Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την αντιπαράθεση με αφορμή το δώρο Χριστουγέννων

“Αυτοί που έκο­ψαν τα δώρα από τους μισθω­τούς του δημό­σιου τομέα και τους συντα­ξιού­χους (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΚινΑλλ) κι αυτοί που δια­τή­ρη­σαν αυτές τις περι­κο­πές και απέρ­ρι­ψαν τις επα­νει­λημ­μέ­νες προ­τά­σεις του ΚΚΕ για την επα­να­φο­ρά τους (ΣΥΡΙΖΑ), τσα­κώ­νο­νται, προ­ε­κλο­γι­κά, για το ποιος νοιά­ζε­ται περισ­σό­τε­ρο για τους εργα­ζό­με­νους. Τρεις γάι­δα­ροι μαλώ­να­νε σε ξένο αχυ­ρώ­να!” ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ “για την αντι­πα­ρά­θε­ση με αφορ­μή το δώρο Χριστουγέννων”.

“Οι εργα­ζό­με­νοι δεν πρέ­πει να κοι­τά­νε πόσα θα χάσουν και από ποιους, αλλά να διεκ­δι­κή­σουν ανα­πλή­ρω­ση των απω­λειών, ισχυ­ρο­ποιώ­ντας το ΚΚΕ” κατα­λή­γει το σχό­λιο του κόμματος.

«Λάθος» το δώρο Χρι­στου­γέν­νων προς τους εργα­ζό­με­νους, σύμ­φω­να με τον Κ. Μητσοτάκη!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο