Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Στέλνουν ενοχλητικά sms-μηνύματα σε μέλη και στελέχη του ΚΚΕ

Η αλή­θεια είναι ότι δεν ξέρου­με, ούτε μας απα­σχο­λεί για το πώς ακρι­βώς ο ΣΥΡΙΖΑ σχε­διά­ζει τις εσω­κομ­μα­τι­κές του εκλο­γές. Άλλω­στε είναι δια­δι­κα­σί­ες που τις δανεί­στη­κε από τους «μετρ» του είδους, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ωστό­σο, ο εκφυ­λι­στι­κός έως γελοί­ος χαρα­κτή­ρας αυτών των δια­δι­κα­σιών φτά­νει μέχρι του σημεί­ου να στέλ­νο­νται επα­νει­λημ­μέ­να και ενο­χλη­τι­κά μηνύ­μα­τα σε κινη­τά μελών και στε­λε­χών του ΚΚΕ, ακό­μη και σε μέλη της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής και βου­λευ­τές, για να ψηφί­σουν για τον πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ, παρα­πέ­μπο­ντας μάλι­στα σε συγκε­κρι­μέ­νη ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση «για το πού και πώς ψηφίζουν».

Να το χαί­ρο­νται αυτό το «απαύ­γα­σμα της δημο­κρα­τί­ας» και τις δήθεν «σύγ­χρο­νες δια­δι­κα­σί­ες» που καμία σχέ­ση δεν έχουν με την ουσια­στι­κή και πραγ­μα­τι­κή συμ­με­το­χή του λαού στην κοι­νω­νι­κή και πολι­τι­κή ζωή.

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο