Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο

«Οι συνε­χείς μεταμ­φιέ­σεις της κυβέρ­νη­σης, από το “τα κάνα­με όλα καλά” μέχρι το “ανα­λαμ­βά­νου­με την πολι­τι­κή ευθύ­νη”, δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν την προ­σπά­θεια του ίδιου του πρω­θυ­πουρ­γού, να πετά­ξει από πάνω του τις πραγ­μα­τι­κές ευθύ­νες για την τρα­γω­δία στην Αν. Αττι­κή. Ακρι­βώς ό,τι έκα­ναν και οι προη­γού­με­νοι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ» ανα­φέ­ρει σχό­λιο του ΚΚΕ για την ομι­λία του πρω­θυ­πουρ­γού στο υπουρ­γι­κό συμβούλιο.

«Ο κ. Τσί­πρας και η κυβέρ­νη­σή του, στα τριά­μι­σι χρό­νια της αντι­λαϊ­κής δια­κυ­βέρ­νη­σης του, πρό­λα­βε, όμως, να δια­τη­ρή­σει και να επε­κτεί­νει την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και τις ελλεί­ψεις στη δασο­προ­στα­σία και την πυρό­σβε­ση, να συνε­χί­σει την πολι­τι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της γης. Πρό­λα­βε κι αυτός να βάλει στα αζή­τη­τα τα ανα­γκαία, για τη ζωή του λαού, έργα αντι­πυ­ρι­κής, αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, για­τί δεν προ­σφέ­ρο­νται για κέρ­δη και επεν­δύ­σεις» προ­σθέ­τει το σχό­λιο του κόμ­μα­τος, κατα­λή­γο­ντας «όσο, για τη γνω­στή τακτι­κή της “καμέ­νης γης”, που αντι­γρά­φει από τους προη­γού­με­νους, δεν πεί­θει πια κανέναν».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο