Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τα κυβερνητικά σενάρια

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για τα κυβερ­νη­τι­κά σενά­ρια, αναφέρει:

«Η “σενα­ριο­λο­γία” των τελευ­ταί­ων ημε­ρών δεν έχει καμία απο­λύ­τως σχέ­ση με τις ανά­γκες του λαού, άλλω­στε τα τελευ­ταία χρό­νια δοκι­μά­στη­καν οι πάντες και τα πάντα. Αυτο­δύ­να­μες κυβερ­νή­σεις και κυβερ­νή­σεις συνερ­γα­σί­ας, με τη συμ­με­το­χή της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και όλες, όχι μόνο δεν απο­δεί­χθη­καν παρά­γο­ντες στα­θε­ρό­τη­τας, αλλά έγι­ναν παρά­γο­ντες αστά­θειας για το λαό και τα δικαιώ­μα­τά του.

Συνε­πώς, το κρί­σι­μο για το λαό δεν είναι να επι­λε­γεί ένα ακό­μη κυβερ­νη­τι­κό “σενά­ριο”, με τους γνω­στούς πρω­τα­γω­νι­στές και κυρί­ως με τη γνω­στή κατά­λη­ξη. Το κρί­σι­μο είναι τα αστι­κά κόμ­μα­τα που θα σχη­μα­τί­σουν την επό­με­νη αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση να είναι ‑όσο γίνε­ται- πιο αδύ­να­μα να περά­σουν τις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές τους και ταυ­τό­χρο­να να είναι δυνα­τός ο λαός, πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­λί­ξε­ων, με ένα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο