Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο ΚΚΕ για τη δραστηριότητα Θ. Χειμάρα: ΝΔ, το κόμμα των «ανήξερων» και η σαπίλα σε όλο της το μεγαλείο

Σε σχό­λιο του το Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τα δημο­σιεύ­μα­τα σχε­τι­κά με παρά­νο­μες δοσο­λη­ψί­ες του βου­λευ­τή Φθιώ­τι­δας της ΝΔ, Θ. Χει­μά­ρα, με το Δημό­σιο σημειώνει:

«Ένας ακό­μη επι­χει­ρη­μα­τί­ας — βου­λευ­τής της ΝΔ, ένας ακό­μη που αξιο­ποιεί την ιδιό­τη­τά του για επι­χει­ρη­μα­τι­κές δοσο­λη­ψί­ες με το δημό­σιο, ένας ακό­μη που δηλώ­νει άγνοια και παρι­στά­νει προ­κλη­τι­κά τον ανή­ξε­ρο. ΝΔ, το κόμ­μα των “ανή­ξε­ρων” και η σαπί­λα σε όλο της το μεγαλείο!»

Συμβάσεις με το Δημόσιο έκανε η εταιρεία του βουλευτή της ΝΔ Θ. Χειμάρα

Συμ­βά­σεις με κρα­τι­κούς φορείς είχε η επι­χεί­ρη­ση του βου­λευ­τή Φθιώ­τι­δας της ΝΔ, Θ. Χει­μά­ρα, παρά το γεγο­νός πως λόγω της ιδιό­τη­τας του ισχύ­ει ασυμβίβαστο.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας Documento, η εται­ρεία του, από το 2019 που εκλέ­χθη­κε βου­λευ­τής, έχει κάνει πάνω από 270 συμ­βά­σεις με δήμους της εκλο­γι­κής του περι­φέ­ρειας και άλλους δημό­σιους φορείς. Οι συμ­βά­σεις με φορείς του δημο­σί­ου είναι ύψους άνω των 400.000 ευρώ και αφο­ρούν, μετα­ξύ άλλων, σε προ­μή­θειες φωτο­τυ­πι­κού υλι­κού, γρα­φι­κής ύλης, ημε­ρο­λο­γί­ων και βιβλιο­δε­τή­σε­ων, όπως υπο­στη­ρί­ζει η εφημερίδα.

Ο Θ. Χει­μά­ρας στην απά­ντη­ση του, επι­χεί­ρη­σε να μετα­θέ­σει την ευθύ­νη στους συνερ­γά­τες του. Αφού δήλω­σε πως το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των πωλή­σε­ών της εται­ρεί­ας του προ­έρ­χε­ται από ιδιώ­τες, ενώ «ένα μικρό ποσο­στό προ­έρ­χε­ται από φορείς της αυτο­διοί­κη­σης και δομές εκπαί­δευ­σης», ισχυ­ρί­στη­κε πως όταν εκλέ­χθη­κε βου­λευ­τής δεν γνώ­ρι­ζε πως θα πρέ­πει να αλλά­ξει κάτι σε σχέ­ση με την επι­χεί­ρη­σή του. «Η ανα­γκαιό­τη­τα της ενα­σχό­λη­σής μου με τα κοι­νά και η επι μακρόν παρα­μο­νή μου στην Αθή­να για την άσκη­ση των κοι­νο­βου­λευ­τι­κών μου υπο­χρε­ώ­σε­ων, με απο­μά­κρυ­νε από την προ­σω­πι­κή επο­πτεία της επι­χεί­ρη­σής μου, όπως συνέ­βαι­νε στο παρελ­θόν. Αυτό είχε ως απο­τέ­λε­σμα η επι­χεί­ρη­σή μου να εξα­κο­λου­θεί να συνερ­γά­ζε­ται με τους ΟΤΑ», ήταν η αιτιο­λο­γία που έδωσε.

Πηγή: 902.gr

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο