Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για την τουρκο-λιβυκή συμφωνία

«Η υπο­γρα­φή “μνη­μο­νί­ου συνεν­νό­η­σης” μετα­ξύ της τουρ­κι­κής και της λιβυ­κής κυβέρ­νη­σης (που εδρεύ­ει στην Τρί­πο­λη), το οποίο μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί για έρευ­νες, γεω­τρή­σεις και εκμε­τάλ­λευ­ση υδρο­γο­ναν­θρά­κων πλη­σί­ον της Κρή­της ή σε άλλες περιο­χές, που συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο απα­ρά­δε­κτο τουρ­κο-λιβυ­κό Σύμ­φω­νο του 2019, είναι μια ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή εξέ­λι­ξη. Απο­τε­λεί μέρος των τουρ­κι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων, που αφο­ρούν την κυριαρ­χία και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα ελλη­νι­κών νησιών, τον αυθαί­ρε­το έλεγ­χο θαλασ­σί­ων ζωνών και οδη­γεί σε παρα­πέ­ρα όξυν­ση των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

«Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι το τουρ­κο-λιβυ­κό Σύμ­φω­νο είναι απόρ­ροια της χαο­τι­κής κατά­στα­σης που δια­μορ­φώ­θη­κε στη Λιβύη μετά τη ΝΑΤΟϊ­κή επί­θε­ση του 2011, την οποία στή­ρι­ξαν όλα τα ελλη­νι­κά κόμ­μα­τα και κατα­δί­κα­σε το ΚΚΕ» προ­σθέ­τει η ανα­κοί­νω­ση και ανα­φέ­ρει στη συνέχεια:

«Οι ανα­λύ­σεις της κυβέρ­νη­σης, αλλά και των άλλων αστι­κών κομ­μά­των που απο­δί­δουν τις επι­κίν­δυ­νες αυτές εξε­λί­ξεις στον “εκνευ­ρι­σμό” της τουρ­κι­κής ηγε­σί­ας ή σε λόγους “εσω­τε­ρι­κής κατα­νά­λω­σης”, υπο­τι­μούν το στρα­τη­γι­κό σχε­δια­σμό της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης για ανα­βάθ­μι­ση των συμ­φε­ρό­ντων της στην περιο­χή, σε αντα­γω­νι­σμό με την ελλη­νι­κή αστι­κή τάξη.

Επί­σης, είναι παντε­λώς ψεύ­τι­κες οι προσ­δο­κί­ες κι ο εφη­συ­χα­σμός που καλ­λιερ­γού­νται στο όνο­μα των λεγό­με­νων “ισχυ­ρών συμ­μά­χων” και της παρέμ­βα­σης του ευρω­α­τλα­ντι­κού παρά­γο­ντα, την ίδια ώρα που παζα­ρεύ­ουν με την Τουρ­κία για να την τρα­βή­ξουν από τη ρωσι­κή επιρ­ροή, χάριν της “ΝΑΤΟϊ­κής συνοχής”».

«Όσο η χώρα θα εμπλέ­κε­ται στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία και τους γενι­κό­τε­ρους αντα­γω­νι­σμούς, τόσο θα επι­δει­νώ­νε­ται η κατά­στα­ση στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις και θα δια­μορ­φώ­νε­ται το έδα­φος για οδυ­νη­ρούς συμ­βι­βα­σμούς» τονί­ζει το ΚΚΕ και κατα­λή­γει στην ανα­κοί­νω­σή του:

«Ο ελλη­νι­κός και ο τουρ­κι­κός λαός δεν έχουν να χωρί­σουν τίπο­τα. Αντί­θε­τα, τους ενώ­νει η κοι­νή πάλη ενά­ντια στους σχε­δια­σμούς των αστι­κών τάξε­ων, των πολι­τι­κών τους εκπρο­σώ­πων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών, για την ανα­τρο­πή του σάπιου συστή­μα­τος που γεν­νά­ει φτώ­χεια και πολέμους».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο