Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Στοιχισμένος και με την ανιστόρητη θεωρία των “δύο άκρων”

Την ώρα που «τρέχουν» οι διεργασίες
για τα σχήματα …εντός και εκτός

Και την ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία των «δύο άκρων» ανέ­συ­ρε χτες από τη φαρέ­τρα ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στ. Κασ­σε­λά­κης, για να δώσει τα δια­πι­στευ­τή­ριά του στην αστι­κή τάξη, συνε­χί­ζο­ντας τις …παρα­δό­σεις του κόμ­μα­τός του, που ως κυβέρ­νη­ση είχε φτά­σει να υπο­γρά­φει ακό­μα και τις δια­κη­ρύ­ξεις της ΕΕ που μιλού­σαν για «σιδη­ρούν παρα­πέ­τα­σμα».

Μιλώ­ντας χτες στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του Ξ. Κοντιά­δη «Το Φαι­νό­με­νο Κασ­σε­λά­κη», ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ανα­φο­ρι­κά με τον όρο «μετα­δη­μο­κρα­τία» ότι «η απο­χή είναι ένα μεγά­λο ρίσκο για την κοι­νω­νία μας σήμε­ρα. Ενα μεγά­λο ρίσκο, για­τί μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε υπερ­βο­λι­κές αμφι­τα­λα­ντεύ­σεις. Σε extreme. Και σε ακρο­δε­ξιά και σε αναρ­χία. Ειδι­κά όταν υπάρ­χουν οικο­νο­μι­κές πιέ­σεις, κοι­νω­νι­κές πιέ­σεις». Εξ ου και παρου­σί­α­σε τον ΣΥΡΙΖΑ ως εγγυ­η­τή της αντι­λαϊ­κής «στα­θε­ρό­τη­τας», χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «μονό­δρο­μο» την «έμπρα­κτη εφαρ­μο­γή των προ­ο­δευ­τι­κών αξιών με έναν τρό­πο που αντι­με­τω­πί­ζει την αποχή».

Την ίδια ώρα εντεί­νο­νται οι διερ­γα­σί­ες για το αν και πότε θα απο­χω­ρή­σει από τον ΣΥΡΙΖΑ η ομά­δα Αχτσιό­γλου. Στην πανελ­λα­δι­κή συν­διά­σκε­ψη που πραγ­μα­το­ποί­η­σε η τάση των «6+6» το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο ήταν συντρι­πτι­κά πλειο­ψη­φού­σα η άπο­ψη υπέρ της άμε­σης εξό­δου, κάτι που όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Την πόρ­τα εξό­δου στην Αχτσιό­γλου έδει­ξε ο Κασσελάκης

Την εισή­γη­ση στην πανελ­λα­δι­κή συνά­ντη­ση ανέ­γνω­σε κατό­πιν συνεν­νό­η­σης των ηγε­τι­κών στε­λε­χών της τάσης ο Ν. Ηλιό­που­λος, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την κατά­στα­ση στον ΣΥΡΙΖΑ «βούρ­κο» που κάνει την «προ­σπά­θεια συνεν­νό­η­σης (…) ακό­μα πιο δύσκολη».

«Αν είναι να φύγουν, να το κάνουν τώρα», ήταν το μήνυ­μα που έστει­λε ο Στ. Κασ­σε­λά­κης από τα μικρό­φω­να του ρ/σ του ΣΥΡΙΖΑ, λέγο­ντας ότι «παί­ζουν με την αγω­νία του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ». Είχε προη­γη­θεί την Παρα­σκευή συνέ­ντευ­ξή του στον «ΑΝΤ1», όπου χαρα­κτή­ρι­σε όσους μεθο­δεύ­ουν την απο­χώ­ρη­σή τους από το κόμ­μα «απο­στά­τες».

ΣΥΡΙΖΑ: Απο­χώ­ρη­σε η Νεο­λαία Θεσ­σα­λο­νί­κης – Ο Ηλιό­που­λος προ­α­ναγ­γέλ­λει απο­χώ­ρη­ση της ομά­δας Αχτσιόγλου

Την απο­χώ­ρη­σή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανα­κοί­νω­σε η πλειο­ψη­φία των μελών της Νεο­λαί­ας ΣΥΡΙΖΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης. Πρό­κει­ται για την πρώ­τη συντε­ταγ­μέ­νη απο­χώ­ρη­ση οργά­νω­σης νεο­λαί­ας του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα.

Στο μετα­ξύ η Πέτη Πέρ­κα, ανε­ξάρ­τη­τη πλέ­ον βου­λευ­τής, στέ­λε­χος της «Ομπρέ­λας», μιλώ­ντας στον ρ/σ «Status FM», σε ερώ­τη­ση αν πρό­κει­ται να συνερ­γα­στεί με την ομά­δα Αχτσιό­γλου αν εκεί­νοι απο­χω­ρή­σουν, είπε ότι «είναι δεδο­μέ­νο» και ότι «με αυτούς πορευ­τή­κα­με, προ­φα­νώς θα είμα­στε όλοι μαζί. Απλά ο καθέ­νας έχει τον χρό­νο του και την άπο­ψή του, ο καθέ­νας φεύ­γει μόνος του, ενώ άλλοι λένε ότι θα το παλέ­ψουν από μέσα», δεί­χνο­ντας έστω και έμμε­σα ότι κάθε άλλο παρά «χάος» τους χωρί­ζει πολι­τι­κά, εντός και εκτός.

Ο δε Ευ. Τσα­κα­λώ­τος είπε χτες στον «ΑΝΤ1» ότι μαζί με τους βου­λευ­τές που ελέγ­χει η ομά­δα Αχτσιό­γλου θα μπο­ρέ­σουν να σχη­μα­τί­σουν Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα, μιλώ­ντας μάλι­στα για 10 με 12 βου­λευ­τές και ανα­φέ­ρο­ντας ότι «βασι­κός στό­χος είναι η ανα­συ­γκρό­τη­ση της Ανα­νε­ω­τι­κής και Ριζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς (…) αυτό το κομ­μά­τι της Αρι­στε­ράς μπο­ρεί να δώσει λύση στα μεγά­λα ζητή­μα­τα». Οσο για το αν θα πρό­κει­ται για συγκόλ­λη­ση, είπε: «Θα δού­με μέχρι τις ευρω­ε­κλο­γές αν θα είναι forum. Νομί­ζω ότι θα είναι κάτι περισ­σό­τε­ρο από forum και κάτι λιγό­τε­ρο από κόμμα».

ΣΥΡΙΖΑ: «Άντε γεια» από την «Ομπρέ­λα» με καταγ­γε­λί­ες για τρα­μπι­σμό και βονα­παρ­τι­σμό Κασσελάκη

Τα σκήπτρα της σοσιαλδημοκρατίας θέλει το ΠΑΣΟΚ

Την πρω­το­κα­θε­δρία στον χώρο της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας επι­χει­ρεί να κατα­λά­βει το ΠΑΣΟΚ. Ο πρό­ε­δρός του, Ν. Ανδρου­λά­κης, από το βήμα της ΚΕ του κόμ­μα­τος το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο σημεί­ω­σε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν έχει στό­χο απλά να προ­σπε­ρά­σει τον ΣΥΡΙΖΑ. Εχει στό­χο να κερ­δί­σει τη ΝΔ» και ότι «η χώρα χρειά­ζε­ται ισχυ­ρή αντι­πο­λί­τευ­ση, αλλά πάνω απ’ όλα ισχυ­ρή κυβερ­νη­τι­κή εναλ­λα­κτι­κή πρό­τα­ση. Και εργα­ζό­μα­στε γι’ αυτό καθη­με­ρι­νά μέσα και έξω από τη Βου­λή». Στο πλαί­σιο αυτό, ανα­πα­ρή­γα­γε όλες τις ξεφτι­σμέ­νες αυτα­πά­τες περί αντι­λαϊ­κών μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων που «εκσυγ­χρο­νί­ζουν το κρά­τος, προ­ω­θούν την ανο­δι­κή κοι­νω­νι­κή κινη­τι­κό­τη­τα και μειώ­νουν τις ανισότητες».

Με γρα­πτή παρέμ­βα­ση που έστει­λε ο Οδ. Κων­στα­ντι­νό­που­λος ζήτη­σε να κοπεί κάθε γέφυ­ρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και να διεκ­δι­κή­σει το ΠΑΣΟΚ μόνο του την πρω­το­κα­θε­δρία στην σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία. Στο πλαί­σιο αυτό, άσκη­σε κρι­τι­κή για την κοι­νή διαρ­ροή μετά τη συνά­ντη­ση Ανδρου­λά­κη — Κασ­σε­λά­κη, λέγο­ντας: «Τι μήνυ­μα θέλα­με να στεί­λου­με με την κοι­νή διαρ­ροή; Δια­κρί­να­με στο πρό­σω­πο του κ. Κασ­σε­λά­κη κάποια αξιο­πι­στία; Κάποιο κοι­νό μέλ­λον; Είμαι σίγου­ρος ότι ΟΧΙ!». Σε άλλο σημείο ανέ­φε­ρε πως «για να μας ψηφί­σει ο κόσμος δεν χρειά­ζε­ται να στεί­λου­με κάλε­σμα σε γενί­τσα­ρους και γυρο­λό­γους, αλλά να πορευ­τού­με με στε­λέ­χη που έχου­με στο κόμ­μα (…) Αν επι­χει­ρή­σου­με σε αυτήν τη φάση να μιμη­θού­με τον Τσί­πρα, που έκα­νε τον ΣΥΡΙΖΑ κόμ­μα “σού­περ μάρ­κετ”, θα το πλη­ρώ­σου­με, όπως το πλη­ρώ­νει σήμε­ρα ο ΣΥΡΙΖΑ, που παρου­σιά­ζει εικό­να διάλυσης».

Στο μετα­ξύ, την εμφά­νι­σή του έκα­νε χτες ο πρώ­ην υπουρ­γός του ΠΑΣΟΚ, Ανδ. Λοβέρ­δος, ο οποί­ος σε ομι­λία του σε συγκέ­ντρω­ση οπα­δών του προ­α­νήγ­γει­λε την επά­νο­δό του στην κεντρι­κή πολι­τι­κή σκη­νή, λέγο­ντας ότι «έφυ­γα από το ΠΑΣΟΚ, δεν έφυ­γα από την πολι­τι­κή». Αυτο­προσ­διο­ρί­στη­κε ως «πολι­τι­κός του Κέντρου», λέγο­ντας «όχι» σε συνερ­γα­σία με τον ΣΥΡΙΖΑ, και έδω­σε το «στίγ­μα» των θέσε­ών του υπε­ρα­σπί­ζο­ντας τις πλά­τες στο κρά­τος — δολο­φό­νο Ισρα­ήλ: Είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ότι «χει­ρο­κρό­τη­σε» το λευ­κό της κυβέρ­νη­σης στο ψήφι­σμα του ΟΗΕ για κατά­παυ­ση του πυρός, ενώ μίλη­σε και για «αντι­ση­μι­τι­σμό που σηκώ­νει κεφά­λι, και δυστυ­χώς στη χώρα μας συν­δέ­ε­ται αυτές τις μέρες πρω­τί­στως με την Αρι­στε­ρά». Οσον αφο­ρά το Μετα­να­στευ­τι­κό, έκα­νε λόγο για «δίπο­λο παρά­τυ­πης μετα­νά­στευ­σης — τρο­μο­κρα­τί­ας», και τέλος δήλω­σε «μεταρ­ρυθ­μι­στής», φέρ­νο­ντας παρα­δείγ­μα­τα από το αντι­λαϊ­κό παλ­μα­ρέ του ως υπουργός.

Πηγή Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο