς ανα­φέ­ρε­ται στη σύμβαση.

Σύμ­φω­να με την ελλη­νι­κή νομο­θε­σία, απα­γο­ρεύ­ε­ται ρητά για οποιο­δή­πο­τε πρό­σω­πο να έχει ταυ­τό­χρο­να την ιδιό­τη­τα του προ­έ­δρου πολι­τι­κού κόμ­μα­τος που εκπρο­σω­πεί­ται στη Βου­λή και αυτή του ιδιο­κτή­τη ή του δια­χει­ρι­στή αλλο­δα­πής εται­ρεί­ας. Ο νόμος, δε, προ­βλέ­πει αυστη­ρές ποι­νές για τα πρό­σω­πα που παρα­βιά­ζουν τις σχε­τι­κές διατάξεις.

Ο Στ. Κασ­σε­λά­κης από την πλευ­ρά του, με ανάρ­τη­ση, απο­δέ­χθη­κε και επι­βε­βαί­ω­σε την ύπαρ­ξη εται­ρειών στην αλλο­δα­πή. Ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέ­φε­ρε ότι θα ενη­με­ρω­θεί άμε­σα αν εμπτί­πτει στον εν λόγω νόμο, που επι­κα­λεί­ται η ιστο­σε­λί­δα, καθώς δεν είναι βου­λευ­τής. «Εφ’ όσον ο νόμος αφο­ρά και σ’ εμέ­να, θα που­λή­σω τις εται­ρεί­ες που έχω στο εξω­τε­ρι­κό. Μόνο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ δε θα ”που­λή­σω” ποτέ, με όποιο προ­σω­πι­κό οικο­νο­μι­κό κόστος. Σε κάθε περί­πτω­ση, ο Μάρης δε θα αγο­ρά­σει φτη­νά τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ήδη προ­σπά­θη­σε», ανέφερε.

ΣΥΡΙΖΑ: Νέες εκλο­γές για την ηγε­σία – Οι διεργασίες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο