Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΦΕΑ: Ζητά την παραίτηση του υφυπουργού Παιδείας μετά τις ανιστόρητες δηλώσεις για το Πολυτεχνείο

Την παραί­τη­ση του υφυ­πουρ­γού Παι­δεί­ας Άγγε­λου Συρί­γου ζητά σε ανα­κοί­νω­σή του ο Σύν­δε­σμος Φυλα­κι­σθέ­ντων και Εξο­ρι­σθέ­ντων Αντι­στα­σια­κών (ΣΦΕΑ) μετά τις απα­ρά­δε­κτες και ανι­στό­ρη­τες ανα­φο­ρές του για το Πολυ­τε­χνείο. Η ανα­κοί­νω­ση του ΣΦΕΑ έχει ως εξής:

Nα παραι­τη­θεί ο υβρι­στής υφυ­πουρ­γός Παιδείας

Ο υφυ­πουρ­γός Παι­δεί­ας Άγγε­λος Συρί­γος με την προ­κλη­τι­κή του ομι­λία του κατά τη δεύ­τε­ρη μέρα της συζή­τη­σης του νομο­σχε­δί­ου για τα ΑΕΙ, που δικαιο­λο­γη­μέ­να έχει προ­κα­λέ­σει την έντο­νη αντί­δρα­ση της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας, επι­χεί­ρη­σε να ρίξει λάσπη στην εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου απο­κα­λώ­ντας την «μύθο», ενώ την ενο­χο­ποί­η­σε για τις «για ψύλ­λου πήδη­μα» δια­δη­λώ­σεις, την «ύπαρ­ξη κομ­μα­τι­κών φοι­τη­τι­κών παρα­τά­ξε­ων», τις «κατα­λή­ψεις πανε­πι­στη­μια­κών σχο­λών», τη «βία» και τις επι­θέ­σεις σε γρα­φεία πρυτάνεων!

Απα­ξιώ­νο­ντας, μάλι­στα, τις δια­δη­λώ­σεις για την επέ­τειο της εξέ­γερ­σης, τις απο­κά­λε­σε «μίμη­ση, κακό θεα­τρι­κό παί­γνιο, παρω­δία»(!), εκφρά­ζο­ντας έτσι τη στα­θε­ρή απέ­χθεια και εχθρό­τη­τα της δεξιάς συντή­ρη­σης προς τη Δημο­κρα­τι­κή Μετα­πο­λί­τευ­ση και τους κοι­νω­νι­κούς αγώ­νες. Μια δυσα­νε­ξία που δια­περ­νά και το νομο­σχέ­διο για το δημό­σιο πανε­πι­στή­μιο, όπως αυτό δια­μορ­φώ­θη­κε μετά την πτώ­ση της Χούντας.

Ντρο­πή και ύβρις όσα εκστο­μί­σα­τε κ. Συρί­γο και μάλι­στα από το βήμα της Βου­λής που κατάρ­γη­σε η χού­ντα. Προ­σβά­λα­τε βάναυ­σα την ιερή μνή­μη όσων δολο­φό­νη­σε η χού­ντα, όσους/ες βασά­νι­σαν, φυλά­κι­σαν και εξό­ρι­σαν οι δήμιοί της. Όσες ‘εξη­γή­σεις’ κι αν δίνε­τε εκ των υστέ­ρων, δεν αναι­ρούν το γεγο­νός ότι είστε ένας κρά­χτης του ιστο­ρι­κού ανα­θε­ω­ρη­τι­σμού – δίδυ­μο αδελ­φό του αγο­ραί­ου νεο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού, που απο­πνέ­ει η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σής σας. Κακώς παρα­μέ­νε­τε ακό­μα στον υπουρ­γι­κό σας θώκο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο