Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Και ανέμπνευστοι και προκλητικοί

«Εκτός από την ”ανο­σία της αγέ­λης”, υιο­θε­τεί και την ”ανο­σία των κερ­δών” των μεγά­λων ιδιω­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων στην Υγεία».

Το από­σπα­σμα, που ανα­φέ­ρε­ται στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, είναι από χθε­σι­νή δήλω­ση του κοι­νο­βου­λευ­τι­κού εκπρο­σώ­που του ΣΥΡΙΖΑ Π. Σκουρ­λέ­τη σχε­τι­κά με την από­φα­ση μετα­τρο­πής του «Σισμα­νό­γλειου» σε νοσο­κο­μείο απο­κλει­στι­κά για Covid.

Αρχι­κά να εκφρά­σου­με τη συμπα­ρά­στα­σή μας στον κ. Σκουρ­λέ­τη, που …ανα­γκά­ζε­ται να κλέ­ψει το σύν­θη­μα της αφί­σας και της ανα­κοί­νω­σης, με την οποία το ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποιεί αυτές τις μέρες περιο­δεί­ες σε όλη τη χώρα.

Βέβαια, στην πολι­τι­κή δεν υπάρ­χουν πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και ο καθέ­νας μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει όποιο σύν­θη­μα του αρέ­σει. Πολι­τι­κά, λοι­πόν, κι εμείς θα σχο­λιά­σου­με και θα παρα­θέ­σου­με κάποια παρα­δείγ­μα­τα που μας έρχο­νται στο μυα­λό όταν σκε­φτό­μα­στε τις λέξεις ΣΥΡΙΖΑ και «ανο­σία των κερδών»:

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «επί­τα­ξη με λογι­κό τίμη­μα» των υπο­δο­μών και υπη­ρε­σιών του ιδιω­τι­κού τομέα υγεί­ας, δηλα­δή ενοι­κί­α­ση για να κονο­μά­νε τα παρά­σι­τα της ιδιω­τι­κής υγεί­ας πάνω στην ανά­γκη του λαού. Βέβαια, αυτό ακρι­βώς κάνει και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με τα γνω­στά απο­τε­λέ­σμα­τα, δηλα­δή ο «επι­ταγ­μέ­νος» ιδιω­τι­κός τομέ­ας να βάζει κρι­τή­ρια για την υπο­δο­χή ασθε­νών με covid.

Την στιγ­μή που ο εύρω­στος ιδιω­τι­κός τομέ­ας της υγεί­ας παρα­μέ­νει κατά 95% covid free στα δύο χρό­νια της παν­δη­μί­ας, ο ΣΥΡΙΖΑ επι­μέ­νει να μιλά­ει για την ανά­γκη «αρμο­νι­κής συνύ­παρ­ξης» ιδιω­τι­κού και δημό­σιου τομέα υγεί­ας. Στην πρά­ξη η «αρμο­νι­κή συνύ­παρ­ξη» μετα­φρά­ζε­ται σε μετα­τρο­πή του υπο­βαθ­μι­σμέ­νου δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας σε μηχα­νι­σμό απο­στο­λής πελα­τεί­ας στους ιδιώτες…

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να συντα­γο­γρα­φού­νται τα μορια­κά τεστ, δηλα­δή να ταϊ­στούν με ακό­μα περισ­σό­τε­ρο κρα­τι­κό χρή­μα και χρή­μα­τα των ασφα­λι­σμέ­νων τα ήδη μεγά­λα ιδιω­τι­κά δια­γνω­στι­κά κέντρα, αντί να επι­τα­χθούν και να εξα­σφα­λι­στούν δωρε­άν τεστ για όλους, με ευθύ­νη του κράτους.

Βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βάλει πλά­τη στην κυβέρ­νη­ση της ΝΔ μόνο για την ανο­σία των κερ­δών του ιδιω­τι­κού τομέα της υγεί­ας. Ενδεικτικά:

Όταν η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ «μπού­κω­νε» με τα χρή­μα­τα του λαού το μονο­πώ­λιο της Aegean για να εξα­σφα­λί­σει την «ανο­σία των κερ­δών» της, ο ΣΥΡΙΖΑ δήλω­νε ότι «η από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης να ενι­σχύ­σει με 120 εκατ. ευρώ κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης την αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία Aegean είναι εύλο­γη, αρκεί να γίνει με σαφείς όρους και προϋποθέσεις». 

Περιο­ρι­στή­κα­με σε κάποια ενδει­κτι­κά παρα­δείγ­μα­τα για­τί αν επε­κτα­θού­με και σε άλλα θέμα­τα ή στην κυβερ­νη­τι­κή θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, μπο­ρεί να «κρα­σά­ρει» η σελίδα…

Πάλι καλά να λέμε που ο κ. Σκουρ­λέ­της είχε την… ευθι­ξία να μην χρη­σι­μο­ποι­ή­σει και το υπό­λοι­πο μισό του συν­θή­μα­τος του ΚΚΕ («ο καπι­τα­λι­σμός είναι ο πιο επι­κίν­δυ­νος “ιός”») για­τί θα γέλα­γαν και οι μπουλ­ντό­ζες του Ελληνικού…

Καλή η «τρε­λί­τσα» κύριε Σκουρ­λέ­τη, αλλά έχει και η …ανοη­σία τα όριά της.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο