Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την ομιλία του Αλ. Τσίπρα στο Υπουργικό Συμβούλιο

«Οι πραγ­μα­τι­κές δια­βε­βαιώ­σεις του κ. Τσί­πρα δεν αφο­ρούν τον λαό, αλλά τους εταί­ρους του σε ΕΕ, ΔΝΤ, όπως και την εγχώ­ρια ολι­γαρ­χία, που ζητά­ει από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ μεγα­λύ­τε­ρη υπευ­θυ­νό­τη­τα στην εφαρ­μο­γή της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής τη μετα­μνη­μο­νι­κή περί­ο­δο. Γι’ αυτό εμφα­νί­στη­κε “βασι­λι­κό­τε­ρος του βασι­λέ­ως”, αφού ο πραγ­μα­τι­κός καβγάς του με τη ΝΔ αφο­ρά στο ποιος είναι πιο ικα­νός να εφαρ­μό­σει τις μεταρ­ρυθ­μί­σεις, που τσα­κί­ζουν τα δικαιώ­μα­τα των πολ­λών για τα κέρ­δη των λίγων» ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ για την ομι­λία του πρω­θυ­πουρ­γού στο υπουρ­γι­κό συμβούλιο.

«Όσο για τις εύλο­γες προσ­δο­κί­ες του λαού, αυτές αφο­ρούν την πραγ­μα­τι­κή βελ­τί­ω­ση της ζωής του, με ανά­κτη­ση των απω­λειών του και κατάρ­γη­ση όλων των μνη­μο­νια­κών νόμων. Δεν έχουν σχέ­ση αυτές οι προσ­δο­κί­ες με τα ψίχου­λα, τη δια­τή­ρη­ση και ενί­σχυ­ση της εργα­σια­κής ζού­γκλας, που είναι οι όροι που θέτει το κεφά­λαιο για τις επεν­δύ­σεις του» κατα­λή­γει το σχό­λιο του κόμματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο