Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την πρόταση μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΚΚΕ κατα­ψη­φί­ζει την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, όπως είχε κάνει και με όλες τις προη­γού­με­νες αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις, κατα­ψη­φί­ζο­ντας στο “πρό­σω­πό” τους την πολι­τι­κή που θυσιά­ζει τη ζωή, την υγεία, το εισό­δη­μα, τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, συνο­λι­κά τις εργα­τι­κές — λαϊ­κές ανά­γκες, για να δια­σφα­λί­σει τα κέρ­δη των λίγων, τις επι­λο­γές του σημε­ρι­νού σάπιου κρά­τους και συστή­μα­τος» ανα­φέ­ρει ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος «για την πρό­τα­ση μομ­φής σε βάρος της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ»

«Το κρί­σι­μο ζήτη­μα σήμε­ρα είναι, όμως, η λαϊ­κή αγα­νά­κτη­ση και η οργή που συσ­σω­ρεύ­ε­ται να γίνει δύνα­μη πάλης, σύγκρου­σης και ανα­τρο­πής. Αυτή είναι η διέ­ξο­δος για το λαό και όχι η ανα­ζή­τη­ση ίδιων επί­δο­ξων “σωτή­ρων”, που θα συνε­χί­σουν το ίδιο αντι­λαϊ­κό έργο από εκεί που το άφη­σε ο προη­γού­με­νος, όπως συνέ­βη τόσες φορές στο παρελ­θόν» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή του:

«Το ΚΚΕ θα ανα­δεί­ξει στη συζή­τη­ση στη Βου­λή την ουσία αυτής της στρα­τη­γι­κής, που υπη­ρε­τεί σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και που σ’ όλα τα μέτω­πα (παν­δη­μία, ακρί­βεια, φυσι­κές κατα­στρο­φές, εργα­σια­κά, Ταμείο Ανά­καμ­ψης, εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή κλπ), φορ­τώ­νει νέα βάρη στο λαό και τον οδη­γεί σε νέες μεγά­λες περι­πέ­τειες και κιν­δύ­νους. Θα ανα­δεί­ξει ταυ­τό­χρο­να και τις ευθύ­νες όλων των άλλων κομ­μά­των, ιδιαί­τε­ρα του ΣΥΡΙΖΑ, που συμ­φω­νούν και έχουν βάλει τη σφρα­γί­δα τους σε αυτή την αντι­λαϊ­κή στρα­τη­γι­κή, είτε από τη θέση της κυβέρ­νη­σης είτε από αυτή της αντιπολίτευσης».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο