Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχεδόν 600 είδη φυτών έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 250 χρόνια

Σχε­δόν 600 είδη φυτών έχουν εξα­φα­νι­στεί τελεί­ως από τη φύση κατά τα τελευ­ταία 250 χρό­νια, σύμ­φω­να με την πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη μέχρι σήμε­ρα εκτί­μη­ση για το θέμα από Βρε­τα­νούς και Σου­η­δούς επι­στή­μο­νες. Ο ρυθ­μός εξα­φά­νι­σης των φυτών είναι υπερ­δι­πλά­σιος του ρυθ­μού εξα­φά­νι­σης των ζώων, που­λιών και αμφί­βιων, και έως 500 φορές μεγα­λύ­τε­ρος από τον φυσι­κό ρυθ­μό που υπήρ­χε πριν τη βιο­μη­χα­νι­κή επα­νά­στα­ση. Ο αριθ­μός των εξα­φα­νι­σμέ­νων φυτών είναι περί­που τετρα­πλά­σιος από αυτόν του κατα­λό­γου της Διε­θνούς Ένω­σης για την Προ­στα­σία της Φύσης (IUCN).

Οι επι­στή­μο­νες των Βασι­λι­κών Βοτα­νι­κών Κήπων Κιου της Βρε­τα­νί­ας και του Πανε­πι­στη­μί­ου της Στοκ­χόλ­μης, που μελέ­τη­σαν στοι­χεία για περισ­σό­τε­ρα από 330.000 είδη και έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό “Nature Ecology and Evolution”, σύμ­φω­να με το BBC, το “Nature” και το “New Scientist”, βρή­καν ότι από το 1753 μέχρι σήμε­ρα εξα­φα­νί­στη­καν 571 είδη φυτών, ένα­ντι 217 ειδών που­λιών, ζώων και θηλα­στι­κών. Η νέα έρευ­να δεν βασί­ζε­ται σε εκτι­μή­σεις, αλλά σε πραγ­μα­τι­κά δεδομένα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο