Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχέδιο δολοφονίας του Πούτιν από ΗΠΑ καταγγέλλει ο Λαβρόφ — «Ή συμφωνία ή ο ρωσικός στρατός θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του»

Την ύπαρ­ξη σχε­δί­ου δολο­φο­νί­ας του Ρώσου προ­έ­δρου Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν από αξιω­μα­τού­χους των ΗΠΑ κατήγ­γει­λε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας, Σερ­γκέι Λαβρόφ.

«Η Ουά­σινγ­κτον προη­γεί­ται των άλλων στις προ­κλή­σεις, καθώς ορι­σμέ­νοι “ανώ­νυ­μοι αξιω­μα­τού­χοι” του Πεντα­γώ­νου εξέ­φρα­σαν πράγ­μα­τι απει­λές για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ενός “απο­κε­φα­λι­στι­κού χτυ­πή­μα­τος” στο Κρεμ­λί­νο, το οποίο στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα απο­τε­λεί απει­λή από­πει­ρας δολο­φο­νί­ας του Ρώσου προ­έ­δρου» είπε ο Λαβρόφ.

Παράλ­λη­λα προει­δο­ποί­η­σε πως «εάν τέτοιες ιδέ­ες πραγ­μα­τι­κά μελε­τώ­νται από κάποιον, τότε αυτός ο ‘κάποιος’ θα πρέ­πει να σκε­φτεί καλύ­τε­ρα τις πιθα­νές συνέ­πειες τέτοιων σχεδίων».

Ο Λαβρόφ είπε ότι η Δύση επι­διώ­κει ακό­μη και την πυρη­νι­κή σύγκρου­ση με τη Ρωσία. «Η φαντα­χτε­ρή πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας, Λιζ Τρας είναι ένα από τα ζωη­ρά παρα­δείγ­μα­τα, καθώς δήλω­σε αμέ­σως δημό­σια κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής της εκστρα­τεί­ας ότι ήταν έτοι­μη να δια­τά­ξει ένα πυρη­νι­κό χτύ­πη­μα» τόνι­σε, προ­σθέ­το­ντας πως ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι «κατά­φε­ρε να πεί­σει τα κρά­τη του ΝΑΤΟ να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν προ­λη­πτι­κά πυρη­νι­κά πλήγ­μα­τα κατά της Ρωσί­ας. Αυτό είναι πάνω από το όριο. Ωστό­σο, ακού­σα­με πολύ χει­ρό­τε­ρες δηλώ­σεις εκ μέρους αξιω­μα­τού­χων του καθε­στώ­τος του Κιέβου».

Ακό­μη, κατη­γό­ρη­σε τη Δύση ότι προ­βά­λει αδιά­κο­πα «με ανεύ­θυ­νες εικα­σί­ες ότι η Ρωσία είναι δήθεν στα πρό­θυ­ρα χρή­σης πυρη­νι­κών όπλων ενα­ντί­ον της Ουκρα­νί­ας». «Η πολι­τι­κή πορεία της Δύσης, η οποία στο­χεύ­ει στην πλή­ρη συγκρά­τη­ση της Ρωσί­ας, είναι εξαι­ρε­τι­κά επι­κίν­δυ­νη. Φέρει τους κιν­δύ­νους μιας άμε­σης ένο­πλης σύγκρου­σης πυρη­νι­κών δυνά­με­ων» ισχυ­ρί­στη­κε ο Λαβρόφ και συνέ­χι­σε: «Μας ανη­συ­χεί βαθύ­τα­τα η δια­πί­στω­ση της προ­πα­γαν­δι­στι­κής ρητο­ρι­κής που επι­κρα­τεί στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και γενι­κά στη Δύση σχε­τι­κά με το ζήτη­μα των πυρη­νι­κών όπλων».

Τέλος, επα­νέ­λα­βε ότι η Ουκρα­νία και η Δύση πρέ­πει να απο­δε­χτούν τα αιτή­μα­τα της Ρωσί­ας για «απο­στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­ση και απο­να­ζι­στι­κο­ποί­η­ση» του ουκρα­νι­κού εδά­φους, σε δια­φο­ρε­τι­κή περί­πτω­ση «ο ρωσι­κός στρα­τός θα ασχο­λη­θεί με αυτό το ζήτημα».

Ο εχθρός γνω­ρί­ζει καλά τις προ­τά­σεις μας, είπε ο Λαβρόφ.

«Ένα πράγ­μα μένει να κάνου­με: να τις εκπλη­ρώ­σου­με πριν να είναι πολύ αργά. Δια­φο­ρε­τι­κά ο ρωσι­κός στρα­τός θα πάρει την κατά­στα­ση στα χέρια του», είπε και συμπλήρωσε.

«Όσον αφο­ρά τη διάρ­κεια της σύγκρου­σης, η μπά­λα βρί­σκε­ται τώρα στο γήπε­δο της Ουά­σιγ­κτον και του καθε­στώ­τος της. Μπο­ρούν να στα­μα­τή­σουν αυτή τη μάταιη αντί­στα­ση ανά πάσα στιγμή.»

Πηγή: TASS, Reuters / Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο