Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την τουρκική εισβολή στη Συρία και τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ

Εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στη Συρία: Σε σχό­λιο για την τουρ­κι­κή εισβο­λή στη Συρία και τις κυρώ­σεις των ΗΠΑ και της ΕΕ το Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Οι δια­βε­βαιώ­σεις ότι με τις δήθεν κυρώ­σεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και άλλων σε βάρος της Τουρ­κί­ας “θα της κοπεί ο βήχας”, δεν έχουν καμία σχέ­ση με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Στην ουσία απο­τε­λούν το “φύλ­λο συκής” για το “πρά­σι­νο φως” που έδω­σαν για την τουρ­κι­κή εισβο­λή στη Συρία, τη στιγ­μή μάλι­στα που είναι πολύ πρό­σφα­τη η πεί­ρα του πόσο άσφαι­ρες ήταν οι αντί­στοι­χες κυρώ­σεις της ΕΕ για τις γεω­τρή­σεις στην κυπρια­κή ΑΟΖ.

Αντί­θε­τα, απο­δει­κνύ­ε­ται ότι αυτές οι “ψευ­το­κυ­ρώ­σεις” και τα διά­φο­ρα παζά­ρια μετα­ξύ των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κρα­τών και κυβερ­νή­σε­ων, που απο­τε­λούν και την αιτία για την πολύ­χρο­νη αιμα­τη­ρή κατά­στα­ση στη Συρία, τρο­φο­δο­τούν την επι­θε­τι­κό­τη­τα της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης στην προ­σπά­θειά της να δημιουρ­γή­σει τετε­λε­σμέ­να τώρα και στο συρια­κό έδα­φος, όπως και στην κυπρια­κή ΑΟΖ και την ευρύ­τε­ρη περιοχή».


Πηγή: Ριζο­σπά­στης


Όλες οι εξε­λί­ξεις εδώ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο