Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σφοδροί βομβαρδισμοί στη Γάζα, απρόθυμο το Ισραήλ για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός συνε­χί­ζει και σήμε­ρα το μακε­λειό του παλαι­στι­νια­κού λαού με εντα­τι­κούς αερο­πο­ρι­κούς βομ­βαρ­δι­σμού­ςστη Λωρί­δα της Γάζας, αφού κατέ­λα­βε χθες το στρα­τη­γι­κό σημείο διέ­λευ­σης στα σύνο­ρα του παλαι­στι­νια­κού θυλά­κου με την Αίγυ­πτο, την οικο­δέ­σποι­να συνο­μι­λιών που χαρα­κτη­ρί­ζο­νται «η τελευ­ταία ευκαι­ρία» για τη σύνα­ψη συμ­φω­νί­ας κατά­παυ­σης του πυρός που θα συνο­δευ­τεί από απε­λευ­θέ­ρω­ση ομή­ρων. Συμ­φω­νία για την οποία το Ισρα­ήλ φαί­νε­ται απρό­θυ­μο πριν εξο­λο­θρεύ­σει και τον τελευ­ταίο άμα­χο Παλαι­στί­νιο στο θύλακα.

Αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες έκα­ναν λόγο για πυρά και βομ­βαρ­δι­σμούς σε διά­φο­ρους τομείς του παλαι­στι­νια­κού θυλά­κου, ειδι­κά στη πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου το νοσο­κο­μείο Αλ Αχλί έκα­νε λόγο για επτά νεκρούς, μέλη της ίδιας οικο­γέ­νειας, των Λου.

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός ανέ­πτυ­ξε άρμα­τα μάχης χθες στη Ράφα, πήρε τον έλεγ­χο της συνο­ρια­κής διέ­λευ­σης και έκλει­σε τα δυο κυριό­τε­ρα σημεία εισό­δου ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας (αυτό στη Ράφα και το Κερέμ Σαλόμ), μέτρο που ακό­μη και οι ΗΠΑ —ο βασι­κός σύμ­μα­χος του Ισρα­ήλ— χαρα­κτή­ρι­σαν «απα­ρά­δε­κτο».

Η Ουά­σιγ­κτον εξάλ­λου έκα­νε γνω­στό πως «ανέ­στει­λε» την παρά­δο­ση, την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, φορ­τί­ου βομ­βών στο Ισρα­ήλ διό­τι η κυβέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου δεν έδω­σε ικα­νο­ποι­η­τι­κή απά­ντη­ση στις «ανη­συ­χί­ες» της Ουά­σιγ­κτον για την προ­α­ναγ­γελ­θεί­σα χερ­σαία επι­χεί­ρη­ση στη Ράφα, στο νότιο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας.

Το φορ­τίο αυτό απο­τε­λεί­το «από 1.800 βόμ­βες 2.000 λιβρών (907 κιλών) και 1.700 βόμ­βες 500 λιβρών (226 κιλών)», είπε αξιω­μα­τού­χος της κυβέρ­νη­σης του προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν, που εκφρά­στη­κε υπό τον όρο να μην κατο­νο­μα­στεί. Εξή­γη­σε πως ο φόβος ήταν ότι οι βόμ­βες θα μπο­ρού­σαν να «χρη­σι­μο­ποι­η­θούν στη Ράφα» και «πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­να αστι­κά περιβάλλοντα».

Η κίνη­ση αυτή ανα­κοι­νώ­θη­κε καθώς η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν είναι αντι­μέ­τω­πη εντός ΗΠΑ με κύμα δια­δη­λώ­σε­ων στις πανε­πι­στη­μιου­πό­λεις υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων και ενα­ντί­ον της ανε­πι­φύ­λα­κτης υπο­στή­ρι­ξής της στο Ισραήλ.

Παράλ­λη­λα όμως η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ, στη­ρί­ζει την επί­θε­ση του Ισρα­ήλ στη Ράφα, αφού έλα­βε… «δια­βε­βαί­ω­ση» από το Ισρα­ήλ, ότι η στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­σή είναι «περιο­ρι­σμέ­νης» κλί­μα­κας και διάρ­κειας και έχει στό­χο να κόψει τις προ­μή­θειες όπλων στη Χαμάς, όπως δήλω­σε χτες ο εκπρό­σω­πος του Συμ­βου­λί­ου εθνι­κής ασφά­λειας του Λευ­κού Οίκου.

Την ώρα που ο ισραη­λι­νός στρα­τός έχει εγκλω­βί­σει πλή­ρως τον Παλαι­στι­νια­κό λαό στην περιο­χή γύρω από την Ράφα και δολο­φο­νεί αμά­χους, ο Τζον Κίρ­μπι, το μόνο που δήλω­σε είναι ότι η Ουά­σινγ­κτον παρα­μέ­νει αντί­θε­τη σε μια «μεγά­λη» χερ­σαία επί­θε­ση στη Ράφα και θέλει να ξανα­νοί­ξει «το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τόν» το σημείο διέ­λευ­σης για την ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια στα αιγυ­πτια­κά σύνο­ρα, το οποίο έχει κλεί­σει ο ισραη­λι­νός στρατός.

Και καθώς οι χώρες που μεσο­λα­βούν —η Αίγυ­πτος, το Κατάρ και οι ΗΠΑ— στις έμμε­σες συνο­μι­λί­ες για τη σύνα­ψη ανα­κω­χής έπει­τα από επτά μήνες πολέ­μου δια­βου­λεύ­ο­νται στο Κάιρο.

«Όλα τα μέρη συμ­φώ­νη­σαν να επι­στρέ­ψουν στο τρα­πέ­ζι των έμμε­σων δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για την εκε­χει­ρία ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και τη Χαμάς», μετέ­δω­σε χθες αιγυ­πτια­κό μέσο ενη­μέ­ρω­σης που θεω­ρεί­ται πως έχει σχέ­σεις με την αιγυ­πτια­κή υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών, το Αλ Καχέρα.

Το Ισρα­ήλ και η Χαμάς πρέ­πει να μπο­ρέ­σουν να «καλύ­ψουν τα κενά που απο­μέ­νουν» για να κλει­στεί η συμ­φω­νία κατά­παυ­σης του πυρός υπό δια­πραγ­μά­τευ­ση, είπε από την πλευ­ρά του ο εκπρό­σω­πος του συμ­βου­λί­ου εθνι­κής ασφα­λεί­ας της αμε­ρι­κα­νι­κής προ­ε­δρί­ας Τζον Κέρ­μπι, προ­σθέ­το­ντας πως ελπί­ζει να δει τις συνο­μι­λί­ες να καρ­πο­φο­ρούν «πολύ σύντομα».

Ο ισραη­λι­νός πρω­θυ­πουρ­γός Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου ανέ­φε­ρε πως έδω­σε οδη­γί­ες στην ισραη­λι­νή αντι­προ­σω­πεία που ανα­χώ­ρη­σε για το Κάι­ρο να «επι­μεί­νει στις ανα­γκαί­ες συν­θή­κες για την απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομή­ρων» καθώς και στις απαι­τή­σεις που είναι «απα­ραί­τη­τες» για την «ασφά­λεια του Ισραήλ».

«Αυτή μπο­ρεί να είναι η τελευ­ταία ευκαι­ρία (του Ισρα­ήλ) να επι­στρέ­ψουν οι αιχ­μά­λω­τοι (…) ζωντα­νοί», είπε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ανώ­τε­ρο στέ­λε­χος της Χαμάς, που εκφρά­στη­κε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Στρατιωτική πίεση»

Σύμ­φω­να με δηλώ­σεις του δεύ­τε­ρου τη τάξει του πολι­τι­κού βρα­χί­ο­να της Χαμάς στη Γάζα, τον Χαλίλ αλ Χάγια, η πρό­τα­ση περι­λαμ­βά­νει τρεις φάσεις διάρ­κειας 42 ωρών: αρχι­κά θα γίνει πλή­ρης απο­χώ­ρη­ση των ισραη­λι­νών στρα­τευ­μά­των, κατό­πιν θα επι­στρέ­ψου οι εκτο­πι­σμέ­νοι, έπει­τα θα ανταλ­λα­χθούν ισραη­λι­νοί όμη­ροι στη Γάζα με παλαι­στί­νιους φυλα­κι­σμέ­νους στο Ισρα­ήλ, με κατα­λη­κτι­κό σκο­πό τη «μόνι­μη κατά­παυ­ση του πυρός».

Το Ισρα­ήλ απορ­ρί­πτει την ορι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός προ­τού η Χαμάς, στην εξου­σία από το 2007, «νικη­θεί».

Ο στρα­τός του, όπως ισχυ­ρί­ζε­ται, διε­ξά­γει «αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή» επι­χεί­ρη­ση σε «συγκε­κρι­μέ­νες ζώνες» στην ανα­το­λι­κή Ράφα, από όπου διέ­τα­ξε να φύγουν δεκά­δες χιλιά­δες οικογένειες.

Στην πόλη βρί­σκο­νται συνο­λι­κά 1,4 εκα­τομ­μύ­ριο Παλαι­στί­νιοι, κατά υπο­λο­γι­σμούς των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Η εσπευ­σμέ­νη απο­μά­κρυν­ση των αμά­χων που δια­τά­χθη­κε χθες μοιά­ζει να είναι το πρε­λού­διο της ευρεί­ας κλί­μα­κας χερ­σαί­ας επί­θε­σης που έχει αναγ­γεί­λει ο πρω­θυ­πουρ­γός Νετα­νιά­χου για να κατα­στρα­φούν τα τάγ­μα­τα της Χαμάς στο «τελευ­ταίο» κατ’ αυτόν οχυ­ρό της· έχει επί­σης στό­χο να «ασκη­θεί στρα­τιω­τι­κή πίε­ση» στο παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα ώστε να εξα­σφα­λι­στεί συμ­φω­νία που θα αντα­πο­κρί­νε­ται στις «ισραη­λι­νές απαιτήσεις».

Ο ισραη­λι­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Γιο­άβ Γκά­λαντ διε­μή­νυ­σε χθες ότι οι ένο­πλες δυνά­μεις είναι έτοι­μες να «εντα­τι­κο­ποι­ή­σουν» τις επι­χει­ρή­σεις σε «όλη» τη Λωρί­δα της Γάζας αν δεν υπάρ­ξει πρό­ο­δος στην απε­λευ­θέ­ρω­ση των ομήρων.

«Σταματήστε οποιαδήποτε κλιμάκωση»

«Η ένο­πλη σύρ­ρα­ξη στη Γάζα βρί­σκε­ται σε κρί­σι­μο σταυ­ρο­δρό­μι. Τις απο­φά­σεις που παίρ­νο­νται σήμε­ρα και οι συνέ­πειες τους σε όρους ανθρω­πί­νων δει­νών θα τις θυμά­ται κι η επό­με­νη γενιά», ανέ­φε­ρε μέσω X ο Μάρ­τιν Γκρί­φι­θς, επι­κε­φα­λής των ανθρω­πι­στι­κών επι­χει­ρή­σε­ων των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Ο ΟΗΕ ανα­κοί­νω­σε την Τρί­τη πως η πρό­σβα­ση από την Αίγυ­πτο στο σημείο διέ­λευ­σης στη Ράφα, τη σημα­ντι­κό­τε­ρη πύλη εισό­δου ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας, από την οποία εξαρ­τά­ται σχε­δόν όλος ο πλη­θυ­σμός στη Λωρί­δα της Γάζας, τού απα­γο­ρεύ­θη­κε από τον στρα­τό του Ισραήλ.

Στην Αίγυ­πτο «απο­κλεί­στη­καν εκα­το­ντά­δες φορ­τη­γά φορ­τω­μέ­να καύ­σι­μα και ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια», σύμ­φω­να με αιγυ­πτια­κές πηγές, μετά το κλεί­σι­μο από τις ισραη­λι­νές ένο­πλες δυνά­μεις του φυλα­κί­ου διέ­λευ­σης της Ράφας και του Κερέμ Σαλόμ, αφού δέχθη­κε εκ νέου πυρά.

Ο ΟΗΕ επι­σή­μα­νε εξάλ­λου πως δεν δια­θέ­τει πλέ­ον απο­θέ­μα­τα καυ­σί­μων για τις ανθρω­πι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις στη Λωρί­δα της Γάζας παρά για μια ημέ­ρα, με τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες να καλεί το Ισρα­ήλ να ξανα­νοί­ξει «αμέ­σως» τα δυο σημεία διέ­λευ­σης (Ράφα, Κερέμ Σαλόμ) και να «στα­μα­τή­σει οποια­δή­πο­τε κλιμάκωση».

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός έκα­νε λόγο για 18 εκτο­ξεύ­σεις ρου­κε­τών από τη Ράφα ενα­ντί­ον του νότιου Ισρα­ήλ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων κάποιων προς το συνο­ρια­κό φυλά­κιο Κερέμ Σαλόμ, κάτι που «εμπο­δί­ζει» κατ’ αυτόν την είσο­δο ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στον θύλακο.

Σύμ­φω­να με την Ουά­σιγ­κτον, το σημείο διέ­λευ­σης Κερέμ Σαλόμ ανα­μέ­νε­ται να ανοί­ξει ξανά σήμε­ρα, ενώ οι εργα­σί­ες κατα­σκευ­ής τεχνη­τού λιμα­νιού που θα τοπο­θε­τη­θεί στα παρά­λια της Λωρί­δας της Γάζας έχουν πλέ­ον ολο­κλη­ρω­θεί κι όταν εγκα­τα­στα­θεί θα διευ­κο­λύ­νει τις παρα­δό­σεις, διά θαλάσ­σης, ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας στον θύλα­κο, ζήτη­μα ολο­έ­να πιο καί­ριας σημα­σί­ας αφό­του άρχι­σε η ένο­πλη σύρραξη.

«Τρομοκρατημένοι»

Στην ευρεί­ας κλί­μα­κας στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση αντι­ποί­νων του Ισρα­ήλ στον παλαι­στι­νια­κό θύλα­κο, με δια­κη­ρυγ­μέ­νο στό­χο να «αφα­νι­στεί» η Χαμάς, έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμε­ρα του­λά­χι­στον 34.789 άνθρω­ποι, στην πλειο­νό­τη­τά τους άμα­χοι, σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού ισλα­μι­στι­κού κινήματος.

Μετά τη δια­τα­γή του ισραη­λι­νού στρα­τού να απο­μα­κρυν­θούν εσπευ­σμέ­να από την ανα­το­λι­κή Ράφα, χιλιά­δες άνδρες, γυναί­κες και παι­διά, πολ­λοί ήδη εκτο­πι­σμέ­νοι πάνω από μια φορά εξαι­τί­ας του πολέ­μου, συσκεύ­α­σαν βια­στι­κά τα λιγο­στά υπάρ­χο­ντά τους κι άρχι­σαν να φεύ­γουν, χωρίς να ξέρουν που υπο­τί­θε­ται πως πρέ­πει να πάνε.

«Είμα­στε τρο­μο­κρα­τη­μέ­νοι. Φεύ­γου­με, πάμε στη δυτι­κή Ράφα, δεν ξέρου­με ακρι­βώς πού», είπε η σαρα­ντά­χρο­νη Χάνα Σάλεχ.

 

Ν. Λαπα­θιώ­της, Οι νικη­μέ­νοι της ζωής – Ποιήματα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο