Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχέδια δημιουργίας κρυπτονομίσματος και από την Κούβα

Μέλη του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας καθώς και Υπουρ­γοί της Κού­βας συνα­ντή­θη­καν με σκο­πό να συζη­τή­σουν θέμα­τα οικο­νο­μί­ας και να σχε­διά­σουν τις πολι­τι­κές της χώρας σχε­τι­κά με τις όλο και δυσχε­ρέ­στε­ρες παρά­νο­μες οικο­νο­μι­κές κυρώ­σεις που επι­βάλ­λουν οι ΗΠΑ στο νησί.

Ο Υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών και Σχε­δια­σμού Αλε­χάν­δρο Χιλ είπε κατά τη συνά­ντη­ση της Τρί­της, όπου παρών ήταν και ο πρό­ε­δρος της Κού­βας, Μιγκέλ Ντί­ας-Κανέλ, ότι το υπουρ­γείο του έχει σχε­διά­σει μέτρα με αφορ­μή το Εθνι­κό σχέ­διο ανά­πτυ­ξης για το 2030 τα οποία καλύ­πτουν μεγά­λο μέρος των δημο­σιο­νο­μι­κών θεμάτων.

O Χιλ παρου­σί­α­σε στη συνά­ντη­ση τα βασι­κά σημεία του σχε­δια­σμού του, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της επέ­κτα­σης και αύξη­σης των εξα­γω­γών. Επί­σης ανέ­φε­ρε πως θα υπάρ­χουν κρα­τι­κές επεν­δύ­σεις στην επι­στή­μη, στην επι­σι­τι­στι­κή αυτάρ­κεια και στην ενδυ­νά­μω­ση των κρα­τι­κών επιχειρήσεων.

Ο υπουρ­γός επί­σης είπε ότι γίνο­νται ορι­σμέ­νες κινή­σεις προς την παρα­γω­γή κρυ­πτο­νο­μι­σμά­των με σκο­πό να δημιουρ­γη­θεί μια πιο βιώ­σι­μη οικο­νο­μία, που να επη­ρε­ά­ζε­ται λιγό­τε­ρο από τις επι­θυ­μί­ες της κυβέρ­νη­σης του Τραμπ.

«Σκοπεύουμε να μελετήσουμε την εφαρμογή των κρυπτονομισμάτων στις εθνικές και διεθνείς εμπορικές σχέσεις (…). Πρέπει να δούμε πως γίνεται να ενσωματώσουμε αυτού του είδους τα μέτρα που να επιτρέπουν να προχωρήσουμε προς επίλυση των προβλημάτων μας», ανέφερε ο Χιλ.

Τον Μάιο οι ΗΠΑ ενερ­γο­ποιώ­ντας ένα διά­ταγ­μα του 1996 έδω­σαν το δικαί­ω­μα σε διε­θνείς οντό­τη­τες να μηνύ­ουν επι­χει­ρή­σεις που συνερ­γά­ζο­νται με την Κού­βα ενώ­πιον δικα­στη­ρί­ων των ΗΠΑ.

Αυτή είναι μία από τις πολ­λές κυρώ­σεις που έχουν επι­βλη­θεί κατά της κυβέρ­νη­σης Ντί­ας-Κανάλ και έρχο­νται να προ­στε­θούν στο ηλι­κί­ας 60 ετών εμπάρ­γκο στο νησί. Ωστό­σο η χώρα έχει κατα­φέ­ρει να εκπλη­ρώ­σει τους στό­χους ανά­πτυ­ξης που είχε θέσει ως τώρα και δια­τη­ρεί μια υψη­λή βαθ­μο­λο­γία στον Δεί­κτη Ανθρώ­πι­νης Ανά­πτυ­ξης.

Πηγή

crypto νόμισμα

ΣΣ |> Τι είναι το κρυ­πτο­νό­μι­σμα: (για δυνα­τούς λύτες)

Η λέξη κρυ­πτο­νό­μι­σμα (cryptocurrency) περι­γρά­φη­κε πρώ­τη φορά το 1998 από τον Wei Dai στη λίστα αλλη­λο­γρα­φί­ας των cypherpunks, υπο­στη­ρί­ζο­ντας την ιδέα μιας νέας μορ­φής χρή­μα­τος η οποία κάνει χρή­ση κρυ­πτο­γρα­φί­ας για να ελέγ­ξει τη δημιουρ­γία και τις συναλ­λα­γές του, παρά μια κεντρι­κή αρχή.

10 χρό­νια αργό­τε­ρα ο Satoshi Nakamoto θα δημο­σιεύ­σει στην ίδια λίστα αλλη­λο­γρα­φί­ας τις πρώ­τες προ­δια­γρα­φές του bitcoin στο περί­φη­μο πλέ­ον white paper που λίγο αργό­τε­ρα κατα­τέ­θη­κε και δημό­σια, σαν δημιουρ­γία ενός χρη­μα­τι­κού εργα­λεί­ου το οποίο θα είναι πολύ ανθε­κτι­κό στη λογο­κρι­σία, δηλα­δή, ότι θα είναι απα­ρα­βί­α­στο από τρί­τους, και δια­θέ­σι­μο σε οποιον­δή­πο­τε έχει πρό­σβα­ση στο διαδίκτυο.

To bitcoin έχει πλέ­ον επι­κρα­τή­σει ως το πρώ­το κρυ­πτο­νό­μι­σμα σε αξία και ανα­γνω­ρι­σι­μό­τη­τα, όχι όμως μέσω αντα­γω­νι­σμού, αλλά κυρί­ως επει­δή ήταν το πρώ­το που κατά­φε­ρε να υπερ­βεί προ­βλή­μα­τα που είχαν αντι­με­τω­πί­σει προη­γού­με­νες προ­σπά­θειες, και επί­σης λόγω της χρο­νι­κής περιό­δου που δημιουρ­γή­θη­κε, στα τέλη του Οκτω­βρί­ου του 2008.
Από τότε η κοι­νό­τη­τα του bitcoin μεγά­λω­σε εκθε­τι­κά, με πολ­λούς προ­γραμ­μα­τι­στές που ασχο­λού­νται με τo bitcoin.

Για την λει­τουρ­γία του, το bitcoin χρη­σι­μο­ποιεί ένα απο­κε­ντρω­μέ­νο δίκτυο υπο­λο­γι­στών, οι οποί­οι επα­λη­θεύ­ουν μέσω μαθη­μα­τι­κών πρά­ξε­ων τις συναλ­λα­γές που ζητούν οι χρή­στες του.
Το δίκτυο αυτό ελέγ­χε­ται από τους ίδιους τους χρή­στες καθώς λει­τουρ­γεί με βάση concensus, δηλα­δή, δεν μπο­ρεί κάποιος προ­γραμ­μα­τι­στής να εξα­να­γκά­σει καμία αλλα­γή στο πρω­τό­κολ­λο, διό­τι όλοι οι χρή­στες είναι ελεύ­θε­ροι να ελέγ­ξουν τον ανοι­κτό κώδι­κα του και να επι­λέ­ξουν την έκδο­ση του λογι­σμι­κού που χρησιμοποιούν.

Για να δια­τη­ρη­θεί η συμ­βα­τό­τη­τα, όλοι οι χρή­στες πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποιούν το λογι­σμι­κό που υπα­κού­ει στους ίδιους κανόνες.

Όλες οι συναλ­λα­γές που έχει επε­ξερ­γα­στεί το δίκτυο κατα­γρά­φο­νται σε ένα μοι­ρα­σμέ­νο δημό­σιο λογι­στι­κό βιβλίο, το επο­νο­μα­ζό­με­νο blockchain, που επι­τρέ­πει στον χρή­στη να εξα­κρι­βώ­νει την αυθε­ντι­κό­τη­τα της κάθε συναλ­λα­γής, καθώς αυτές προ­στα­τεύ­ο­νται από ψηφια­κές υπο­γρα­φές για τον κάθε χρήστη.

Επι­πλέ­ον δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα και κυρί­ως, το κίνη­τρο, σε οποιον­δή­πο­τε χρή­στη να επε­ξερ­γα­στεί συναλ­λα­γές που χρη­σι­μο­ποιούν την υπο­λο­γι­στι­κή ισχύ εξει­δι­κευ­μέ­νου εξο­πλι­σμού και να κερ­δί­ζει αντα­μοι­βή για την υπη­ρε­σία αυτή, αυτό είναι το λεγό­με­νο mining (εξό­ρυ­ξη).

Το mining εκτός του να εξα­κρι­βώ­νει συναλ­λα­γές και να εκδί­δει νέο νόμι­σμα, συμ­βάλ­λει και στην ασφά­λεια του δικτύ­ου. Όσο μεγα­λύ­τε­ρη υπο­λο­γι­στι­κή δύνα­μη έχει συνο­λι­κά το δίκτυο, τόσο λιγό­τε­ρο ευά­λω­το είναι σε επι­θέ­σεις και κακό­βου­λους χειρισμούς.

Το δίκτυο, αρχι­κά απο­τε­λού­με­νο από απλούς προ­σω­πι­κούς υπο­λο­γι­στές χρη­στών μεγά­λω­σε και μεγα­λώ­νει ακό­μα με ταχύ­τα­τους ρυθ­μούς δίνο­ντας ώθη­ση σε μια πολύ αντα­γω­νι­στι­κή αγο­ρά εξει­δι­κευ­μέ­νου εξοπλισμού

Αυτή τη στιγ­μή, το δίκτυο του bitcoin έχει την μεγα­λύ­τε­ρη συν­δυα­σμέ­νη υπο­λο­γι­στι­κή δύνα­μη από τα 500 μεγα­λύ­τε­ρα supercomputers του πλα­νή­τη αν τα βάλου­με όλα μαζί.
Αυτή η υπο­λο­γι­στι­κή δύνα­μη είναι που εξα­σφα­λί­ζει το δίκτυο μέσω της δια­δι­κα­σί­ας που λέγε­ται proof of work, η οποία ουσια­στι­κά απο­δει­κνύ­ει ότι χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν φυσι­κοί πόροι οι οποί­οι μέσω ενός αλγό­ριθ­μου μετα­τρά­πη­καν σε ένα κομ­μά­τι δεδομένων.

Το proof of work έχει την ιδιό­τη­τα να είναι χρο­νο­βό­ρο και δαπα­νη­ρό για την δημιουρ­γία του, αλλά είναι εύκο­λα επα­λη­θεύ­σι­μο από το υπό­λοι­πο δίκτυο.

Το κόστος της εξα­σφά­λι­σης του δικτύ­ου λοι­πόν αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται στο ποσό που δαπα­νά­ται ετή­σια για το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα που χρειά­ζο­νται τα “ορυ­χεία” για να λει­τουρ­γή­σουν, το οποίο εκτι­μά­ται σε μερι­κές εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

Για να επι­τε­θεί κάποιος στο δίκτυο λοι­πόν, θα πρέ­πει να δαπα­νή­σει αστρο­νο­μι­κά ποσά εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια

Υπάρ­χει και η εντυ­πω­σια­κή είσο­δος του Facebook στον χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κό κλά­δο, με τη δημιουρ­γία του δικού του νομί­σμα­τος, του Libra, που θα κυκλο­φο­ρή­σει το 2020.

Σκε­φτεί­τε το Libra, περί­που σαν τις μάρ­κες του καζί­νο. Θέλει ο «Νίκος» από την Ελλά­δα να στεί­λει 1.000€ στον «Vasili» στη Ρωσία; Μέχρι τώρα η επι­λο­γή θα ήταν να στα­λούν τα χρή­μα­τα με τρα­πε­ζι­κό έμβα­σμα. Να τον χρε­ώ­σουν περί­που 7% (κατά μέσο όρο οι προ­μή­θειες σε μετα­φο­ρά χρη­μά­των σε άλλη χώρα) και να φτά­σουν στον προ­ο­ρι­σμό τους σε περί­που 3 ημέ­ρες. Επι­πλέ­ον, θα χρε­ώ­νο­νταν οι συναλ­λασ­σό­με­νοι τη μετα­τρο­πή του συναλ­λάγ­μα­τος, από ευρώ σε ρούβλια.

🤣  Η εναλ­λα­κτι­κή του Facebook θα έχει ως εξής:
🤣 Θα ανοί­γεις στο WhatsApp ή στο Messenger ένα ηλε­κτρο­νι­κό πορ­το­φό­λι με το όνο­μα Calibra. Θα μετα­τρέ­πεις τα 1.000 ευρώ σε Libra, ουσια­στι­κά δωρε­άν (λένε ‑αυτό μένει να το δούμε).
Κατό­πιν, με την ίδια ευκο­λία που στέλ­νεις ένα γρα­πτό μήνυ­μα, θα στέλ­νεις τα χρή­μα­τα στον παραλήπτη.
Στο παρά­δειγ­μά μας ο Vasili θα παρα­λά­βει το ποσό σχε­δόν ακα­ριαία, στο δικό του πορτοφόλι.
🤣 Από εκεί και πέρα μπο­ρεί να επι­λέ­ξει είτε να τα μετα­τρέ­ψει σε ρού­βλια, είτε να τα κρα­τή­σει στο Calibra του και να αγο­ρά­σει με τα Libra προ­ϊ­ό­ντα και υπη­ρε­σί­ες που που­λιού­νται στα on-line κατα­στή­μα­τα που δια­φη­μί­ζο­νται στο Facebook.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο