Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΦΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ: Βραδινές επιδρομές στη Γάζα — Πάνω από 17.000 οι νεκροί Παλαιστίνιοι Φωτο+VIDEO

Με τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ και άλλων Ευρω­α­τλα­ντι­κών συμ­μά­χων, το Ισρα­ήλ συνε­χί­ζει το δολο­φο­νι­κό σφυ­ρο­κό­πη­μα σε όλη τη Λωρί­δα της Γάζας, με τις επι­θέ­σεις του κατο­χι­κού στρα­τού από αέρος και εδά­φους να αυξά­νουν συνε­χώς τους νεκρούς Παλαι­στί­νιους, μετα­τρέ­πο­ντας ταυ­τό­χρο­να σε «κρα­νί­ου τόπο» όλη τη Γάζα.

Οι νεκροί Παλαι­στί­νιοι από τις επι­θέ­σεις του κατο­χι­κού στρα­τού από τις 7 Οκτώ­βρη ξεπέ­ρα­σαν χτες τους 17.177, εκ των οποί­ων το 70% είναι παι­διά και γυναί­κες, ενώ οι τραυ­μα­τί­ες τους 46.000.
Μόνο μέσα στο τελευ­ταίο 24ωρο προ­στέ­θη­καν άλλοι 350 νεκροί και 900 τραυ­μα­τί­ες.

Στη διάρ­κεια της χθε­σι­νής νύχτας ισραη­λι­νά πολε­μι­κά αερο­σκά­φη εξα­πέ­λυ­σαν μια σει­ρά επι­δρο­μών σε όλη τη Λωρί­δα της Γάζας, με ανα­φο­ρές για θύμα­τα στον προ­σφυ­γι­κό καταυ­λι­σμό Νου­σεϊ­ράτ.

Βίντεο του «Al Jazeera» δεί­χνει δια­σώ­στες και πολί­τες εθε­λο­ντές να μετα­φέ­ρουν τραυ­μα­τι­σμέ­νους Παλαι­στί­νιους από ένα κτί­ριο που κατα­στρά­φη­κε στην επίθεση.

Αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές ανα­φέρ­θη­καν επί­σης τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σε αρκε­τές περιο­χές τη πόλης Χαν Γιου­νίς στο νότο καθώς και στη γει­το­νι­κή πόλη Ράφα.

Το παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων WAFA ανέ­φε­ρε αρκε­τούς θανά­τους και τραυ­μα­τι­σμούς από ισραη­λι­νό βομ­βαρ­δι­σμό που είχε στό­χο τη συνοι­κία Σου­τζα­γέα, ανα­το­λι­κά της πόλης της Γάζας.

Καταστροφή των υγειονομικών υποδομών

Στο μετα­ξύ, του­λά­χι­στον 110 κέντρα υγεί­ας έχουν στα­μα­τή­σει τη λει­τουρ­γία τους μαζί με 21 νοσο­κο­μεία από την έναρ­ξη της επί­θε­σης του Ισρα­ήλ στη Γάζα στις 7 Οκτώ­βρη, σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία στοι­χεία από το κυβερ­νη­τι­κό τμή­μα ΜΜΕ της Γάζας.

Η έκθε­ση ανα­φέ­ρει επί­σης ότι 287 μέλη του ιατρι­κού προ­σω­πι­κού σκο­τώ­θη­καν σε ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις την ίδια περί­ο­δο και η κατα­στρο­φή του­λά­χι­στον 58 ασθε­νο­φό­ρων παρε­μπό­δι­σε σοβα­ρά τη μετα­φο­ρά των τραυ­μα­τιών εκεί όπου εξα­κο­λου­θεί να παρέ­χε­ται θερα­πεία στη Γάζα.

Αυξάνονται και οι ισραηλινές απώλειες

Την ίδια ώρα, απώ­λειες μετρά και το Ισρα­ήλ, καθώς οι χερ­σαί­ες δυνά­μεις του συνα­ντούν σφο­δρή αντί­στα­ση από Παλαι­στί­νιους μαχητές.

  • Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανα­κοί­νω­σε τον θάνα­το δύο ακό­μη στρα­τιω­τών που σκο­τώ­θη­καν σε μάχες στη Γάζα, ενώ ένας τρί­τος τραυ­μα­τί­στη­κε σοβαρά.
  • Ένας από τους στρα­τιώ­τες, ένας 41χρονος στο 271 Τάγ­μα Μηχα­νι­κών, σκο­τώ­θη­κε σε μάχη στη νότια Γάζα. Ο δεύ­τε­ρος, ένας 28χρονος στο 699ο τάγ­μα, σκο­τώ­θη­κε κατά τη διάρ­κεια μαχών βόρεια της Λωρί­δας της Γάζας.
  • Ο ΟΗΕ ανα­φέ­ρει ότι 93 Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες έχουν σκο­τω­θεί από την έναρ­ξη της χερ­σαί­ας εισβο­λής στη Γάζα, επι­κα­λού­με­νοι επί­ση­μες ισραη­λι­νές πηγές. Δεν είναι γνω­στό εάν οι τελευ­ταί­οι θάνα­τοι περι­λαμ­βά­νο­νται σε αυτό το σύνολο.

 

Επιδρομές και στη Δυτική Όχθη

Παράλ­λη­λα, το «Al Jazeera» μετα­δί­δει ότι Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες πραγ­μα­το­ποιούν επι­δρο­μές και στη Ραμά­λα στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη.

Ισραη­λι­νοί στρα­τιώ­τες εκτό­ξευ­σαν χει­ρο­βομ­βί­δες ήχου και δακρυ­γό­να στους δρό­μους της παλαι­στι­νια­κής διοι­κη­τι­κής πρω­τεύ­ου­σας, σύμ­φω­να με τον αντα­πο­κρι­τή του δικτύου.

Η επι­δρο­μή ακο­λου­θεί μια άλλη χθε­σι­νή επί­θε­ση σε εκδο­τι­κό οίκο στην πόλη, αφού ο ιδιο­κτή­της του κατη­γο­ρή­θη­κε ότι παρή­γα­γε υλι­κό υπέρ της Χαμάς.

Παραμένει η ένταση στα σύνορα Ισραήλ — Λιβάνου

Φωτό αρχείου

Εν μέσω της αυξα­νό­με­νης περι­φε­ρεια­κής έντα­σης για τον πόλε­μο του Ισρα­ήλ στη Γάζα, η «Χεζ­μπολ­λάχ» στο νότιο Λίβα­νο και οι μαχη­τές που υπο­στη­ρί­ζο­νται από το Ιράν στη Συρία εξα­πέ­λυ­σαν 13 επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον στό­χων στο βόρειο τμή­μα του Ισρα­ήλ και στα Υψί­πε­δα του Γκο­λάν, σύμ­φω­να με το αμε­ρι­κα­νι­κό «Ινστι­τού­το για τη Μελέ­τη του Πολέ­μου» (ISW).

Η «Χεζ­μπολ­λάχ» στον Λίβα­νο είπε ότι πραγ­μα­το­ποί­η­σε 10 επι­θέ­σεις σε ισραη­λι­νές στρα­τιω­τι­κές θέσεις κατά μήκος των συνό­ρων μετα­ξύ των δύο χωρών την Πέμ­πτη, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός αντιαρ­μα­τι­κού πυραύ­λου που σκό­τω­σε έναν Ισραη­λι­νό πολί­τη κοντά στον οικι­σμό Mattat, ανέ­φε­ρε το ISW.

  • Δύο ρου­κέ­τες εκτο­ξεύ­τη­καν επί­σης από τη Συρία προς την Μπου­κά­τα, στο κατε­χό­με­νο από το Ισρα­ήλ τμή­μα των Υψι­πέ­δων του Γκο­λάν, πρόσθεσε.

Οι συνε­χι­ζό­με­νες επι­θέ­σεις της «Χεζ­μπολ­λάχ» στον Λίβα­νο έρχο­νται καθώς ο Ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου επι­σκέ­φθη­κε τις ισραη­λι­νές δυνά­μεις στο βόρειο τμή­μα του Ισρα­ήλ την Πέμ­πτη και εξέ­δω­σε προει­δο­ποί­η­ση ότι ο στρα­τός του θα «μετα­τρέ­ψει τη Βηρυ­τό και το νότιο Λίβα­νο σε Γάζα και Χαν Γιου­νίς» εάν η «Χεζ­μπολ­λάχ» «κάνει λάθος», ανέ­φε­ρε το ISW.

Πηγή:
Al Jazeera, WAFA, Reuters, ISW
via 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο