Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την πυρκαγιά στις Μυκήνες: Ούτε τους αρχαιολογικούς χώρους δεν μπορεί να προστατεύσει η κυβέρνηση

Σε σχό­λιο που εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την πυρ­κα­γιά στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο των Μυκη­νών επι­ση­μαί­νει τα εξής:

«Ούτε τους αρχαιο­λο­γι­κούς χώρους δεν μπο­ρεί να προ­στα­τεύ­σει η κυβέρ­νη­ση από τις πυρ­κα­γιές, όπως απο­δεί­χτη­κε χτες με την πυρ­κα­γιά στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο στις Μυκή­νες, που αν και μνη­μείο παγκό­σμιας πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς, δεν φαί­νε­ται να ήταν ενταγ­μέ­νος σε κάποιο σχέ­διο πρό­λη­ψης και προ­στα­σί­ας από πυρ­κα­γιά! Ο συγκε­κρι­μέ­νος αρχαιο­λο­γι­κός χώρος, με τερά­στια φυσι­κή, ιστο­ρι­κή και πολι­τι­στι­κή αξία, ήταν απρο­στά­τευ­τος, με προ­φα­νή ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης και των αρμό­διων κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών, αφού δια­χρο­νι­κά κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο δεν έχει παρ­θεί για την αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία και πρό­λη­ψη, τη στε­λέ­χω­ση του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος. Αυτή η ευθύ­νη δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί κάτω από το χαλί της επι­κοι­νω­νί­ας και της υπο­βάθ­μι­σης του μεγέ­θους των καταστροφών».

Μυκή­νες: Ζημιές στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο από την πυρ­κα­γιά (ΦΩΤΟ)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο