Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΥΡΙΖΑ: «Φίλος»… των δουλεμπορικών

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με το μέρος των ανθρώ­πων που δου­λεύ­ουν και υπο­φέ­ρουν… Ομως η ΝΔ θέλει να σας διώ­ξει και να φέρ­νει με αερο­πλά­να εργά­τες γης και μετά να γυρί­ζουν στην πατρί­δα τους»… Τα παρα­πά­νω έλε­γε πριν από λίγες μέρες ο Μ. Μπα­λα­ού­ρας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώ­ντας σε Πακι­στα­νούς εργά­τες γης στην Ηλεία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ που­λά­ει ελπί­δες στους μετα­νά­στες εργά­τες που υπο­φέ­ρουν — ειδι­κά στα φρα­ου­λο­χώ­ρα­φα της Ηλεί­ας — ότι με κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν μια πιο «δίκαιη» τάχα μετα­χεί­ρι­ση και αξιο­πρε­πέ­στε­ρες συν­θή­κες παρα­μο­νής και δου­λειάς. Το πόσο …φού­μα­ρα είναι αυτά που λέει, δεν είναι δύσκο­λο να το δια­πι­στώ­σει κανείς. Αρκεί να ανα­τρέ­ξει στα πρα­κτι­κά της Βου­λής, όταν πριν από δύο μήνες ψηφι­ζό­ταν ένας ακό­μα νόμος για το «σκλα­βο­πά­ζα­ρο» εργα­τών γης, αυτήν τη φορά μετα­ξύ Ελλά­δας και Αιγύ­πτου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ανα­γνω­ρί­ζει ότι είναι στη «σωστή κατεύ­θυν­ση». Ψηφί­ζο­ντας «παρών», ζητού­σε μάλι­στα ακό­μα πιο …τολ­μη­ρά μέτρα από την κυβέρ­νη­ση για την εκμε­τάλ­λευ­ση των μετα­να­στών εργαζομένων!

Για παρά­δειγ­μα, η αρμό­δια ειση­γή­τρια του ΣΥΡΙΖΑ Θ. Τζά­κρη ζητού­σε να πλη­ρώ­νουν οι ίδιοι οι μετα­νά­στες τα έξο­δα μετα­κί­νη­σής τους, να εμπλέ­κο­νται «γρα­φεία ευρέ­σε­ως εργα­σί­ας», δηλα­δή «δου­λε­μπο­ρι­κά» και άλλα παρόμοια.

Βέβαια, τα πράγ­μα­τα τα είχε ξεκα­θα­ρί­σει ήδη ο Αλ. Τσί­πρας, όταν από το βήμα της ΔΕΘ τόνι­ζε πως οι εργά­τες γης είτε «θα γυρί­σουν πίσω στις χώρες τους» είτε «θα εντα­χθούν στην παρα­γω­γι­κή δια­δι­κα­σία» και «δεν θα κάθο­νται για να παίρ­νουν επιδόματα».

Εκεί λοι­πόν το πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οχι απλά συμ­φω­νεί με τη ΝΔ αλλά «επαυ­ξά­νει» και στην εκμε­τάλ­λευ­ση των μετα­να­στών εργα­ζο­μέ­νων, ανα­σύ­ρο­ντας τα πιο σάπια επι­χει­ρή­μα­τα. Μαζί μ’ αυτά, επι­στρα­τεύ­ει και όσο θρά­σος του έχει απο­μεί­νει για να παρι­στά­νει τον «φίλο» στα πιο ευά­λω­τα τμή­μα­τα των εργαζομένων.

Από τέτοιους «φίλους», όμως, έχουν «χορ­τά­σει» οι μετα­νά­στες της Ηλεί­ας. Ξέρουν άλλω­στε καλά πως ό,τι απέ­σπα­σαν τα τελευ­ταία χρό­νια, είναι απο­τέ­λε­σμα του δικού τους οργα­νω­μέ­νου αγώ­να, ενά­ντια στην πολι­τι­κή της σημε­ρι­νής και όλων των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, που δίνουν στους μεγα­λο­χω­ρα­φά­δες το «ελεύ­θε­ρο» να τους ξεζου­μί­ζουν για ένα κομ­μά­τι ψωμί.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο