Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: Συνεχίζονται οι μαζικές αποχωρήσεις — Νεολαία, Πανεπιστημιακοί, Νομαρχιακές…

Μαζι­κή απο­χώ­ρη­ση και από τη νεο­λαία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση του Κεντρι­κού Συμβουλίου.

Συνο­λι­κά 32 μέλη από τα 51 μέλη του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου υπο­γρά­φουν ανα­κοί­νω­ση και δηλώ­νουν την απο­χώ­ρη­σή τους από την Νεο­λαία ΣΥΡΙΖΑ.

Ανα­φέ­ρουν μετα­ξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «εγκλω­βί­ζε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο στην απα­ξί­ω­ση και την ανυποληψία».

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι συνο­λι­κά, απο­χω­ρεί περί­που το 63% του οργά­νου και το 70% των οργα­νώ­σε­ων σε όλη την Ελλάδα.

Σήμε­ρα ανα­κοί­νω­σαν την απο­χώ­ρη­σή τους 13 μέλη της ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ της Δυτι­κής Αθή­νας, την Παρα­σκευή η ΟΜ Πανε­πι­στη­μια­κών ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεσ­σα­λο­νί­κης δημο­σί­ευ­σε ένα συλ­λο­γι­κό κεί­με­νο απο­χώ­ρη­σης 50 συνο­λι­κά προ­σώ­πων. Με συλ­λο­γι­κό κεί­με­νο απο­χω­ρούν και 19 μέλη της ΟΜ Εξω­τε­ρι­κού της Νεο­λαί­ας ΣΥΡΙΖΑ.

Με επι­στο­λή απο­χώ­ρη­σαν την Παρα­σκευή και 53 μέλη του κόμ­μα­τος από τον νομό Πρέ­βε­ζας, αλλά και η πλειο­ψη­φία των μελών της νεο­λαί­ας σε Μεσ­ση­νία και Αρκα­δία.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο