Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την ομιλία του Κυρ. Μητσοτάκη στη ΔΕθ

«Το πολυα­να­με­νό­με­νο πακέ­το της ΔΕΘ ενό­ψει του “δύσκο­λου χει­μώ­να”, που ανα­κοί­νω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, προ­κα­λεί τη νοη­μο­σύ­νη των εργα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών. Όχι μόνο δε συνι­στά ουσια­στι­κή ανα­κού­φι­ση, αλλά αντί­θε­τα διαιω­νί­ζει κι ενι­σχύ­ει όλους εκεί­νους τους παρά­γο­ντες και μηχα­νι­σμούς που ευθύ­νο­νται για την ακρί­βεια, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, την επί­θε­ση στο εργα­τι­κό λαϊ­κό εισό­δη­μα, για το σύνο­λο των προ­βλη­μά­των. Γι’ αυτό το λόγο και όσα ελά­χι­στα εξαγ­γέλ­λο­νται, είτε θα εξα­νε­μι­στούν αμέ­σως είτε θα πλη­ρω­θούν με άλλον τρό­πο από τον ίδιο το λαό, κατα­λή­γο­ντας να ενι­σχύ­ουν μόνο τα κέρ­δη των ομί­λων στην ενέρ­γεια, στις κατα­σκευ­ές, στις τρά­πε­ζες, σε άλλους κλά­δους» ανα­φέ­ρει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του για την ομι­λία του πρω­θυ­πουρ­γού στην 86η ΔΕΘ.

«Για παρά­δειγ­μα, οι επι­δο­τή­σεις στην ενέρ­γεια είναι από­λυ­τα ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νες με τη στρα­τη­γι­κή της “απε­λευ­θέ­ρω­σης” και της λεγό­με­νης “πρά­σι­νης μετά­βα­σης” που ευθύ­νε­ται για τις ανα­τι­μή­σεις στην ενέρ­γεια, πολύ πριν το ξέσπα­σμα του πολέ­μου στην Ουκρανία.

Οι περιο­ρι­σμέ­νες αυξή­σεις στις συντά­ξεις υπο­λεί­πο­νται κατά πολύ της εκτί­να­ξης του πληθωρισμού.

Ακό­μη και τα μέτρα για τη στέ­γη — ελλεί­ψει προ­γραμ­μά­των εργα­τι­κής λαϊ­κής κατοι­κί­ας — συν­δέ­ο­νται με Συμπρά­ξεις Δημο­σί­ου Ιδιω­τι­κού Τομέα και νέα τρα­πε­ζι­κά δάνεια που θα οδη­γή­σουν σε ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρη υπερ­χρέ­ω­ση τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά» προ­σθέ­τει η ανακοίνωση

«Συνε­πώς το δίλημ­μα «ανά­πτυ­ξη και στα­θε­ρό­τη­τα ή οπι­σθο­δρό­μη­ση» που έθε­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός είναι πλα­στό και παρα­πλα­νη­τι­κό. Σήμε­ρα ζού­με ακρι­βώς τα απο­τε­λέ­σμα­τα της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης που για το λαό μετα­φρά­ζε­ται σε αστά­θεια, ανα­σφά­λεια, επί­θε­ση στη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα του» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή του:

«Στη “βαρυ­χει­μω­νιά” αυτού του δρό­μου ανά­πτυ­ξης δεν χωρά καμία ανα­μο­νή και καμία εμπι­στο­σύ­νη σε κυβερ­νη­τι­κούς “σωτή­ρες”. Απαι­τεί­ται οργά­νω­ση της εργα­τι­κής — λαϊ­κής αντε­πί­θε­σης και συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ για μέτρα ουσια­στι­κής ανα­κού­φι­σης, σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα, αξιο­ποί­η­ση κάθε δυσκο­λί­ας κι αστά­θειας του συστή­μα­τος για να ανοί­ξει ένας ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κός δρό­μος προς όφε­λος του λαού».

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο