Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχεδόν 280.000 οι νεκροί από τον νέο κορονοϊό σε όλον τον κόσμο

Η παν­δη­μία του νέου κορο­νοϊ­ού έχει στοι­χί­σει τη ζωή σε του­λά­χι­στον 279.185 ανθρώ­πους σε όλον τον κόσμο από τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο, όταν πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε ο κορο­νο­ϊ­ός SARS-CoV‑2 στην Κίνα, σύμ­φω­να με τον απο­λο­γι­σμό που συνέ­τα­ξε το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο βασι­ζό­με­νο σε επί­ση­μες πηγές στις 14:00 ώρα Ελλά­δας σήμε­ρα, Κυριακή.

Περισ­σό­τε­ρα από 4.035.470 επι­βε­βαιω­μέ­να κρού­σμα­τα έχουν κατα­γρα­φεί σε 195 χώρες και εδά­φη από την έναρ­ξη της επι­δη­μί­ας. Του­λά­χι­στον 1.340.700 από αυτούς τους ασθε­νείς έχουν πλέ­ον αναρρώσει.

Οι ΗΠΑ, που κατέ­γρα­ψαν τον πρώ­το θάνα­το που συν­δέ­ε­ται με τον κορο­νο­ϊό στις αρχές Φεβρουα­ρί­ου, είναι η χώρα που έχει πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο, τόσο σε αριθ­μό κρου­σμά­των (1.309.541) όσο και θανά­των (78.794). Του­λά­χι­στον 212.534 άνθρω­ποι έχουν αναρρώσει.

Μετά τις ΗΠΑ, ακο­λου­θούν η Βρε­τα­νία (31.587 θάνα­τοι σε σύνο­λο 215.260 κρου­σμά­των), η Ιτα­λία (30.395 θάνα­τοι, 218.268 κρού­σμα­τα), η Ισπα­νία (26.621 θάνα­τοι, 224.390 κρού­σμα­τα) και η Γαλ­λία (26.310 θάνα­τοι, 176.658 κρούσματα).

Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) απ’ όπου ξεκί­νη­σε η επι­δη­μία τον Δεκέμ­βριο, έχει επι­σή­μως 82.901 κρού­σμα­τα (14 νέα από χθες μέχρι σήμε­ρα) και 4.633 θανά­τους. Οι ασθε­νείς που ανέρ­ρω­σαν φτά­νουν τους 78.120.

Η Ευρώ­πη είχε κατα­γρά­ψει μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλά­δας σήμε­ρα  155.441 θανά­τους σε σύνο­λο 1.721.579 κρου­σμά­των, οι ΗΠΑ και ο Κανα­δάς μαζί 83.597 θανά­τους (1.377.243 κρού­σμα­τα), η Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή και η Καραϊ­βι­κή 19.743 θανά­τους (359.010 κρού­σμα­τα), η Ασία 10.541 θανά­τους (289.683 κρού­σμα­τα), η Μέση Ανα­το­λή 7.554 θανά­τους (219.755 κρού­σμα­τα), η Αφρι­κή 2.184 θανά­τους (59.927 κρού­σμα­τα) και η Ωκε­α­νία 125 θανά­τους (8.276 κρούσματα).

Ο απο­λο­γι­σμός συντάσ­σε­ται με βάση δεδο­μέ­να που συλ­λέ­γουν τα γρα­φεία του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου από επί­ση­μες πηγές και από πλη­ρο­φο­ρί­ες του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγείας.

Γαλλία: Στους εβδομήντα οι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο — Ο μικρότερος απολογισμός από τις 17 Μαρτίου

Η επι­δη­μία του νέου κορω­νοϊ­ού προ­κά­λε­σε τον θάνα­το άλλων 70 ανθρώ­πων κατά τις τελευ­ταί­ες 24 ώρες στη Γαλ­λία, ανα­κοί­νω­σε την Κυρια­κή η Γενι­κή Διεύ­θυν­ση Υγείας.

Οι 70 θάνα­τοι είναι ο μικρό­τε­ρος ημε­ρή­σιος αριθ­μός που έχει κατα­γρα­φεί από την αρχή της καρα­ντί­νας, στις 17 Μαρτίου.

Από την 1η Μαρ­τί­ου έχουν χάσει τη ζωή τους του­λά­χι­στον 26.380 άνθρω­ποι στη Γαλ­λία. Από αυτούς, οι 16.642 θάνα­τοι κατα­γρά­φη­καν σε νοσο­κο­μεία και οι 9.738 σε οίκους ευγη­ρί­ας και άλλα ιδρύ­μα­τα. Η πίε­ση στα νοσο­κο­μεία μειώ­νε­ται επί­σης, καθώς με βάση αυτόν τον τελευ­ταίο απο­λο­γι­σμό οι νοση­λευό­με­νοι σε βαριά κατά­στα­ση σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας έχουν μειω­θεί στους 2.776. Στο απο­κο­ρύ­φω­μα της παν­δη­μί­ας, στις 8 Απρι­λί­ου, ο αριθ­μός αυτός ανερ­χό­ταν σε 7.148.

Συνο­λι­κά οι ασθε­νείς που νοση­λεύ­ο­νται είναι 22.569 (45 λιγό­τε­ροι σε σύγκρι­ση με το Σάββατο).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο