Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τα ποσά «επιδότησης» στα καύσιμα

«Τα ποσά που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση ως “επι­δό­τη­ση” δεν καλύ­πτουν ούτε ένα μικρό μέρος των τερά­στιων αυξή­σε­ων στα καύ­σι­μα, που είναι το απο­τέ­λε­σμα αφε­νός των υπέ­ρο­γκων φόρων κατα­νά­λω­σης (πάνω από 1,2 ευρώ ανά λίτρο), που επέ­βα­λαν και δια­τή­ρη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις, αφε­τέ­ρου των υπερ­κερ­δών που έχουν οι όμι­λοι στην παρά­γω­γη — διύ­λι­ση — εμπο­ρία καυ­σί­μων, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι και τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία», ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του «για τις ανα­κοι­νώ­σεις του Κυρ. Μητσο­τά­κη σχε­τι­κά με την επι­δό­τη­ση στα καύσιμα».

«Ακό­μη και με αυτήν την επι­δό­τη­ση και μάλι­στα για χαμη­λές κατα­να­λώ­σεις η τιμή της βεν­ζί­νης θα δια­μορ­φω­θεί έμμε­σα σε επί­πε­δα πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Πρό­κει­ται για ένα εξω­φρε­νι­κό ποσό που ξετι­νά­ζει τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών, τα οποία έρχο­νται αντι­μέ­τω­πα με ένα “τσου­νά­μι” ακρί­βειας σε όλα τα είδη λαϊ­κής κατανάλωσης.

Η απά­ντη­ση της κυβέρ­νη­σης στο αίτη­μα του ΚΚΕ για κατάρ­γη­ση των φόρων στα καύ­σι­μα και την ενέρ­γεια, ότι δήθεν “με αυτόν τον τρό­πο ευνο­ού­νται οι πλού­σιοι”, είναι “προ­φά­σεις εν αμαρ­τί­αις”, όταν η ίδια η κυβέρ­νη­ση μειώ­νει στα­θε­ρά τη φορο­λο­γία στο κεφά­λαιο και τα κέρ­δη του», προ­σθέ­τει το ΚΚΕ και κατα­λή­γει στο σχό­λιό του:

«Μόνο η κατάρ­γη­ση των αντι­λαϊ­κών φόρων και οι ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς και τις συντά­ξεις μπο­ρούν να δώσουν ανά­σα στη σημε­ρι­νή ασφυ­ξία και σε αυτή την κατεύ­θυν­ση χρειά­ζε­ται να δυνα­μώ­σει η λαϊ­κή διεκ­δί­κη­ση. Ουσια­στι­κά αυτή την παρέμ­βα­ση του λαού προ­σπα­θεί να απο­φύ­γει η κυβέρ­νη­ση, γι’ αυτό και κατα­φεύ­γει σε συστά­σεις για μια “προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο χωρίς εντά­σεις κι αντι­πα­ρα­θέ­σεις”, που τελι­κά θα εξα­ντλεί­ται στις γνω­στές “κοκο­ρο­μα­χί­ες” ανά­με­σα στα αστι­κά κόμ­μα­τα, που μοι­ρά­ζο­νται την ίδια στρατηγική».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο