Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχολεία: Φυλάκιση με αναστολή σε μητέρα που δεν έστελνε το 9χρονο παιδί της σχολείο λόγω κορονοϊού

Την ενο­χή της 40χρονης μητέ­ρας από το Ηρά­κλειο, που δεν έστελ­νε το 9χρονο παι­δί της στο σχο­λείο από τον Σεπτέμ­βριο του 2020, απο­φά­σι­σε το Αυτό­φω­ρο Μονο­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ηρακλείου.

Το δικα­στή­ριο, που ανα­γνώ­ρι­σε το ελα­φρυ­ντι­κό του πρό­τε­ρου σύν­νο­μου βίου, της επέ­βα­λε ποι­νή φυλά­κι­σης έξι μηνών με τριε­τή αναστολή.

Η 40χρονη γυναί­κα υπο­στή­ρι­ξε ενώ­πιον της έδρας, ότι δεν έστελ­νε το παι­δί στο σχο­λείο, καθώς φοβό­ταν λόγω των κρου­σμά­των του κορω­νοϊ­ού, ενώ παρά το γεγο­νός ότι, όπως υπο­στή­ρι­ξε, μεγα­λώ­νει μόνη της τα δύο παι­διά της, φρό­ντι­ζε το 9χρονο παι­δί να κάνει ιδιαί­τε­ρα για να μην μένει πίσω στην ύλη των μαθη­μά­των του.

Mία ακόμα σύλληψη αρνητή γονέα στο Ηράκλειο

Σε σύλ­λη­ψη αρνη­τή γονέα που κρα­τού­σε το παι­δί του μακριά από το σχο­λείο προ­χώ­ρη­σαν χθες οι αρχές στο Ηρά­κλειο, σύμ­φω­να με το neakriti.gr. Πρό­κει­ται για 47χρονο λιμε­νι­κό, ο οποί­ος δεν έστελ­νε το παι­δί του στο σχο­λείο από τον Μάρ­τιο του 2020.

Με εντο­λή στρα­τιω­τι­κού εισαγ­γε­λέα ο 47χρονος αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος και ορί­στη­κε τακτι­κή δικάσιμος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο