Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την επίθεση που δέχθηκε η βουλευτής της ΝΔ, Αγγελική Δεληκάρη

Σε ανάρ­τη­ση του στο Χ (πρώ­ην Twitter) το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την επί­θε­ση που δέχτη­κε η βου­λευ­τής της ΝΔ, Αγγε­λι­κή Δελη­κά­ρη, από μέλος του κόμ­μα­τος ΝΙΚΗ μέσα σε εκκλη­σία. Τέτοιες ενέρ­γειες, που παρα­πέ­μπουν σε σκο­τα­δι­στι­κές πρα­κτι­κές, δεν μπο­ρούν να αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως τυχαία ή μεμο­νω­μέ­να γεγο­νό­τα, αλλά ως προ­ϊ­όν μιας συνο­λι­κό­τε­ρης αντι­δρα­στι­κο­ποί­η­σης του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, τρο­φο­δο­τώ­ντας και αντί­στοι­χες αντι­λή­ψεις και συμπεριφορές».

Tο περιστατικό

Όπως ανα­φέ­ρει το proininews, όλα έγι­ναν το πρωί της Κυρια­κής μέσα στην εκκλη­σία Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης στο Που­λί­δειο γηρο­κο­μείο, στο τέλος της Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, όταν γυναί­κα πλη­σί­α­σε τη βου­λευ­τή Αγγε­λι­κή Δελη­κά­ρη, την έβρι­σε και τη χαστού­κι­σε. Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, το επει­σό­διο ξεκί­νη­σε μετά την ανα­φο­ρά του ιερέα για την παρου­σία στη Θεία Λει­τουρ­γία της κυρί­ας Δελη­κά­ρη. Τότε η γυναί­κα άρχι­σε να φωνά­ζει, με αφορ­μή τον νόμο για τα ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια και τελι­κά χαστού­κι­σε τη βουλευτή.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο