Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την εισήγηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο

«Αφού απέ­τυ­χαν οικτρά να εμπο­δί­σουν τις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις του λαού και της νεο­λαί­ας, τώρα προ­σπα­θούν ξεδιά­ντρο­πα να τις φέρουν στα “μέτρα” τους, αλλοιώ­νο­ντας το ίδιο το περιε­χό­με­νό τους» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε σχό­λιό του για την εισή­γη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο.

«Είναι, μάλι­στα, τέτοια η υπο­κρι­σία του κ. Μητσο­τά­κη, που έφτα­σε στο σημείο να προ­σπα­θεί να φορ­τώ­σει το σημε­ρι­νό σάπιο κι εγκλη­μα­τι­κό κρά­τος γενι­κά σε κάποιες “παθο­γέ­νειες” και “συντε­χνί­ες” και πάνω απ’ όλα στους ίδιους τους εργα­ζό­με­νους, ενώ πρό­κει­ται για το κρά­τος του κεφα­λαί­ου και του κέρ­δους που υπη­ρε­τεί η κυβέρ­νη­σή του, όπως και όλες οι προη­γού­με­νες. Και φυσι­κά, προ­σπα­θεί στο όνο­μα δήθεν της “αλλα­γής” αυτού του κρά­τους, να αθω­ώ­σει και να συνε­χί­σει την ίδια ‑στην ουσία- πολι­τι­κή που οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη» προ­σθέ­τει το σχό­λιο του κόμ­μα­τος και καταλήγει:

«Ματαιο­πο­νούν, αν νομί­ζουν ότι θα μπο­ρούν πλέ­ον να συγκα­λύ­πτουν τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες και τους ενό­χους. Η λαϊ­κή και νεα­νι­κή οργή, αργά η γρή­γο­ρα, θα ανα­τρέ­ψει και το σημε­ρι­νό σάπιο κρά­τος και όσους το υπηρετούν».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο