Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την ποινική διερεύνηση της τραγωδίας στα Τέμπη

Σε σχό­λιό του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την ποι­νι­κή διε­ρεύ­νη­ση της τρα­γω­δί­ας στα Τέμπη και την πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, αναφέρει:

«Στό­χος τόσο των ενερ­γειών της κυβέρ­νη­σης, όσο και της βολι­κής κρι­τι­κής του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι να μεί­νει “εκτός κάδρου” η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή που βήμα – βήμα προ­ώ­θη­σαν όλοι τους, αυτή του τεμα­χι­σμού, της “απε­λευ­θέ­ρω­σης” και της ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης του σιδη­ρό­δρο­μου, με βάση τις κατευ­θύν­σεις της ΕΕ.

Ό,τι κι αν κάνουν ο λαός κατα­λα­βαί­νει ποιες κυβερ­νή­σεις υπήρ­ξαν δια­δο­χι­κά οι “σταθ­μάρ­χες” αυτής της πολι­τι­κής, που θυσιά­ζει την ασφά­λεια και τη ζωή επι­βα­τών και εργα­ζο­μέ­νων στο βωμό της μεί­ω­σης του κόστους και τελι­κά των κερ­δών του επενδυτή».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο