Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχεδόν 3.000 μετανάστες παραμένουν άστεγοι στη Βοσνία, στην καρδιά του χειμώνα

Σχε­δόν 3.000 μετα­νά­στες παρα­μέ­νουν επί εβδο­μά­δες άστε­γοι στη βόρεια Βοσ­νία, ανέ­φε­ρε ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Μετα­νά­στευ­σης και ορι­σμέ­νοι από αυτούς πάσχουν από ανα­πνευ­στι­κά προ­βλή­μα­τα και άλλες επι­πλο­κές, εν μέσω χαμη­λών θερ­μο­κρα­σιών στην καρ­διά του χειμώνα.

Κάποιοι από αυτούς που κοι­μού­νται σε υπαί­θριους χώρους ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν τον καταυ­λι­σμό Λίπα κοντά στα κρο­α­τι­κά σύνο­ρα πριν από δύο εβδο­μά­δες όταν μεγά­λο μέρος του κάη­κε από πυρ­κα­γιά. Μερι­κοί παρα­μέ­νουν στην εγκα­τά­στα­ση, σε αυτο­σχέ­διες σκη­νές, ενώ πολ­λοί έχουν φύγει.

Άλλοι έχουν σκορ­πι­στεί σε κοντι­νά δάση, ελπί­ζο­ντας να δια­σχί­σουν τα σύνο­ρα και να ανα­ζη­τή­σουν μια καλύ­τε­ρη ζωή στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, στην οποία είναι μέλος η Κροατία.

«Κατά τη διάρ­κεια των δύο τελευ­ταί­ων εβδο­μά­δων, παρα­κο­λου­θού­με με αυξα­νό­με­νη ανη­συ­χία την δει­νή ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση που αντι­με­τω­πί­ζουν πολ­λοί μετα­νά­στες στη Βοσ­νία», είπε ο εκπρό­σω­πος του ΔΟΜ, Πολ Ντίλον.

«Ο ΔΟΜ και οι συνερ­γά­τες του παρέ­χουν στή­ρι­ξη, όσο καλύ­τε­ρα μπο­ρού­με, αλλά είναι σαφές ότι πρέ­πει να βρε­θεί μια βιώ­σι­μη μακρο­πρό­θε­σμη λύση», σημεί­ω­σε ο ίδιος.

Μερι­κοί από τους εκα­το­ντά­δες ανθρώ­πους που παρα­μέ­νουν κοντά στον κατε­στραμ­μέ­νο καταυ­λι­σμό περί­με­ναν σήμε­ρα στην ουρά για να παρα­λά­βουν τρό­φι­μα που διέ­νει­μαν ομά­δες ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας.

Άνδρες μαζεύ­ο­νταν γύρω από φωτιές που είχαν ανά­ψει με άχρη­στα ξύλα, ενώ άλλοι έκα­ναν μπά­νιο σε ένα κοντι­νό ρέμα, τρε­μά­με­νοι καθώς προ­σπά­θη­σαν να στεγνώσουν.

Ο αρχη­γός απο­στο­λής του ΔΟΕ στη Βοσ­νία, ο Πέτερ Βαν ντερ Αου­γε­ρά­ερτ, δήλω­σε ότι υπάρ­χει χώρος για πολ­λούς από τους εγκλω­βι­σμέ­νους μετα­νά­στες σε κοντι­νά κέντρα, αλλά είναι δύσκο­λο να επι­τευ­χθεί πολι­τι­κή συμ­φω­νία μετα­ξύ εθνι­κών και τοπι­κών αρχών.

Ο Σου­χρέτ Φαζ­λίτς, δήμαρ­χος της βόρειας πόλης Μπί­χατς, που βρί­σκε­ται κοντά στον κατε­στραμ­μέ­νο καταυ­λι­σμό, δήλω­σε ότι η περιο­χή του ανέ­λα­βε ένα βαρύ φορ­τίο που θα έπρε­πε να μοι­ρα­στεί με άλλα μέρη της χώρας.

Πρό­σθε­σε ότι η πόλη δεν έχει λάβει κον­δύ­λια για την υπο­στή­ρι­ξη των μεταναστών.

«Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του Μπί­χατς δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από καμία αρχή στη Βοσ­νία και από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, από οποιεσ­δή­πο­τε άλλες χώρες, από κανέ­ναν», δήλω­σε στο Reuters.

Ο επι­κε­φα­λής της ευρω­παϊ­κής διπλω­μα­τί­ας, Ζοζέπ Μπο­ρέλ κάλε­σε τις βοσ­νια­κές αρχές να ανοί­ξουν νέες εγκα­τα­στά­σεις δια­μο­νής για μετανάστες.

«Οι αρχές της Βοσ­νία-Ερζε­γο­βί­νης πρέ­πει να συμπε­ρι­φέ­ρο­νται σαν επί­δο­ξο μέλος της ΕΕ», δήλω­σε ο Μπο­ρέλ την Κυρια­κή, ανα­φε­ρό­με­νος στην πιθα­νή μελ­λο­ντι­κή έντα­ξης της χώρας στο ευρω­παϊ­κό μπλοκ.

Σύμ­φω­να με τον ΔΟΜ, περί­που 70.000 μετα­νά­στες έχουν δια­σχί­σει τη Βοσ­νία από το 2018. Σήμε­ρα, περί­που 6.000 βρί­σκο­νται σε καταυ­λι­σμούς εκτός από τους σχε­δόν 3.000 που παρα­μέ­νουν χωρίς στέγη.

Πηγή: ΑΠΕ

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο