Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΦΕΑ: Εναντίωση στην αστυνομοκρατία, στη βία, στον αυταρχισμό και στην καταστολή

ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΙΑ — ΣΤΗ ΒΙΑ-ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ & ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Η «νομι­μο­ποι­η­μέ­νη» βία — αστυ­νο­μο­κρα­τία, προ­σα­γω­γές, δια­πό­μπευ­ση ανθρώ­πων, ρίψεις χημι­κών, κλομπ, αύρες, επι­θέ­σεις των ΜΑΤ κατά απερ­γών, κατά δια­δη­λω­τών, κατά εργα­ζο­μέ­νων και φοι­τη­τών που κινη­το­ποιού­νται διεκ­δι­κώ­ντας μια ζωή με δικαιώ­μα­τα – δεν γίνε­ται απο­δε­κτή από τους αντι­δι­κτα­το­ρι­κούς αγωνιστές.

Νομι­μο­ποι­η­μέ­νη(;) χαρα­κτη­ρί­ζε­ται η βία που ασκούν οι κατα­σταλ­τι­κοί μηχα­νι­σμοί του κρά­τους κατά την άσκη­ση των «καθη­κό­ντων» τους.

Έτσι, απλά, απο­κα­λεί­ται η αστυ­νο­μο­κρα­τία, οι προ­σα­γω­γές, η δια­πό­μπευ­ση ανθρώ­πων, οι ρίψεις χημι­κών, η χρή­ση των κλομπ, οι αύρες, οι επι­θέ­σεις των ΜΑΤ κατά απερ­γών, κατά δια­δη­λω­τών, κατά των συντα­ξιού­χων, των εργα­ζο­μέ­νων και φοι­τη­τών, που κινη­το­ποιού­νται διεκ­δι­κώ­ντας μια ζωή με δικαιώματα. 

Αυτήν την νομι­μο­ποι­η­μέ­νη(;) βία επι­στρα­τεύ­ουν οι κάθε φορά κυβερ­νώ­ντες για να αντι­με­τω­πί­σουν τον εχθρό λαό. Να κάμ­ψουν το φρό­νη­μά του, την αντί­στα­σή του, να τον κατα­στή­σουν εν τέλει αδύ­να­μο και ακίν­δυ­νο για το σύστη­μα.

Σε αυτή τη βία κατέ­φυ­γαν, πριν λίγες μέρες, για να αντι­με­τω­πί­σουν τους νέους και τις νέες που δια­δή­λω­ναν για τον Αλέ­ξη Γρη­γο­ρό­που­λο, που έπε­σε θύμα της αστυ­νο­μι­κής βίας και κατα­στο­λής πριν από 11 χρόνια.

Αυτή τη βία επι­στρά­τευ­σαν πρό­σφα­τα κατά των φοι­τη­τών του ΟΠΑ (ΑΣΟΕΕ) που ήθε­λαν ανοι­κτό το πανε­πι­στή­μιο τους. 

Αυτή τη βία άσκη­σε η κυβέρ­νη­ση, με ΜΑΤ και χρή­ση χημι­κών, ενα­ντί­ον των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών, υγειο­νο­μι­κών, εργα­ζο­μέ­νων στην Υγεία, που συμ­με­τεί­χαν στη σημε­ρι­νή κινη­το­ποί­η­ση της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών, ενά­ντια στην προ­σπά­θεια για παρα­πέ­ρα ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της Υγείας.

Απρό­κλη­τη επί­θε­ση από τα ΜΑΤ με κλομπ και χημι­κά δέχθη­καν σήμε­ρα οι αγρό­τες του Ηρα­κλεί­ου οι οποί­οι υπο­δέ­χθη­καν αγω­νι­στι­κά τον υπουρ­γό Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης, Μάκη Βορίδη.

Και προ­σπα­θούν, με τη συν­δρο­μή και των ΜΜΕ να περά­σουν την αντί­λη­ψη πως όλα αυτά είναι επι­βε­βλη­μέ­να και πως εφαρ­μό­ζο­νται δήθεν για το καλό του κοι­νω­νι­κού συνό­λου. Γι’ αυτό αξιο­ποιούν διά­φο­ρες «περι­θω­ρια­κές» ομά­δες και ενέρ­γειες που δεν έχουν καμία σχέ­ση με το κίνημα.

Δεν μας δια­φεύ­γει πως στό­χος τους είναι το οργα­νω­μέ­νο εργα­τι­κό – λαϊ­κό – φοι­τη­τι­κό κίνη­μα, οι αγώ­νες του λαού και της νεο­λαί­ας, τα δικαιώ­μα­τα και οι κατα­κτή­σεις τους.

Ξέρου­με πως η έντα­ση της κατα­στο­λής είναι το απα­ραί­τη­το συμπλή­ρω­μα της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής! Θέλουν να επι­βά­λουν “σιγήν ιχθύ­ος” για το λαό και τη νεο­λαία, προ­κει­μέ­νου να περ­νά­νε ανε­νό­χλη­τοι τις απαι­τή­σεις των βιο­μη­χά­νων, των εκμε­ταλ­λευ­τών του λαού και της νεολαίας.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους και τη νεο­λαία να δυνα­μώ­σουν τον αγώ­να τους, για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών τους, σε κάθε γει­το­νιά, σχο­λείο, σχο­λή, χώρο δου­λειάς απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης, αψη­φώ­ντας την αστυ­νο­μι­κή ασυ­δο­σία και καταστολή. 

Σε αυτόν τον αγώ­να, οι αντι­δι­κτα­το­ρι­κοί αγω­νι­στές, θα είναι παρό­ντες όπως πάντα.

Αθή­να: 11-12-2019 

Για το Δ.Σ. του ΣΦΕΑ 1967–1974

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο