Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ για ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ: Επιβεβαίωση του δόγματος «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων»

Η αντι­πα­ρά­θε­σή τους, με αφορ­μή τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας Ράμ­μου, εξε­λίσ­σε­ται σε έναν κουρ­νια­χτό συγκά­λυ­ψης του σκο­τει­νού θεσμι­κού πλαι­σί­ου που ψήφι­σαν και υλο­ποιούν από κοινού

Η επι­βε­βαί­ω­ση του δόγ­μα­τος «ουδείς εξαι­ρεί­ται των παρα­κο­λου­θή­σε­ων», που προ­κύ­πτει από ένα σκο­τει­νό θεσμι­κό πλαί­σιο με εθνι­κούς νόμους, ευρω­παϊ­κούς Κανο­νι­σμούς και Οδη­γί­ες που έχουν στη­ρί­ξει και υλο­ποι­ή­σει δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ήρθε χτες ξανά στην επι­και­ρό­τη­τα με αφορ­μή το έγγρα­φο του προ­έ­δρου της ΑΔΑΕ, Χρ. Ράμ­μου, με τα απο­τε­λέ­σμα­τα έρευ­νας για παρα­κο­λου­θή­σεις πολι­τι­κών προ­σώ­πων, αξιω­μα­τού­χων των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και άλλων.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στη λίστα των παρα­κο­λου­θού­με­νων είναι ένας υπουρ­γός αλλά και οι επι­κε­φα­λής των Ενό­πλων Δυνά­με­ων. Ο πρό­ε­δρος της ΑΔΑΕ έδω­σε τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας στον πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ­ξη Τσί­πρα κατά τη διάρ­κεια συνά­ντη­σής τους, ενώ στη συνέ­χεια έστει­λε σχε­τι­κή επι­στο­λή στον πρω­θυ­πουρ­γό και στους αρχη­γούς των κομ­μά­των. Ακο­λού­θη­σε συνά­ντη­ση Τσί­πρα με την Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Κ. Σακελ­λα­ρο­πού­λου, ενώ σήμε­ρα το πρωί ανα­μέ­νε­ται παρέμ­βα­σή του στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής κατά τη συζή­τη­ση νομο­σχε­δί­ου για την Υγεία, με σενά­ρια για ενδε­χό­με­νη κατά­θε­ση πρό­τα­σης δυσπι­στί­ας, κάτι με το οποίο φαί­νε­ται να υπάρ­χουν αντί­θε­τες από­ψεις στο εσω­τε­ρι­κό του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Δ. Κουτσούμπας για την επιστολή της ΑΔΑΕ:
Ο πρωθυπουργός να αναλάβει την ευθύνη του όπως και τα κόμματα που υπέγραψαν τον βούρκο

Στον σύντο­μο διά­λο­γό του με την ΠτΔ μπρο­στά στις κάμε­ρες, ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέ­φρα­σε «αγω­νία και προ­βλη­μα­τι­σμό» «για φαι­νό­με­να που δια­τα­ράσ­σουν την εύρυθ­μη λει­τουρ­γία του πολι­τεύ­μα­τος» και κάλε­σε «το πολι­τι­κό σύστη­μα να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες του και να αρθεί στο ύψος των περι­στά­σε­ων», ξεχνώ­ντας ότι αυτό το ίδιο πολι­τι­κό σύστη­μα έχει υπο­γρά­ψει φαρ­διά — πλα­τιά το θεσμι­κό πλαί­σιο του «βούρ­κου» όπου οργιά­ζουν παρα­κο­λου­θή­σεις και υπο­κλο­πές. Και, βέβαια, έδει­ξε και πάλι την «αλά καρτ» ευαι­σθη­σία του, μιας και το θέμα των συνα­κρο­ά­σε­ων — παρα­κο­λου­θή­σε­ων στο τηλε­φω­νι­κό κέντρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρ­νη­ση το «πέτα­ξε» στο καλά­θι των αχρή­στων, ενώ μόλις την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα απο­χώ­ρη­σε από τη συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας, που 7 ολό­κλη­ρα χρό­νια μετά την καταγ­γε­λία του ΚΚΕ, το 2016, συνε­δρί­α­σε για το θέμα.

Αμέ­σως μετά τη συνά­ντη­ση ο Αλ. Τσί­πρας ζήτη­σε την παραί­τη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού, καθι­στώ­ντας τον προ­σω­πι­κά υπεύ­θυ­νο για τις υπο­κλο­πές. Εκα­νε λόγο για «πρω­το­φα­νή δημο­κρα­τι­κή εκτρο­πή» και για εκτε­τα­μέ­νη παρα­κο­λού­θη­ση «πολι­τι­κών προ­σώ­πων, βου­λευ­τών, ευρω­βου­λευ­τών, υπουρ­γών, στρα­τιω­τι­κών, δημο­σιο­γρά­φων, ακό­μα και της ίδιας της ηγε­σί­ας των ΕΔ».

Ο δε πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρου­λά­κης σε δήλω­σή του σημεί­ω­σε: «Ο πρω­θυ­πουρ­γός έχει δύο υπο­χρε­ώ­σεις: Η πρώ­τη, να απα­ντή­σει στα αμεί­λι­κτα ερω­τή­μα­τα που ανα­κύ­πτουν για το κρά­τος δικαί­ου και την εθνι­κή μας ασφά­λεια. Και η δεύ­τε­ρη, να προ­κα­λέ­σει άμε­σα, αύριο το πρωί, την ενη­μέ­ρω­ση της Επι­τρο­πής Θεσμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής για τα ευρή­μα­τα της έρευ­νας της ΑΔΑΕ».

Δεν ξέρουν τίποτα…

Είχε προη­γη­θεί σφο­δρή αντί­δρα­ση της κυβέρ­νη­σης, με τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο Γ. Οικο­νό­μου αφε­νός να επι­χει­ρεί να αθω­ώ­σει την κυβέρ­νη­ση, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως κάνει ό,τι περ­νά απ’ το χέρι της για τη δια­λεύ­καν­ση της υπό­θε­σης και πως δεν γνω­ρί­ζει τίπο­τα για επι­συν­δέ­σεις, αφε­τέ­ρου να επι­τί­θε­ται με δρι­μύ­τη­τα στον πρό­ε­δρο της ΑΔΑΕ αλλά και στον Αλ. Τσί­πρα. Κατη­γό­ρη­σε τον Α. Ράμ­μο για «περί­ερ­γη προ­νο­μια­κή σχέ­ση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρό­ε­δρό του», στο πλαί­σιο της οποί­ας έδρα­σε «κατά παρά­βα­ση σαφούς διά­τα­ξης νόμου» και με κίνη­τρο τη «δημιουρ­γία εντυ­πώ­σε­ων». Τον κατη­γό­ρη­σε ακό­μα για συστη­μα­τι­κή αγνό­η­ση της ολο­μέ­λειας της ΑΔΑΕ, που αν και δια­τη­ρού­σε «συχνή επι­κοι­νω­νία με στε­λέ­χη και τον αρχη­γό του ΣΥΡΙΖΑ (…) δεν επι­διώ­χθη­κε ποτέ, επί τέσ­σε­ρα σχε­δόν χρό­νια, επι­κοι­νω­νία με τον πρωθυπουργό».

Και κατέ­λη­ξε: «Συμπε­ρα­σμα­τι­κά, τα όσα εδώ και και­ρό πράτ­τει ο επι­κε­φα­λής της ΑΔΑΕ συνι­στούν βαρύ ατό­πη­μα, θεσμι­κό και πολι­τι­κό. Η σιω­πή μας όλο αυτό το διά­στη­μα δεν συνι­στού­σε αδυ­να­μία, αλλά στά­ση ευθύ­νης απέ­να­ντι σε αυτό που θα έπρε­πε να ήταν η ΑΔΑΕ: Μια Αρχή πραγ­μα­τι­κά ανε­ξάρ­τη­τη, που θα λει­τουρ­γού­σε στο πλαί­σιο που το Σύνταγ­μα ορί­ζει. Σήμε­ρα όμως εξέ­λι­πε κάθε αμφι­βο­λία».

Συνε­χί­ζο­ντας τη δικομ­μα­τι­κή κοκο­ρο­μα­χία, αργό­τε­ρα, το βρά­δυ, ο Οικο­νό­μου βγή­κε να κατα­κρί­νει τον Τσί­πρα, μιλώ­ντας για «παρα­λή­ρη­μα» έξω από το Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο, με το οποίο «ολο­κλη­ρώ­θη­κε η μεθό­δευ­ση που μήνες τώρα βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη. Με υλι­κό που εδώ και και­ρό έχουν στη διά­θε­σή τους ρυπα­ρά δίκτυα προ­χω­ρά σε ατεκ­μη­ρί­ω­τα, ευφά­ντα­στα και πλή­ρως ανα­λη­θή συμπε­ρά­σμα­τα». «Ομως τα πολ­λά λόγια είναι φτώ­χεια. Ας τολ­μή­σει να προ­βεί σε πρό­τα­ση μομ­φής κατά της κυβέρ­νη­σης. Εκεί θα τα συζη­τή­σου­με όλα», πρό­σθε­σε, παρα­πέ­μπο­ντας βασι­κά σε όλη τη σαπί­λα τους, π.χ. «τις ένορ­κες κατα­θέ­σεις για σακού­λες με χρή­μα­τα που πήγαι­ναν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Α2 και τις κυπρια­κές offshore» κ.λπ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο