Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τη δήλωση Πνευματικού που θυμίζει Μέγκελε

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τις δηλώ­σεις του Σπ. Πνευ­μα­τι­κού, υπο­ψή­φιου βου­λευ­τή της ΝΔ, για τους καρ­κι­νο­πα­θείς τελι­κού σταδίου:

«Σε αυτό το άθλιο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας με τερά­στιες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό, υπο­δο­μές και τεχνο­λο­γία, που από κοι­νού έχουν δια­μορ­φώ­σει όλες οι κυβερ­νή­σεις, δεν χωρά­νε οι ανά­γκες των καρ­κι­νο­πα­θών τελι­κού στα­δί­ου για­τί το επιβαρύνουν!!!

Αυτή η κατά­πτυ­στη και ανα­τρι­χια­στι­κή δήλω­ση του υπο­ψή­φιου βου­λευ­τή της ΝΔ, κ. Πνευ­μα­τι­κού, που θυμί­ζει Μέν­γκε­λε, αντα­να­κλά ένα μόνο μέρος των ”κοστο­λο­γη­μέ­νων” προ­γραμ­μά­των τους στην Υγεία και τις εχθρι­κές για τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων ανά­γκες των ασθενών.

Η ανθρώ­πι­νη ζωή όμως δεν κοστολογείται».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο