Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ ψήφισαν το 50% του νομοσχεδίου της ΝΔ που βάζει ταφόπλακα στη λαϊκή κατοικία!

Σχε­δόν τα μισά άρθρα του νομο­σχε­δί­ου της ΝΔ για τα «κόκ­κι­να» δάνεια, που παρα­δί­δει έρμαια στα «κορά­κια» τα χρε­ω­μέ­να λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, ψήφι­σαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ!

Οι δήθεν υπε­ρα­σπι­στές των δανειο­λη­πτών, παρά την «επί της αρχής» δια­φω­νία τους στο νομο­σχέ­διο, στην κατ’ άρθρο ψηφο­φο­ρία στρα­τεύ­τη­καν με την κυβέρ­νη­ση για να εξυ­πη­ρε­τή­σουν τα συμ­φέ­ρο­ντα των τρα­πε­ζών, των funds και των servicers, κόντρα στους ανθρώ­πους που προ­σπα­θούν να σώσουν ό,τι σώζε­ται από την περιου­σία τους που έχει λεη­λα­τη­θεί δια­χρο­νι­κά από όλες τις κυβερνήσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως προ­κύ­πτει από τα πρα­κτι­κά της ψηφο­φο­ρί­ας που δημο­σιο­ποιεί σήμε­ρα ο «Ριζο­σπά­στης», το ΠΑΣΟΚ ψήφι­σε 56 από τα 121 άρθρα του νομο­σχε­δί­ου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφι­σε 51 από τα 121. Να σημειώ­σου­με ότι το νομο­σχέ­διο απο­τε­λεί ένα από τα αντι­λαϊ­κά προ­α­παι­τού­με­να για την εκτα­μί­ευ­ση των πακέ­των του Ταμεί­ου Ανά­καμ­ψης που θα δοθούν στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

“ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ”: “Ποδα­ρι­κό” στη Βου­λή με εξυ­πη­ρε­τή­σεις στα “κορά­κια”

Καθώς φαί­νε­ται λοι­πόν και τα δύο κόμ­μα­τα έχουν βαλ­θεί να σπά­σουν τα προη­γού­με­να ρεκόρ τους, της περιό­δου 2019 — 2023, όταν με κυβέρ­νη­ση ΝΔ το ΠΑΣΟΚ ψήφι­σε το 70% των νομο­σχε­δί­ων της κυβέρ­νη­σης και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Και για να μην ξεχνιό­μα­στε, σε μόλις 4 και κάτι μήνες, από τις εκλο­γές του Ιού­νη του 2023 μέχρι και τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βρη, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφί­σει το 47% του νομο­θε­τι­κού έργου της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ το 49%…

Θυμί­ζου­με ακό­μα ότι στην ίδια ψηφο­φο­ρία η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα «Νέα Αρι­στε­ρά», οι βου­λευ­τές δηλα­δή που απο­χώ­ρη­σαν από τον ΣΥΡΙΖΑ δήλω­σαν «παρών» και ΔΕΝ κατα­ψή­φι­σαν άρθρα του νομο­σχε­δί­ου που αφο­ρούν τη θέσπι­ση περισ­σό­τε­ρων ευνοϊ­κών κανό­νων για τα «κορά­κια», ώστε να μη «σκο­ντά­φτει» στα δικα­στή­ρια, από πιθα­νές προ­σφυ­γές δανειο­λη­πτών, η κλο­πή των σπι­τιών των χρε­ω­μέ­νων νοικοκυριών.

Ψήφισαν «δαγκωτά» τα άρθρα
που αφορούν την ευρωπαϊκή Οδηγία

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ψήφι­σαν «δαγκω­τά» σχε­δόν όλα τα άρθρα που αφο­ρούν την ενσω­μά­τω­ση της ευρω­παϊ­κής Οδη­γί­ας 2021/2167 για τα Μη Εξυ­πη­ρε­τού­με­να Δάνεια (ΜΕΔ).

Πρό­κει­ται για την Οδη­γία που, όπως προ­κύ­πτει και από την ειση­γη­τι­κή έκθε­ση του νομο­σχε­δί­ου, στό­χο έχει να νομι­μο­ποι­ή­σει και να διευ­κο­λύ­νει την αγο­ρα­πω­λη­σία των ΜΕΔ και τη δημιουρ­γία μιας «δευ­τε­ρο­γε­νούς» αγο­ράς, με περαι­τέ­ρω αγο­ρα­πω­λη­σί­ες μετα­ξύ τέτοιων «αγο­ρα­στών πιστώσεων».

Επι­πλέ­ον, στο πλαί­σιο της «εξα­σφά­λι­σης κεφα­λαια­κής επάρ­κειας», αφή­νε­ται ελεύ­θε­ρο το πεδίο στους χρη­μα­το­πι­στω­τι­κούς ομί­λους να προ­βαί­νουν κατά το δοκούν και με βάση το όφε­λός τους σε διε­νέρ­γεια ανα­γκα­στι­κών εκτε­λέ­σε­ων και πλει­στη­ρια­σμών λαϊ­κών κατοι­κιών και περιου­σιών, για τις οποί­ες, μετά τη θεσμο­θέ­τη­ση των ηλε­κτρο­νι­κών πλει­στη­ρια­σμών από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, τη γενί­κευ­σή τους από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και τον απα­ρά­δε­κτο νέο πτω­χευ­τι­κό κώδι­κα, δεν υπάρ­χει πλέ­ον καμία προστασία.

Ακό­μα, προ­ω­θού­νται μηχα­νι­σμοί «εξυ­γί­αν­σης» με κρα­τι­κό χρή­μα, που δίνουν το δικαί­ω­μα στους ομί­λους να κάνουν εκκα­θά­ρι­ση φορ­τώ­νο­ντας τα χρέη και τις ζημιές σε μια θυγα­τρι­κή ή και σε άλλη εται­ρεία του ομίλου.

Με τα λόγια της ίδιας της Οδηγίας…

Τι λέει όμως το ίδιο το κεί­με­νο της ευρω­παϊ­κής Οδη­γί­ας 2021/2167 για τα Μη Εξυ­πη­ρε­τού­με­να Δάνεια;

Αντι­γρά­φου­με από το κεί­με­νο: «Οδη­γία (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου και του Συμ­βου­λί­ου της 24ης Νοεμ­βρί­ου 2021 για τους δια­χει­ρι­στές πιστώ­σε­ων και τους αγο­ρα­στές πιστώ­σε­ων και την τρο­πο­ποί­η­ση των Οδη­γιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ».

Λέει λοι­πόν η Οδη­γία ότι «η καθιέ­ρω­ση μιας ολο­κλη­ρω­μέ­νης στρα­τη­γι­κής για την αντι­με­τώ­πι­ση του ζητή­μα­τος των μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δανεί­ων (ΜΕΔ) απο­τε­λεί προ­τε­ραιό­τη­τα για την Ενω­ση», αφού, όπως εξη­γεί, «υπάρ­χει σοβα­ρή πιθα­νό­τη­τα δευ­τε­ρο­γε­νών επι­πτώ­σε­ων μετα­ξύ των κρα­τών — μελών και της Ενω­σης εν γένει, τόσο σε επί­πε­δο οικο­νο­μι­κής ανά­πτυ­ξης όσο και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής σταθερότητας».

Και συνε­χί­ζει:

«Για να επι­τευ­χθούν οι εν λόγω στό­χοι, η Ενω­ση θα πρέ­πει να ολο­κλη­ρώ­σει την τρα­πε­ζι­κή ένω­ση και να ανα­πτύ­ξει περαι­τέ­ρω την ένω­ση κεφα­λαια­γο­ρών. Η αντι­με­τώ­πι­ση των υψη­λών απο­θε­μά­των ΜΕΔ και της πιθα­νής μελ­λο­ντι­κής συσ­σώ­ρευ­σής τους είναι ουσια­στι­κής σημα­σί­ας για την ενί­σχυ­ση της τρα­πε­ζι­κής ένω­σης, καθώς είναι απα­ραί­τη­τη για τη δια­σφά­λι­ση του αντα­γω­νι­σμού στον τρα­πε­ζι­κό τομέα, τη δια­φύ­λα­ξη της χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής στα­θε­ρό­τη­τας και την ενθάρ­ρυν­ση του δανεισμού…».

Και πάμε και στο διά ταύτα…

Λέει η Οδη­γία που ψήφι­σαν με χέρια και με πόδια ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ:

«Η παρού­σα Οδη­γία θα πρέ­πει να δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα να αντι­με­τω­πί­ζουν με απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρο τρό­πο τα δάνεια που καθί­στα­νται μη εξυ­πη­ρε­τού­με­να, βελ­τιώ­νο­ντας τις συν­θή­κες για την πώλη­ση των πιστώ­σε­ων σε τρί­τους. Επι­πλέ­ον, όταν τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα αντι­με­τω­πί­ζουν μεγά­λη συσ­σώ­ρευ­ση ΜΕΔ και δεν δια­θέ­τουν το απα­ραί­τη­το προ­σω­πι­κό ή εμπει­ρο­γνω­σία για την εξυ­πη­ρέ­τη­σή τους, θα πρέ­πει να μπο­ρούν να προ­βαί­νουν είτε στην εξω­τε­ρι­κή ανά­θε­ση της δια­χεί­ρι­σης των εν λόγω δανεί­ων σε εξει­δι­κευ­μέ­νο δια­χει­ρι­στή πιστώ­σε­ων είτε στη μετα­βί­βα­ση της σύμ­βα­σης πίστω­σης σε αγο­ρα­στή πιστώ­σε­ων που δια­θέ­τει την απα­ραί­τη­τη πολι­τι­κή ανά­λη­ψης κιν­δύ­νων και την εμπει­ρο­γνω­σία για τη δια­χεί­ρι­σή τους».

Τι θέλει να πει ο …ποιητής;

Ότι επει­δή τα «κόκ­κι­να» δάνεια είναι ένας σημα­ντι­κός κίν­δυ­νος για το τρα­πε­ζι­κό σύστη­μα, τη χρη­μα­το­πι­στω­τι­κή στα­θε­ρό­τη­τα και την καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη και πρέ­πει άμε­σα να δοθούν δρα­στι­κές λύσεις και να ξεμπερ­δεύ­ουν με τα χρε­ω­μέ­να νοικοκυριά.

Να «καθα­ρί­σουν» τα χαρ­το­φυ­λά­κια των τρα­πε­ζών με έντα­ση απει­λών, πιέ­σε­ων, εκβια­σμών σε βάρος του λαού, που σε κάθε περί­πτω­ση, είτε με «ρυθ­μί­σεις» είτε χωρίς, θα βρε­θεί στο έλε­ος των πλει­στη­ρια­σμών και των εξώ­σε­ων. Πολ­λοί μάλι­στα θα γίνουν ενοι­κια­στές του ίδιου τους του σπι­τιού, κατα­βάλ­λο­ντας υπέ­ρο­γκο τμή­μα του εισο­δή­μα­τός τους και υπο­νο­μεύ­ο­ντας την ίδια τη δια­βί­ω­σή τους…

Αυτό ψήφι­σαν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, δίνο­ντας ακό­μα περισ­σό­τε­ρα εργα­λεία στα «κορά­κια» για να «στραγ­γα­λί­σουν» τα χρε­ω­μέ­να νοι­κο­κυ­ριά. Και βέβαια, όσα ψήφι­σαν και προ­βλέ­πει ο συγκε­κρι­μέ­νος νόμος που έφε­ρε η ΝΔ, έρχο­νται να συμπλη­ρώ­σουν το νομι­κό πλαί­σιο που θέσπι­σε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 έως το 2019, όταν ήταν κυβέρ­νη­ση. Για να δημιουρ­γη­θεί ένα καλύ­τε­ρα θωρα­κι­σμέ­νο πλαί­σιο, σύμ­φω­να με τις Οδη­γί­ες της ΕΕ, υπέρ των τρα­πε­ζών και των «κορα­κιών».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο