Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την παραίτηση δημοσιογράφου της ΕΡΤ από την κάλυψη του ρεπορτάζ της Προεδρίας της Δημοκρατίας

«Το γεγο­νός ότι η δημο­σιο­γρά­φος της ΕΡΤ Χρύ­σα Ρου­με­λιώ­τη με εντι­μό­τη­τα ανα­κοι­νώ­νει την παραί­τη­σή της από την κάλυ­ψη του ρεπορ­τάζ της Προ­ε­δρί­ας της Δημο­κρα­τί­ας, καταγ­γέλ­λο­ντας παρεμ­βά­σεις στη δου­λειά της, απο­κα­λύ­πτει για πολ­λο­στή φορά αυτό που όλοι γνω­ρί­ζουν: Ότι η “ελεύ­θε­ρη και αντι­κει­με­νι­κή ενη­μέ­ρω­ση” γενι­κά και από την κρα­τι­κή ραδιο­τη­λε­ό­ρα­ση ειδι­κά, είναι ένας μύθος», επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ, σε σχό­λιό του.

«Ορι­σμέ­νοι, μάλι­στα, προ­κα­λούν όταν εμφα­νί­ζο­νται να “πέφτουν απ’ τα σύν­νε­φα”, αφού ο μιντια­κός αυταρ­χι­σμός που επι­κρα­τεί και περι­λαμ­βά­νει παρεμ­βά­σεις στη δου­λειά των δημο­σιο­γρά­φων, απο­κλει­σμό της προ­βο­λής του ΚΚΕ και των εργα­τι­κών λαϊ­κών αγώ­νων, είναι μόνι­μος και δια­μορ­φώ­νε­ται από την εκά­στο­τε αστι­κή κυβέρ­νη­ση και τα συμ­φέ­ρο­ντα των μεγα­λο­ε­πι­χει­ρη­μα­τιών ιδιο­κτη­τών ΜΜΕ», κατα­λή­γει το σχό­λιο του κόμματος.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο