Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Σφαλιάρα» Ζαχάροβα σε Μητσοτάκη: «Έβαλε τους ήρωες του Μεσολογγίου στο ίδιο επίπεδο με τους Ναζί του Αζόφ»

Τις δηλώ­σεις του πρω­θυ­πουρ­γού, Κυρ. Μητσο­τά­κη, στο αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο, αλλά και τα πολε­μο­φό­δια με τα οποία εξο­πλί­ζει το Κίε­βο η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση στη­λί­τευ­σε με ιδιαί­τε­ρα έντο­νο τρό­πο η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών, Μαρία Ζαχά­ρο­βα, επι­βε­βαιώ­νο­ντας τους τερά­στιους κιν­δύ­νους που δημιουρ­γεί για το λαό η πολι­τι­κή της εμπλοκής. 

Η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού ΥΠΕΞ σημεί­ω­σε για την ομι­λία του Κυρ. Μητσο­τά­κη ότι «αυτή είναι μια ακό­μη προ­σπά­θεια της Αθή­νας να δικαιο­λο­γή­σει τη βαθιά λαν­θα­σμέ­νη από­φα­σή της να εντα­χθεί στο αντι­ρω­σι­κό μέτω­πο της Δύσης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του εφο­δια­σμού του Κιέ­βου με όπλα, τα οποία χρη­σι­μο­ποιού­νται για καθη­με­ρι­νά πλήγ­μα­τα ενα­ντί­ον ειρη­νι­κών αμά­χων στο Ντον­μπάς».

Η ίδια υπο­στή­ρι­ξε πως τα σχό­λια της Ελλά­δας είναι «επί­δει­ξη πίστης στους κανό­νες που επι­βλή­θη­καν από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ»,  σε μια ακό­μη από­δει­ξη για τις εγκλη­μα­τι­κές ευθύ­νες που ανα­λαμ­βά­νουν η κυβέρ­νη­ση και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν την ολο­έ­να και βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της Ελλά­δας στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, μετα­τρέ­πο­ντας τη χώρα σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο αλλά και σε στό­χο αντι­ποί­νων, σε αυτή την ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ανά­με­σα σε δύο στρα­τό­πε­δα ληστών.

Η Ζαχά­ρο­βα χαρα­κτή­ρι­σε επί­σης του­λά­χι­στον «ατυ­χή» την ανα­φο­ρά του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού στη Μαριού­πο­λη, την οποία παρο­μοί­α­σε με την πολιορ­κία του Μεσο­λογ­γί­ου. «Ο Έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός έδω­σε ένα περί­ερ­γο σύνο­λο ιστο­ρι­κών ανα­λο­γιών», είπε η Ζαχά­ρο­βα, όπως μετα­δί­δει το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS. «Είναι δύσκο­λο να πιστέ­ψει κανείς ότι οι ήρω­ες στην υπε­ρά­σπι­ση του ελλη­νι­κού φρου­ρί­ου του Μεσο­λογ­γί­ου το 1825 τοπο­θε­τή­θη­καν στο ίδιο επί­πε­δο με τους Ναζί από το Τάγ­μα Αζόφ», σημεί­ω­σε.

Ακό­μα, έκα­νε ανα­φο­ρά στο μπλο­κά­ρι­σμα των ρωσι­κών Μέσων ενη­μέ­ρω­σης στην Ελλά­δα. «Η Ρωσία δεν είναι σε θέση να προ­σφέ­ρει μια εναλ­λα­κτι­κή προ­ο­πτι­κή, καθώς όλα τα ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης έχουν απο­κλει­στεί από τον χώρο της ενη­μέ­ρω­σης στην Ελλά­δα», σημείωσε.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο