Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συριζα-ΝΔ: Αθλιότητες και “κολοκύθια εις το πάτερον”

Το είδα­με κι αυτό … ενώ οι εικό­νες χάους και κατα­στρο­φής που άφη­σε πίσω του ο χιο­νιάς στην Αττι­κή δια­δέ­χο­νται η μια την άλλη και ενώ ακό­μη σχε­δόν δύο 20ωρα μετά τον εγκλω­βι­σμό χιλιά­δων οδη­γών την Αττι­κή οδό, υπάρ­χουν ακό­μη αυτο­κί­νη­τα ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ «περί άλλων τυρ­βά­ζουν». Ο μεν Τσί­πρας –πρώ­τος διδά­ξας, ζητά­ει για πολ­λο­στή φορά …παραί­τη­ση της κυβέρ­νη­σης ο δε Μητσο­τά­κης συνε­χί­ζο­ντας την ίδια εγκλη­μα­τι­κή δια­χρο­νι­κή πολι­τι­κή, που αντι­με­τω­πί­ζει την προ­στα­σία του λαού ως κόστος, παρα­δί­δο­ντας έργα και υπο­δο­μές στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, λέει «συγ­γνώ­μη παι­διά» …έγι­ναν λάθη, υπήρ­ξαν παρα­λή­ψεις αλλά το κρά­τος στά­θη­κε όρθιο» !!

Αλέ­ξης Τσί­πρας — Alexis Tsipras @atsipras
Η κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη μάς έχει κοστί­σει πολύ ακρι­βά, με την παρά­λυ­ση του κρά­τους, στο οποίο δεν πιστεύ­ει. Η καλύ­τε­ρη απο­ζη­μί­ω­ση για τον ελλη­νι­κό λαό είναι το συντο­μό­τε­ρο να προ­σφύ­γει στη λαϊ­κή ετυ­μη­γο­ρία, πριν επι­φέ­ρει και νέα μεγα­λύ­τε­ρα δει­νά για τον τόπο.

Prime Minister GR @PrimeministerGR
Ζητώ μία προ­σω­πι­κή και ειλι­κρι­νή συγ­γνώ­μη από τους συμπο­λί­τες μας που ταλαι­πω­ρή­θη­καν επί ώρες, μένο­ντας εγκλω­βι­σμέ­νοι στην Αττι­κή Οδό. Είχα­με πρω­το­φα­νή χιο­νό­πτω­ση, όμως δεν πρό­κει­ται αυτό να το επι­κα­λε­στώ ως δικαιο­λο­γία. Υπήρ­ξαν αστο­χί­ες και ανε­πάρ­κειες που πρέ­πει να διορθωθούν.

Με πηγή το carstuckgirls.com

Μέσα σ’ όλο αυτό το άθλιο αλι­σβε­ρί­σι σε βάρος της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας ο “πολύς” ανα­πλη­ρω­τής τομε­άρ­χης Πολι­τι­σμού του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκου­ρο­λιά­κος έκα­νε καταγ­γε­λία για “σεξι­στι­κό περιε­χό­με­νο” –ανα­φε­ρό­με­νος σε δημό­σιο υπάλ­λη­λο που “στην ενό­τη­τα «πότε και πώς χρη­σι­μο­ποιού­με τις αλυ­σί­δες» είχε τη φωτο­γρα­φία μιας γυναί­κας που βάζει αλυ­σί­δες στο αμά­ξι της με συγκε­κρι­μέ­νη αμφίεση»”.

Και συνε­χί­ζει: «Το ΥΠΠΟΑ υπό την ηγε­σία της κ. Μεν­δώ­νη δε στα­μα­τά να μας εκπλήσ­σει αρνη­τι­κά. Μετά τις φωτο­γρα­φί­ες της Υπουρ­γού με εμπλε­κό­με­νους σε υπο­θέ­σεις σεξουα­λι­κών σκαν­δά­λων και βια­σμών, έχου­με οδη­γί­ες με φωτο­γρα­φί­ες σεξι­στι­κού περιε­χο­μέ­νου. Αν θέλη­σαν με αυτή τη φωτο­γρα­φία να κάνουν ένα αστείο, μάλ­λον πρέ­πει να ξανα­δούν το χιού­μορ τους».

…και απά­ντη­ση του Υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού

Αλλά και το υπουρ­γείο δεν έμει­νε πίσω –αυτό έλει­πε, έβγα­λε και δελ­τίο τύπου (!!) όπου αναφέρει:

«Το μήνυ­μα στο οποίο ανα­φέ­ρε­ται η κ. Τομε­άρ­χης (σσ. ;;) εστά­λη από υπάλ­λη­λο της ΓΓΑ o οποί­ος δεν έχει καμία σχε­τι­κή εξου­σιο­δό­τη­ση και για τον οποί­ον ήδη έχει κινη­θεί, με εντο­λή της Υπουρ­γού προς τον αρμό­διο, η προ­βλε­πό­με­νη εκ του νόμου πει­θαρ­χι­κή διαδικασία»

Επιτροπή απόδοσης ευθυνών και στο βάθος… κουκούλωμά τους

Κου­βέ­ντα για την ταμπα­κιέ­ρα… Την ώρα που με σκαν­δα­λώ­δεις συμ­βά­σεις, τόσο η σημε­ρι­νή όσο και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, παρα­δί­δουν την εκμε­τάλ­λευ­ση βασι­κών έργων υπο­δο­μής, όπως τα οδι­κά δίκτυα και τους σιδη­ρο­δρό­μους στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, το υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών έρχε­ται να στή­σει “επι­τρο­πές” για να απο­δο­θούν δήθεν “ευθύ­νες” στους υπαί­τιους παρα­χω­ρη­σιού­χους, προ­κει­μέ­νου να ρίξει στά­χτη στα μάτια του κόσμου.

Στο μετα­ξύ έχου­με έναρ­ξη της δια­γω­νι­στι­κής δια­δι­κα­σί­ας για τη νέα παρα­χώ­ρη­ση της Αττι­κής Οδού από το  Ταμείο Αξιο­ποί­η­σης Ιδιω­τι­κής Περιου­σί­ας του Δημο­σί­ου (ΤΑΙΠΕΔ -“Επέν­δυ­ση στην ανά­πτυ­ξη” sic!!) ορί­ζο­ντας τις «Lazard» και «Τρά­πε­ζα Πει­ραιώς A.E.» ως χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κούς συμ­βού­λους, τη δικη­γο­ρι­κή εται­ρεία «Λαμπα­δά­ριος & Συνερ­γά­τες – Εται­ρεία Δικη­γό­ρων» ως νομι­κό σύμ­βου­λο, καθώς και τις εται­ρεί­ες «Avaris», «Tolplan» και «Infrata» ως τεχνι­κούς συμ­βού­λους σε σχέ­ση με τον Δια­γω­νι­σμό και τη Συναλλαγή…

Δεί­τε εδώ λεπτο­μέ­ρειες και τερ­τί­πια της πρό­σκλη­σης στα «φτω­χα­δά­κια», “υπο­βο­λής εκδή­λω­σης ενδια­φέ­ρο­ντος” για την Αττι­κή Οδό –εμείς θα επανέλθουμε

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο