Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Κριτική προσηλωμένη στις κοινές δεσμεύσεις που μοιράζεται με την ΝΔ

Να βγά­λει την ουρά του απ’ έξω από την δια­χρο­νι­κή υπο­βάθ­μι­ση της πυρο­προ­στα­σί­ας, της πρό­λη­ψης και της δασο­πυ­ρό­σβε­σης επι­χεί­ρη­σε ο πρό­ε­δρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκρά­της Φάμελ­λος, κατά την τοπο­θέ­τη­σή του στη Βουλή.

Οριο­θε­τώ­ντας αυστη­ρά την πολι­τι­κή που αφή­νει έκθε­το το περι­βάλ­λον και το βιος του λαού, μετά την δια­κυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, άσκη­σε κρι­τι­κή στην Νέα Δημο­κρα­τία για­τί έκα­νε «δου­λειές στο πόδι».

Ο Σ. Φάμελ­λος κατη­γό­ρη­σε την Νέα Δημο­κρα­τία ότι χρη­σι­μο­ποιεί την κλι­μα­τι­κή κρί­ση σαν «βολι­κή δικαιο­λο­γία», πρα­κτι­κή όμως που ακο­λού­θη­σε πριν την Νέα Δημο­κρα­τία και ο ΣΥΡΙΖΑ, προ­κει­μέ­νου να βγαί­νουν από το κάδρο οι σοβα­ρές ευθύ­νες του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού και των κυβερνήσεων.

Υπε­ρα­σπί­στη­κε την πολι­τι­κή της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης», την οποία άλλω­στε από κοι­νού έχουν εφαρ­μό­σει και στη­ρί­ξει τόσο η ΝΔ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, εντός κι εκτός συνό­ρων, διεκ­δι­κώ­ντας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ το ISO για αυτήν την πολι­τι­κή, καθώς — κατά τον ΣΥΡΙΖΑ- η ΝΔ… δεν την πιστεύει.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο νομο­σχέ­διο για την ψήφο των απο­δή­μων ανέ­φε­ρε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα το κατα­ψη­φί­σει, χωρίς να δια­φω­νεί με την επι­κίν­δυ­νη άρση των κρι­τη­ρί­ων για την ψήφο των απο­δή­μων, για να μπο­ρούν να ψηφί­ζουν από τη χώρα που ζουν οι ομο­γε­νείς 3ης και 4ης γενιάς που έχουν απο­λέ­σει τους κοι­νω­νι­κούς και οικο­νο­μι­κούς δεσμούς με την Ελλάδα.

Τέλος, όπως ανέ­φε­ρε ο Σ. Φάμελ­λος «στη­ρί­ξα­με και στη­ρί­ζου­με τον διά­λο­γο με την Τουρ­κία, ακό­μα και όταν το κρύ­βα­τε (σ.σ. η ΝΔ) και το μάθα­με από την απέ­να­ντι μεριά, διό­τι αυτό επι­τάσ­σει το συμ­φέ­ρον της Ελλά­δας. Στη­ρί­ζου­με την προ­ώ­θη­ση διαύ­λων, την επα­νεκ­κί­νη­ση των διε­ρευ­νη­τι­κών επα­φών και των Μέτρων Οικο­δό­μη­σης Εμπι­στο­σύ­νης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επι­χει­ρώ­ντας ξανά να παρου­σιά­σει τους λύκους ως «πρό­βα­τα», προ­έ­τρε­ψε την κυβέρ­νη­ση «να αξιο­ποιεί τις ΗΠΑ και την ΕΕ ώστε να δεσμεύ­σουν την Τουρ­κία σε έναν διά­λο­γο βασι­σμέ­νο στο διε­θνές δίκαιο με τερ­μα­τι­σμό των προ­κλή­σε­ων … Δεν είναι δυνα­τόν να έχε­τε παρα­χω­ρή­σει 6 στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις και την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη στον κ. Biden και να μην απαι­τεί­τε να υπάρ­χει δέσμευ­ση και περιο­ρι­σμοί για τα f16!». 

Μόνο που για τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, όπως και για την κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα του ΝΑΤΟϊ­κού τόξου, προ­τε­ραιό­τη­τα απο­τε­λεί η συνο­χή της νοτιο­α­να­το­λι­κής πτέ­ρυ­γας του ΝΑΤΟ και γι’ αυτό το σκο­πό ανοί­γουν νέες πολε­μι­κές βάσεις στην Ελλά­δα (τα εγκαί­νια τα έκα­νε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ…), γι’ αυτό το σκο­πό εκτο­ξεύ­ο­νται οι εξο­πλι­σμοί για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ (τους οποί­ους υπερ­ψη­φί­ζουν συνή­θως όλοι μαζί, πλην ΚΚΕ), γι’ αυτό το σκο­πό έχει ξεκι­νή­σει η «νέα φάση» στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά με αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κή επο­πτεία και με ατζέ­ντα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα και κυριαρ­χία της χώρας, αφού όπως παρα­δέ­χτη­κε πρό­σφα­τα ο πρω­θυ­πουρ­γός «η εθνι­κή κυριαρ­χία είναι σχε­τι­κή έννοια».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο