Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την εκλογή Μακρόν

Σε σχό­λιό του για το απο­τέ­λε­σμα των γαλ­λι­κών προ­ε­δρι­κών εκλο­γών, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η επί­κλη­ση στη “δημο­κρα­τία” θα είναι το άλλο­θι της κυβέρ­νη­σης Μακρόν για να συνε­χί­σει την επί­θε­ση στα δικαιώ­μα­τα του γαλ­λι­κού λαού, ρίχνο­ντας έτσι κι άλλο “νερό στο μύλο” της αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­σης και της ακρο­δε­ξιάς. Γι’ αυτό και το επεί­γον στη Γαλ­λία, την Ελλά­δα και σε κάθε χώρα, είναι να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα και στον ‑κάθε φορά- κυβερ­νη­τι­κό δια­χει­ρι­στή της. Μόνο έτσι μπο­ρούν να ανα­τρα­πούν οι αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές και να ηττη­θούν πραγ­μα­τι­κά οι αντι­δρα­στι­κές πολι­τι­κές δυνά­μεις. Αντί­θε­τα η ανο­χή και η στή­ρι­ξη σε αυτή τη βαρ­βα­ρό­τη­τα στο όνο­μα του “μικρό­τε­ρου κακού” είναι ο δρό­μος που απο­δε­δειγ­μέ­να οδη­γεί τους λαούς από το κακό στο χειρότερο.»

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο