Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την καταδίκη από το ΕΔΔΑ για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι

«Η κατα­δί­κη της Ελλά­δας από το Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που για το ναυά­γιο στο Φαρ­μα­κο­νή­σι το 2014, είναι το ελά­χι­στο και αυτο­νό­η­το που θα μπο­ρού­σε να γίνει για τα θύμα­τα, που κου­βα­λούν τα ανε­πού­λω­τα τραύ­μα­τα του πολέ­μου και του ξερι­ζω­μού, της απώ­λειας των αγα­πη­μέ­νων τους προ­σώ­πων» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ.

«Ταυ­τό­χρο­να», προ­σθέ­τει «απο­τε­λεί μια τρα­νή από­δει­ξη του επι­κίν­δυ­νου χαρα­κτή­ρα της πολι­τι­κής που θέλει την Ελλά­δα σε ρόλο «χωρο­φύ­λα­κα των ευρω­παϊ­κών συνό­ρων», με τη συν­δρο­μή της Frontex, δια­μορ­φώ­νο­ντας το έδα­φος για την άγρια κατα­στο­λή στα σύνο­ρα, τις απε­λά­σεις και επα­να­προ­ω­θή­σεις, τον εγκλω­βι­σμό των ξερι­ζω­μέ­νων στις Μόριες και τις νέες υπερ­δο­μές φυλα­κές, την ανε­ξέ­λεγ­κτη δρά­ση των δια­φό­ρων κυκλω­μά­των διακινητών».

«Όσα μεσο­λά­βη­σαν όλα αυτά τα χρό­νια, με τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ να εναλ­λάσ­σο­νται, με τη μακά­βρια λίστα σε Αιγαίο και Έβρο, με τις νέες αντι­δρα­στι­κές απο­φά­σεις ΕΕ και κυβερ­νή­σε­ων και με σταθ­μό την κατά­πτυ­στη Κοι­νή Δήλω­ση ΕΕ-Τουρ­κί­ας, που μετα­τρέ­πει σε κου­ρε­λό­χαρ­το τη Συν­θή­κη της Γενεύ­ης, το επι­βε­βαιώ­νουν» σημειώ­νει το ΚΚΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­ση του τονίζοντας:

«Μόνη προ­στα­σία για τους πρό­σφυ­γες είναι η εξα­σφά­λι­ση των δικαιω­μά­των τους στο άσυ­λο και στις χώρες του πραγ­μα­τι­κού προ­ο­ρι­σμού τους, σε σύγκρου­ση με το ευρω­ε­νω­σια­κό πλαίσιο».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο