Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΦΕΑ: Να επιστρέψει στον Κορυδαλλό ο Β. Δημάκης, που στις 16 Απριλίου μετήχθη αναίτια στις φυλακές Γρεβενών

Να επι­στρέ­ψει στον Κορυ­δαλ­λό ο Βασί­λης Δημά­κης, αρι­στού­χος Φοι­τη­τής στο ΕΚΠΑ, που στις 16 Απρι­λί­ου μετή­χθη αναί­τια στις φυλα­κές Γρεβενών.
Το Δ.Σ. του ΣΦΕΑ, με γνω­στή την ευαι­σθη­σία του στα ζητή­μα­τα των δικαιω­μά­των των κρα­του­μέ­νων, ενώ­νει τη φωνή του με την φωνή όλων εκεί­νων που υπο­γρά­φουν το κεί­με­νο για την επι­στρο­φή του Β. Δημά­κη στον Κορυ­δαλ­λό, ώστε να συνε­χί­σει τις εκπαι­δευ­τι­κές του δρα­στη­ριό­τη­τες, ως αρι­στού­χος φοι­τη­τής Πολι­τι­κών Επι­στη­μών στο ΕΚΠΑ με βαθ­μό υπο­τρο­φί­ας. Δεν είναι τυχαίο πως το κεί­με­νο αυτό υπο­γρά­φουν και καθη­γη­τές του που κάνουν λόγο για έναν αρι­στού­χο φοι­τη­τή που διεκ­δι­κεί σήμε­ρα με απερ­γία πεί­νας το ανα­φαί­ρε­το δικαί­ω­μά του στην μόρφωση.

Καλού­με την κυβέρ­νη­ση να επα­να­φέ­ρει άμε­σα τον Β. Δημά­κη στον Κορυ­δαλ­λό εξα­σφα­λί­ζο­ντάς του τις προ­βλε­πό­με­νες συν­θή­κες για την ολο­κλή­ρω­ση των πανε­πι­στη­μια­κών του σπου­δών κατά τη διάρ­κεια έκτι­σης της ποι­νής του.

Για το Δ.Σ. του “ΣΦΕΑ 1967–1974”

sfea

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο