Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχεδόν 2.200 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φθάσουν στην Ισπανία το 2020

Σχε­δόν 2.200 μετα­νά­στες χάθη­καν απο­πει­ρώ­με­νοι να φθά­σουν στην Ισπα­νία διά της θαλάσ­σιας οδού το 2020, στην πλειο­νό­τη­τά τους ενώ προ­σπα­θού­σαν να πάνε στα Κανά­ρια νησιά, στον Ατλα­ντι­κό Ωκε­α­νό, ανέ­φε­ρε χθες Τρί­τη μια μη κυβερ­νη­τι­κή οργάνωση.

Οι αφί­ξεις μετα­να­στών σε αυτό το αρχι­πέ­λα­γος αυξή­θη­καν φέτος, εξαι­τί­ας της επι­βο­λής αυστη­ρό­τε­ρων μέτρων και ελέγ­χων στη Μεσό­γειο, όπου βρί­σκο­νται οι πιο πολυ­σύ­χνα­στες θαλάσ­σιες οδοί προς την Ευρώπη.

Συνο­λι­κά, 2.170 μετα­νά­στες πέθα­ναν απο­πει­ρώ­με­νοι να φθά­σουν στην Ισπα­νία μέσω θαλάσ­σης, ένα­ντι 893 το 2019, ανα­φέ­ρει έκθε­ση της ΜΚΟ Caminando Fronteras, η οποία παρα­κο­λου­θεί τις μετα­να­στευ­τι­κές ροές.

Από το σύνο­λο αυτό, το 85% των θανά­των (οι 1.851) κατα­γρά­φη­κε σε 45 ναυά­για πλε­ού­με­νων που κινού­νταν προς τα Κανά­ρια, διευ­κρι­νί­ζε­ται στην έκθεση.

Σύμ­φω­να με τους αριθ­μούς του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών της Ισπα­νί­ας, από την 1η Ιανουα­ρί­ου ως την 30ή Νοεμ­βρί­ου 2020 έφθα­σαν στο αρχι­πέ­λα­γος 19.566 μετα­νά­στες, ένα­ντι 1.993 το 2019.

Μόνο τον Νοέμ­βριο, κατα­γρά­φη­καν σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο πάνω από 8.000 αφί­ξεις μετα­να­στών στα Κανά­ρια, ισπα­νι­κό αρχι­πέ­λα­γος στα ανοι­κτά των ακτών της βορειο­δυ­τι­κής Αφρικής.

Η ισπα­νι­κή κυβέρ­νη­ση έχει θέσει σε εφαρ­μο­γή σχέ­διο εκτά­κτου ανά­γκης με στό­χο τη δημιουρ­γία 7.000 θέσε­ων προ­σω­ρι­νής υπο­δο­χής στα Κανά­ρια, αξιο­ποιώ­ντας κεφά­λαια ύψους 84 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, ενώ στε­γά­ζει επί­σης μετα­νά­στες σε ξενο­δο­χεία και του­ρι­στι­κά συγκρο­τή­μα­τα, που έχουν μεί­νει άδεια εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του νέου κορονοϊού.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο