Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τα νέα μέτρα για την πανδημία

Σε ανα­κοί­νω­ση για τα νέα μέτρα της κυβέρ­νη­σης για την παν­δη­μία το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Έπρε­πε να φτά­σει η κατά­στα­ση στο απρο­χώ­ρη­το για να παρα­δε­χθεί η κυβέρ­νη­ση αυτό που από την πρώ­τη στιγ­μή έλε­γε το ΚΚΕ, ότι δηλα­δή οι χώροι δου­λειάς έχουν μετα­τρα­πεί σε εστί­ες υπερ­με­τά­δο­σης του κορο­νοϊ­ού, εξαι­τί­ας της μη τήρη­σης των μέτρων προ­στα­σί­ας με ευθύ­νη της εργοδοσίας.

Παρ’ όλα αυτά, ακό­μα και τώρα, η κυβέρ­νη­ση αντι­με­τω­πί­ζει την ανη­συ­χη­τι­κή κατά­στα­ση με ευχο­λό­για προς τη μεγά­λη εργο­δο­σία και με επί­κλη­ση ξανά της ατο­μι­κής ευθύ­νης, αντί να πάρει άμε­σα μέτρα προ­στα­σί­ας της δημό­σιας υγεί­ας και της υγεί­ας των εργα­ζο­μέ­νων, όπως τα εξής:

- Μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στους τόπους δου­λειάς με όλα τα απα­ραί­τη­τα μέσα για την υγεία και την ασφά­λειά τους, με ευθύ­νη της εργοδοσίας.

- Μαζι­κά, επα­να­λαμ­βα­νό­με­να τεστ στους εργα­ζό­με­νους στην Υγεία και την Πρό­νοια, στα ΜΜΜ, στην Εστί­α­ση, στον Του­ρι­σμό, στο Εμπό­ριο, αλλά και στους μεγά­λους χώρους δου­λειάς (εργο­στά­σια κλπ.).

- Κατε­πεί­γου­σες προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού στα Μέσα Μετα­φο­ράς για να αυξη­θούν τα δρομολόγια.

- Σχέ­διο επί­τα­ξης όλων των δομών και υπη­ρε­σιών του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας και Πρό­νοιας, για να μπει σε εφαρ­μο­γή ανά­λο­γα με τις ανά­γκες (π.χ. και για τα τεστ μορια­κού ελέγχου).

- Να μην υπάρ­ξει κατα­στρα­τή­γη­ση εργα­σια­κών δικαιω­μά­των με όχη­μα την τηλερ­γα­σία. Το κόστος της τηλερ­γα­σί­ας να το ανα­λά­βει απο­κλει­στι­κά η εργοδοσία.

- Άδειες ειδι­κού σκο­πού για εργα­ζό­με­νους γονείς, ευπα­θείς ομά­δες, χωρίς επι­βά­ρυν­ση των εργαζομένων».

Κορω­νο­ϊ­ός: Έκτα­κτα νέα μέτρα στην Αττι­κή – Περιο­ρι­σμοί στις συνα­θροί­σεις – Ανα­βάλ­λο­νται οι συναυλίες

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο