Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την κυβερνητική σύσκεψη σχετικά με τα ενεργειακά

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την κυβερ­νη­τι­κή σύσκε­ψη σχε­τι­κά με τα ενερ­γεια­κά σημειώνει:

«• Άμε­ση και πλή­ρης επα­να­λει­τουρ­γία λιγνι­τι­κών μονά­δων, χωρίς τις δεσμεύ­σεις του χρη­μα­τι­στη­ρί­ου ρύπων, που αυξά­νουν τεχνη­τά την τιμή του λιγνίτη.

• Κατάρ­γη­ση του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου Ενέργειας.

• Από­συρ­ση της χώρας από τις κυρώ­σεις της ΕΕ προς τη Ρωσία που τελι­κά τις πλη­ρώ­νει ο λαός, ενώ τμή­μα­τα του κεφα­λαί­ου, όπως οι εφο­πλι­στές, θησαυ­ρί­ζουν από τη μετα­φο­ρά του πανά­κρι­βου αμε­ρι­κά­νι­κου LNG.

Αυτές οι προ­τά­σεις του ΚΚΕ — μαζί με τα μέτρα ανα­κού­φι­σης για τη μεί­ω­ση της τιμής στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και την ενέρ­γεια — είναι τα στοι­χειώ­δη, έτσι ώστε να εξα­σφα­λι­στεί η ενερ­γεια­κή επάρ­κεια και να ανα­κου­φι­στούν τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά απ’ την ακρίβεια.

Πραγ­μα­τι­κή βελ­τί­ω­ση υπέρ του λαού χωρίς σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή της “απε­λευ­θέ­ρω­σης” και της “πρά­σι­νης μετά­βα­σης” της ΕΕ, δηλα­δή με τις αιτί­ες που έχουν οδη­γή­σει στη σημε­ρι­νή κατά­στα­ση, δεν μπο­ρεί να υπάρξει».

Η κυβέρ­νη­ση ξορ­κί­ζει το ενδε­χό­με­νο να προ­κύ­ψει πρό­βλη­μα ενερ­γεια­κής επάρκειας

Καθη­συ­χα­στι­κή επι­χει­ρεί να εμφα­νι­στεί η κυβέρ­νη­ση ως προς την ενερ­γεια­κή επάρ­κεια της χώρας, ωστό­σο, ουδείς μπο­ρεί να απο­κλεί­σει ότι ο λαός ‑πέραν των πανά­κρι­βων τιμών και της ενερ­γεια­κής φτώ­χειας- θα πλη­ρώ­σει την συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση και μέσω της δημιουρ­γί­ας προ­βλή­μα­τος στην προ­μή­θεια φυσι­κού αερί­ου, με ότι αυτό συνε­πά­γε­ται κυρί­ως για την παρα­γω­γή ηλε­κτρι­κής ενέργειας.

Σύμ­φω­να με όσα «διαρ­ρέ­ο­νταν» από το Μαξί­μου, στην έκτα­κτη κυβερ­νη­τι­κή σύσκε­ψη που συγκά­λε­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός μετά την από­φα­ση της Gazprom να κλεί­σει την στρό­φιγ­γα του φυσι­κού αερί­ου στην Βουλ­γα­ρία και την Πολω­νία, δια­πι­στώ­θη­κε ότι «υπάρ­χει ενερ­γεια­κή επάρ­κεια και δεν ανα­μέ­νε­ται να προ­κύ­ψει δια­τα­ρα­χή στην προ­μή­θεια της χώρας».

Από την κυβέρ­νη­ση αιτιο­λο­γού­σαν αυτή την εκτί­μη­ση με το επι­χεί­ρη­μα πως οι επό­με­νες πλη­ρω­μές προς την Gazprom πρό­κει­ται να γίνουν το τρί­το δεκα­ή­με­ρο του Μάη. Όμως, δεν διευ­κρί­νι­σαν πως θα γίνουν οι πλη­ρω­μές προς την ρωσι­κή εται­ρεία, η οποία δεν δίστα­σε να κόψει την παρο­χή στην Βουλ­γα­ρία και την Πολω­νία επει­δή δεν πλή­ρω­σαν με ρού­βλια. Είναι προ­φα­νές πως εάν συμ­βεί κάτι ανά­λο­γο στην Ελλά­δα, η οποία συμ­με­τέ­χει ενερ­γά στις κυρώ­σεις της ΕΕ προς την Ρωσία, θα δημιουρ­γη­θεί πρό­βλη­μα, παρά τον εφη­συ­χα­σμό που καλ­λιερ­γεί η κυβέρνηση.

Το σχέ­διο που έχει εκπο­νη­θεί από το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας προ­βλέ­πει αύξη­ση της δυνα­μι­κό­τη­τας της Ρεβυ­θού­σας, μέσω της μίσθω­σης μιας επι­πλέ­ον πλω­τής δεξα­με­νής, προ­κει­μέ­νου να απο­θη­κεύ­ε­ται περισ­σό­τε­ρο από το πανά­κρι­βο υγρο­ποι­η­μέ­νο φυσι­κό αέριο (LNG), ιδί­ως το αμε­ρι­κά­νι­κο. Επί­σης, πέντε μονά­δες παρα­γω­γής ηλε­κτρι­σμού που λει­τουρ­γούν με φυσι­κό αέριο μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν με diesel, ενώ η κυβέρ­νη­ση σπεύ­δει τώρα να αυξή­σει κατά 50% την εξό­ρυ­ξη λιγνί­τη για την επό­με­νη διε­τία, ένα εγχώ­ριο καύ­σι­μο που είχε ξεγρά­ψει για να «τρέ­ξει» τις «πρά­σι­νες» μπίζ­νες. Το δε χρη­μα­τι­στή­ριο ρύπων, στο οποίο ομνύ­ει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση στο πλαί­σιο της στρα­τη­γι­κής της «πρά­σι­νης μετά­βα­σης», έχει εκτο­ξεύ­σει τεχνη­τά την τιμή του λιγνί­τη στα ύψη.

Η ενερ­γεια­κή ασφά­λεια της χώρας υπο­νο­μεύ­ε­ται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο από την από­φα­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης να συν­δρά­μει ενερ­γεια­κά την Βουλ­γα­ρία, εκπλη­ρώ­νο­ντας (και) με αυτόν τον τρό­πο τις «συμ­μα­χι­κές» της υπο­χρε­ώ­σεις στο ευρω­α­τλα­ντι­κό μπλοκ.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο