Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΣΦΕΑ: Οσους κατασταλτικούς μηχανισμούς και αν στήσει η κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να επιβάλει σιγή νεκροταφείου

sfea3

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Αθή­να:  22  Ιανουα­ρί­ου 2021

ΕΝΙΣΧΥΣΗ του ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

 με την «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και το  Κυβερνητικό σχέδιο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ των ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ».

Ενώ η παν­δη­μία καλά κρα­τεί, η κυβέρ­νη­ση της Ν.Δ. συνε­χί­ζει απτό­η­τη τη θωρά­κι­ση των κατα­σταλ­τι­κών μηχα­νι­σμών, για να μπο­ρέ­σει στην «Μετά Κορο­νοϊ­ού Επο­χή» να εφαρ­μό­σει απρό­σκο­πτα την αντι­λαϊ­κή της πολιτική.

   Δεν αρκεί­ται στην κατάρ­γη­ση του Πανε­πι­στη­μια­κού Ασύ­λου, θεσμι­κά και πρα­κτι­κά, προ­χω­ρεί πάρα πέρα με την ίδρυ­ση της «Πανε­πι­στη­μια­κής Αστυ­νο­μί­ας» δήθεν για την φύλα­ξη των πανε­πι­στη­μια­κών εγκα­τα­στά­σε­ων και την πρό­λη­ψη έκνο­μων πρά­ξε­ων στους χώρους των πανε­πι­στη­μί­ων. Στην ουσία ανα­συ­σταί­νει με άλλο όνο­μα το «Σπου­δα­στι­κό της Ασφά­λειας» που έδρα­σε πριν από τη χού­ντα, αλλά και στα χρό­νια της Δικτα­το­ρί­ας και καταρ­γή­θη­κε μετά την πτώ­ση της, με τους αγώ­νες του φοι­τη­τι­κού κινή­μα­τος. Θέλει με την καθη­με­ρι­νή φυσι­κή παρου­σία της «Πανε­πι­στη­μια­κής Αστυ­νο­μί­ας» στους χώρους των πανε­πι­στη­μί­ων, να εκφο­βή­σει το φοι­τη­τι­κό κίνη­μα και να εμπο­δί­σει την ανά­πτυ­ξη των φοι­τη­τι­κών αγώνων.

Ταυ­τό­χρο­να, η κυβέρ­νη­ση, παίρ­νει μέτρα ελέγ­χου και παρε­μπό­δι­σης των αντι­κυ­βερ­νη­τι­κών δια­δη­λώ­σε­ων, με το Κυβερ­νη­τι­κό Σχέ­διο «Δια­χεί­ρι­σης των Συνα­θροί­σε­ων» που παρου­σί­α­σε ο Υπουρ­γός ΠΡΟ.ΠΟ. κος Χρυσοχοϊδης.

Έχει απο­δει­χτεί πως τις συνα­θροί­σεις τις κτυ­πά και τις δια­λύ­ει η αστυ­νο­μία μετά από κυβερ­νη­τι­κή εντο­λή. Η χρή­ση Χημι­κών, βομ­βών κρό­του λάμ­ψης και οι ρίψεις νερού κατά των δια­δη­λω­τών δεν γίνε­ται για την περι­φρού­ρη­σή τους, δεν γίνε­ται για­τί παρει­σφρέ­ουν «μπα­χα­λά­κη­δες» όπως ισχυ­ρί­ζε­ται ο Υπουρ­γός, αλλά για την διά­λυ­ση τους. Αυτό έγι­νε στη μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση έξω από το Εφε­τείο, όταν ανα­κοι­νώ­θη­κε η από­φα­ση για τη Χρυ­σή Αυγή. Το ίδιο έγι­νε στην εκδή­λω­ση των σωμα­τεί­ων στα προ­πύ­λαια στις 17 Νοέμ­βρη, αυτό έγι­νε σε πλή­θος άλλες εκδηλώσεις.

Τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και οι άλλοι μαζι­κοί λαϊ­κοί φορείς έχουν απο­δεί­ξει πως ξέρουν και μπο­ρούν να περι­φρου­ρούν τις εκδη­λώ­σεις τους και δεν χρειά­ζο­νται την «συν­δρο­μή» της αστυνομίας.

Τώρα όμως η κυβέρ­νη­ση θέλει να βάλει σε περιο­ρι­σμό και τους δημο­σιο­γρά­φους κατά την άσκη­ση του επαγ­γέλ­μα­τός τους την ώρα της διαδήλωσης.

Να είναι όμως η κυβέρ­νη­ση βέβαιη, πως όσους κατα­σταλ­τι­κούς μηχα­νι­σμούς και αν στή­σει, όσα σχέ­δια και αν εξυ­φά­νει δεν πρό­κει­ται να επι­βά­λει σιγή νεκρο­τα­φεί­ου στο μαζι­κό κίνη­μα, ούτε να βάλει φρέ­νο στις λαϊ­κές διεκ­δι­κή­σεις, στον αγώ­να ενά­ντια στην αντι­λαϊ­κή της πολιτική. 

Οι αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων και της νεο­λαί­ας για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών τους, δεν αντι­με­τω­πί­ζο­νται  με κατα­σταλ­τι­κά μέτρα και σχεδιασμούς.

Για το ΔΣ του ΣΦΕΑ

sfea

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο