Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο της ΚΝΕ για την ανακήρυξη του μητροπολίτη Άνθιμου σε επίτιμο διδάκτορα του ΑΠΘ

Την ανα­κή­ρυ­ξη του μητρο­πο­λί­τη Άνθι­μου σε επί­τι­μο διδά­κτο­ρα του ΑΠΘ καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή του το Περι­φε­ρεια­κό Συμ­βού­λιο ΑΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης της ΚΝΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να αναφέρει:

«Η ανα­κή­ρυ­ξη του μητρο­πο­λί­τη Άνθι­μου σε επί­τι­μο διδά­κτο­ρα του ΑΠΘ, από τις πρυ­τα­νι­κές αρχές δεν μας εκπλήσ­σει! Άλλω­στε, έχει απο­δεί­ξει την επι­στη­μο­νι­κή του κατάρ­τι­ση με τις δηλώ­σεις του “δεν υπάρ­χουν άλλοι πλα­νή­τες, αλλά μόνο η γη!”

Έρχε­ται να προ­στε­θεί σε μια μακρά λίστα που περι­λαμ­βά­νει από τους τέως βασι­λείς Φρει­δε­ρί­κη και Παύ­λο μέχρι τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Χάρι Τρού­μαν που ματο­κύ­λι­σε το λαό μας με βόμ­βες Ναπάλμ κατά τη διάρ­κεια του εμφυ­λί­ου, μέχρι πιο πρό­σφα­τα το 2017, ακό­μη και του πρώ­ην προ­έ­δρου της Κομι­σιόν Γιούνκερ!

Το αστι­κό πανε­πι­στή­μιο του ανορ­θο­λο­γι­σμού, της μισής και κομ­μα­τια­σμέ­νης γνώ­σης, της επί­ση­μης διδα­σκα­λί­ας του συστή­μα­τος ότι “τίπο­τα δεν αλλά­ζει”, ότι το σύστη­μα που ζού­με είναι αιώ­νιο, είναι λογι­κό ότι θα βρί­σκει και θα βρα­βεύ­ει τέτοιου τύπου διδά­κτο­ρες: Καθη­γη­τές της υπο­τα­γής και της αμά­θειας! Αυτό το πανε­πι­στή­μιο θέλει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, της δήθεν “αρι­στεί­ας” και της “αξιο­λό­γη­σης”, με καταρ­γη­μέ­νο το άσυ­λο για να διδά­σκο­νται όλα τα παρα­πά­νω χωρίς αντίλογο!

Αυτό είναι το πανε­πι­στή­μιο που σχε­δί­α­σε και η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και συνε­χί­ζει η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση ΝΔ: τεμα­χι­σμέ­νη γνώ­ση με δίχρο­να προ­γράμ­μα­τα, μετα­φο­ρά γνώ­σης σε πανά­κρι­βα μετα­πτυ­χια­κά, ελλεί­ψεις σε υπο­δο­μές και προ­σω­πι­κό, ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια με πλη­ρω­μέ­νη γνώ­ση στα μέτρα των επιχειρήσεων.

Στο πανε­πι­στή­μιο των ανα­γκών μας για πλή­ρη γνώ­ση, επι­στη­μο­νι­κή εξει­δί­κευ­ση, στο πανε­πι­στή­μιο που θα μαθαί­νου­με ότι ο κόσμος και οι κοι­νω­νί­ες κινού­νται και αλλά­ζουν, που θα μας καλ­λιερ­γεί συνε­χή διά­θε­ση για αμφι­σβή­τη­ση και έρευ­να μας ται­ριά­ζουν άλλοι διδά­κτο­ρες και καθηγητές.

Όπως o Γιάν­νης Ρίτσος, η Άλκη Ζέη, οι αδελ­φοί Ταβιά­νι, η Κική Δημου­λά που επί­σης είχαν γίνει επί­τι­μοι διδά­κτο­ρες του ΑΠΘ. Όπως οι εκα­το­ντά­δες καθη­γη­τές μας που προ­σπα­θούν στις δύσκο­λες συν­θή­κες της υπο­χρη­μα­το­δό­τη­σης, των ελλι­πών εργα­στη­ρί­ων, της υπο­στε­λέ­χω­σης, που έχουν δια­μορ­φώ­σει οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΠΑΣΟΚ να μας προ­σφέ­ρουν όσο το δυνα­τόν πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη γνώ­ση και επι­στη­μο­νι­κά ερεθίσματα.

Για αυτό το πανε­πι­στή­μιο, των ανα­γκών μας και των δυνα­το­τή­των του 21ου αιώ­να, θα δώσου­με όλες μας τις δυνά­μεις, άμε­σα με τις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων στις 23/7, ενά­ντια στην κατάρ­γη­ση του ασύ­λου, αλλά και από την πρώ­τη μέρα της νέας χρονιάς».

apth4

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο